Atnaujintas 2007 lapkričio 21 d.
Nr.86
(1583)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pagerbti Didžiosios Kovos apygardos partizanai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Tylos minute pagerbiami žuvę
Didžiosios Kovos partizanų apygardos
S.Griniaus-Vanago būrio partizanai

Lietuviai visais laikais kovojo už savo laisvę ir nepriklausomybę. Ypač nuožmi kova prasidėjo 1944 metų vasarą sovietams vėl įžengus į Lietuvą. Į rezistencinę kovą pakilo arti 30 tūkstančių tautos sūnų ir dukterų, kurie sudarė devynias partizanų apygardas. Viena jų – Didžiosios Kovos partizanų apygarda, kurią įkūrė Lietuvos kariuomenės viršila Jonas Misiūnas-Žalias Velnias.

Šių metų rudenį sukako lygiai šešiasdešimt metų, kai Molėtų rajone, Videniškio miestelio apylinkėje, Šilininkų kaime, Švoinickų sodyboje buvusiame bunkeryje žuvo Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės „Audros“ būrio partizanai Bronius Gaidelis-Šiaudelis, Juozas Stancelis-Šalna, Alfonsas Darulis-Leopardas, Marija Švoinickaitė (ryšininkė, kuriai buvo vos dvidešimt metų).

Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už minėtus partizanus. Gražia kolona per Videniškių miestelį, su vėliavomis žygiavo Kauno, Anykščių, Molėtų politinių kalinių atstovai, partizanai – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Štabo viršininkas Vytautas Balsys, Didžiosios Kovos apygardos partizanų vadas dim. kpt. Augustinas Švenčionis, Lietuvos Šaulių sąjungos vyrų choro „Trimitas“ nariai. Klebonas kun. Juozapas Napoleonas Anusevičius priminė, kad jauni vyrai atidavė savo gyvybę už Lietuvos laisvę, nes ja tikėjo. Šv. Mišių aukoje dalyvavo Lietuvos Seimo narys Antanas Stasiškis, Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, Molėtų rajono meras Valentinas Stundys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondo valdybos pirmininkas Jonas Valenčius, kurio iniciatyva ir įvyko partizanų pagerbimo šventė bei buvo pašventintas paminklas jų žūties vietoje. Pagerbime dalyvavo ir žuvusiųjų giminės, artimieji.

Po šv. Mišių renginio dalyviai pasuko Šilininkų kaimo link, kur pastatytą partizanams atminti paminklą pašventino Videniškių klebonas kun. J.N.Anusevičius, o partizanų kovą apibendrino Didžiosios Kovos apygardos vadas dim. kpt. A.Švenčionis, sakydamas, kad partizanų auka nebuvo beprasmiška, nes jie žuvo tam, kad mes būtume laisvi. Molėtų meras Valentinas Stundys minėjo, kad partizanų pagerbimas, jų žūties vietų ženklinimas turi padėti jaunajai kartai suvokti, kad partizanų kova buvo būtina ir lietuvių tauta visada minės jų atminimą. Lietuvos Seimo narys A.Stasiškis sakė, kad jaunoji karta spręs mūsų Lietuvos ateitį ir likimą. Žuvusių partizanų pavyzdys yra kelrodis, kaip reikia ginti savo valstybę. Videniškių moksleiviai Loreta, Vytenis, Mikas paskaitė patriotinių eilių apie Tėvynės meilę ir pasiaukojimą. J.Valenčius dėkojo gausiai dalyvavusiems partizanų atstovams, giminėms, Lietuvos Šaulių chorui „Trimitas“ (vadovas Jurgis Strazdas), sugiedojusiam „Viešpaties Angelą“ bei Lietuvos himną. Vėliau buvo aplankytas netoliese esantis paminklas žuvusiems Didžiosios Kovos apygardos S.Griniaus-Vanago būrio partizanams: Kaziui Čereškai-Mindaugui, Jonui Čereškai-Balsiui, Petrui Čereškai-Sakalui ir kitiems. Po renginio Videniškių bibliotekoje (buvusiame vienuolyne) vyko popietė, kurios metu bendrauta, kalbėtasi aktualiomis temomis ir neapsieita be patriotinių dainų.

Molėtų rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija