Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Koplytėlėje mus suvienija malda

Danutė Bumbulienė

Koplytėlės choristai, dalyviai ir svečiai

Kalendorius taip greitai skaičiuoja mėnesius ir metus. Palaimintojo arkivysk. Jurgio Matulaičio parapijos sekmadieninės koplytėlės (priglaustos VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus Povilo Andrulio mokyklos aktų salėje) tikintieji lapkričio 25 dieną 10 val. švęs jau 15-os metų gyvavimo sukaktį. Pirmosios šv. Mišios šioje koplytėlėje buvo švenčiamos 1992 m. lapkričio 1 d. Jas koncelebravo tuometinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas kun. Eugenijus Bartulis (dabar Šiaulių vyskupas), kun. Robertas Grigas ir šv. Pranciškaus I ordino brolis kun. Saulius Bytautas. Parengiamuose darbuose rūpesčių ir pasiaukojimo kelius ėjo tretininkės: Pranciškaus III ordino ses. Marija Augustinavičienė, OFS, ses. Birutė Stučinskienė, OFS, Ota Eugenija, OFS. Jų dėka įkurtoji koplytėlė vis dar gyvuoja. Keitėsi zakristijonai, ministrantai, kai kurie choristai ir tikintieji. Juos, nukeliavusius Amžinybėn ar išėjusius kitur, pakeitė jaunesni, tad tikėjimo ir bendrystės dvasia maldoje tebeliepsnoja.

Entuziastingos vargonininkės ses. Audronės Ąžuolaitės-Paškauskienės, OFS, dėka nepamirštama gegužės, birželio, spalio mėnesiais giedoti litanijų, rožinių (o ypač netradicinio „Marijos meilės liepsnų vainikėlio“). Koplyčios altorėlius jau metus puošia dailininkės keramikės Birutės Purlienės dovanotos originalios autorinės gėlių vazos. Liturginių drabužių priežiūra, finansine apskaita, altorėlių parengimu salėje dabar rūpinasi Genovaitė Pinkevičienė.

Tikintieji dėkingi kun. Robertui Grigui („Lietuvos Caritas“ generaliniam direktoriui), parapijos klebonui kun. Virginijui Pabrinkiui ir kitiems kunigams, pavadavusiems kun. Robertą kelionių į užsienį metu („Lietuvos Caritas“ reikalais), taip pat parapijiečiams, kuo nors prisidėjusiems (ypač choristams). Mūsų geradariams – VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriui Povilui Andruliui, dailininkei Birutei Purlienei ir kitiems – meldžiame dvasinių bei fizinių jėgų einant savo žemiškaisiais keliais. Geriausios Jums sėkmės kūryboje!

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija