Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Vienuolyne vėl aidi dominikonų žingsniai

Į Liškiavą susirinkę kunigai,
dalyvavę naujojo dominikonų vienuolio,
klebono kan. Valiaus Zubavičiaus (centre)
įvilktuvėse
Klieriko Armino Lukoševičiaus nuotrauka

Liškiava. Tik po 195 metų  Švč. Trejybės bažnyčioje į dominikonišką abitą vėl buvo įvilktas naujas ordino brolis. Dominikonai čia įsikūrė 1699 metais. Istoriniuose  šaltiniuose pasakojama, kad 1697 m. balandžio 22 dienos testamentu Liškiavoje gyvenęs Jurgis Kosyla su žmona Kristina visus Liškiavos turtus užrašė Seinų vienuoliams dominikonams su sąlyga, kad jie čia pastatytų Švenčiausios Trejybės garbei skirtą bažnyčią bei vienuolyną.


Šakių dekanate

Pašventinta parapijos vėliava

Kun. Linas Vodopjanovas
šventina parapijos vėliavą

GRIŠKABŪDIS. Rugpjūčio 10 dieną, sekmadienį, Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Kristaus Atsimainymo atlaidai. Jie nėra tokie populiarūs, kaip Šv. Onos atlaidai, į kuriuos atvyksta labai daug žmonių, todėl klebonas kun. Nerijus Žvirblys sumanė padaryti iškilmingesnius ir titulinius atlaidus. Tą dieną į Griškabūdį buvo atvykęs Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų viceprovincijolas kun. Linas Vodopjanovas, OFM, kuris ir pašventino parapijos vėliavą. Jos vienoje pusėje paveikslas, kuriame pavaizduota Šv. Ona, o kitoje pusėje – Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Į šventę atvyko ir buvęs klebonas kun. Vytautas Užkuraitis.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Porciunkulės atlaidai ir Katedros
konsekracijos 75–osios metinės

PANEVĖŽYS. Nuo rugpjūčio 1 iki 3 dienos Katedroje vykę Porciunkulės atlaidai ir Katedros konsekracijos 75-mečio iškilmė patraukė daugelio Panevėžio, ir ne tik Panevėžio, tikinčiųjų dėmesį ir žmonės itin gausiai dalyvavo sekmadienio Sumos šv. Mišiose ir po Mišių vykusioje programoje. Penktadienį už išėjusius amžinybėn Katedros statytojus, vysk. Kazimierą Paltaroką ir parapijiečius meldėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir Panevėžio vyskupijos kanauninkai ir monsinjorai. Prieš šv. Mišias buvo giedamas Rožinis už išėjusius. Pamokslus šeštadienį ir sekmadienį sakė Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyno vyresnysis, Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas dominikonas tėvas Pijus Eglinas.


Panevėžio dekanate

Šventovei prie Alantos – 170

Velykių bažnyčios sukakčiai skirtą
koplytstulpį šventino Anykščių
Šv. Mato bažnyčios vikaras
kun. Justas Jasėnas.
Centre – klebonas kun. Rimantas Visockis

Velykiai. Rugpjūčio 24-ąją, sekmadienį, iš akmenų ir plytų statyta Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia minėjo savo 170  metų sukaktį. Tokio žmonių antplūdžio, koks buvo tądien, Velykiai tikriausiai dar neregėjo. Tikintieji rinkosi ne tik iš aplinkinių parapijų – atvyko iš Panevėžio miesto, Radviliškio, Anykščių bei kitų rajonų, net iš Vilniaus. Tarp besimeldžiančiųjų buvo garsi dailininkė panevėžietė Stasė Medytė, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Velžio seniūnas Alfonsas Bakšys.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Gražiose šventėse nuoširdžiai melstasi

Tiek tikinčiųjų susirinkdavo
į rugpjūčio mėnesio šventes

ŠILALĖ. Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis kiekvieną Katalikų Bažnyčios šventę stengiasi padaryti kuo iškilmingesnę ir prasmingesnę. Pasitelkęs savo pagalbininkus vikarus kunigus Mindaugą Alekną ir Kęstutį Motiejaitį, dar prieš prasidedant rugpjūčio šventėms  viską numatė, aptarė bei pasiskirstė konkrečiais darbais, kad kuo daugiau tikinčiųjų, o ypač jaunimo, pritrauktų į bažnyčią. Todėl visos rugpjūčio šventės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo iškilmingos ir įsimintinos.         


Tituliniai atlaidai

Atlaidams Požerėje pasiruošę Varnių
parapijos choristai ir dūdoriai

POŽERĖ. Nuo seno tituliniais Kristaus Atsimainymo atlaidais garsėja medinė Požerės bažnytėlė. Ji yra ant nedidelės kalvelės, tarsi simbolizuojanti Kristaus Atsimainymą ant Taboro kalno... Kaip nurodo 1989 metų „Katalikų kalendoriaus žinynas“, ši bažnytėlė, perstatyta bei praplėsta, stovi nuo 1868 metų. Kaip prisimena senesniosios kartos požeriškiai iš savo senelių pasakojimų, visą laiką Kristaus Atsimainymo atlaidai Požerėje būdavę patys iškilmingiausi, garbingiausi, nes tikintieji dalyvaudami šios bažnyčios atlaiduose kasmet gaudavę Dievo malonių savo pačių atsimainymui...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija