2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vyskupas, katechetas, visuomenininkas

Andrius TARVIDAS

Konferencijos dalyviai
prie Telšių Vyskupo Vincento
Borisevičiaus kunigų seminarijos

Vyskupas Jonas Boruta Telšių
Katedros kriptoje prie savo pirmtakų
vyskupų Justino Staugaičio,
Vincento Borisevičiaus
ir Pranciškaus Ramanausko karstų

Spalio 15 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko mokslinė katechetinė konferencija, skirta Telšių vyskupo Pranciškaus Ramanausko 50-osioms mirties metinėms.

Konferencijoje įžangos žodį tarė bei su vyskupo P. Ramanausko asmenybės bruožais ir jo biografija supažindino Telšių vyskupas LKMA akad. doc. dr. Jonas Boruta SJ. Pranešimus skaitė eduk. m. lic. kan. mons. Rimantas Gudlinkis („Vysk. Pr. Ramanausko katechetinė dvasia šių dienų katechezėje“), Klaipėdos universiteto mokslininkai dr. Vaineta Juškienė („Lietuvos katalikiškųjų gimnazijų edukaciniai bruožai“) ir dr. Remigijus Oželis („Įsiminimo metodas kan. dr. Pr. Ramanausko religinės pedagogikos knygoje „Tikybos pamokos praktikoje“ (1934)“), istorikė Janina Bucevičiūtė („Vysk. Pr. Ramanauskas – ankstyvoji visuomeninė veikla: spauda“).

Vyskupas P. Ramanauskas (1893–1959) buvo aktyvus tiek Bažnyčios, tiek visuomenės veikėjas, daug nuveikęs katechetinės veiklos srityje. Kunigystės metais ypač daug laiko skyrė darbui gimnazijose, perteikė tikėjimo tiesas jaunimui. Kadangi trūko pedagoginės literatūros, kuri padėtų vykdyti vaisingą katechetinę veiklą, parašė pedagogikos vadovėlį tikybos mokytojams „Tikybos pamokos praktikoje“. Apie šią knygą pranešimą skaitęs dr. R.Oželis pabrėžė ypač svarbią mintį ir nūdienai – svarbus vaidmuo katechezės vaisingumui tenka ir šeimai. Šeima, pasak prelegento, turi būti tas pirminis židinys, kuriame skleidžiasi vaiko tikėjimas.

Dr. V. Juškienė apžvelgė katalikiškų gimnazijų edukacinius bruožus prieškario bei nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Mons. Rimantas Gudlinkis pranešime kalbėjo apie Šventosios Dvasios veikimą katechetinėje veikloje, teologinių dorybių – tikėjimo, vilties ir meilės – svarbą šiame Bažnyčios veikime, nurodė Vietinės Bažnyčios katechezės tikslus. Istorikė Janina Bucevičiūtė apžvelgė vyskupo Pranciškaus Ramanausko visuomeninę veiklą, pasireiškusią spaudos srityje.

Konferenciją vainikavo ekskursija į Telšių Katedros kriptą ir bendra malda su Telšių ganytoju J. Boruta SJ už amžinos atminties vyskupą P. Ramanauską.

Telšiai
Antano ŠNEIDERAIČIO ir Jurgitos PAULAUSKAITĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija