2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Šv. Juozapo bažnyčios 300 metų jubiliejus

Vyskupas Jonas Ivanauskas
šventina Juliaus Urbonavičiaus
„Angelo“ skulptūrą

KĖDAINIAI. Rugsėjo 19–27 dienomis paminėtas Kėdainių šv. Juozapo bažnyčios 300 metų ir Evangelijos žinios Lietuvai tūkstantmečio jubiliejus. Melstasi už dirbusius ir dirbančius kunigus bei pašaukimus į dvasinį luomą, už politinius kalinius ir tremtinius, už parapiją, už Lietuvą. Skambėjo sakralinė muzika, poezija, koncertavo etnografiniai ansambliai. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino bažnyčios naująjį altorių, konsekravo šv. Mišias. Kauno metropolito augziliaras vysk. Jonas Ivanauskas po šv. Mišių šventoriuje pašventino „Angelo“ skulptūrą.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Atminties įpareigoti

Partizanų pagerbimas
prie paminklinio akmens

Raudondvaris. Prieš 20 metų miestelio ir jo apylinkių žmonės perlaidojo savo brolius, sūnus, tėvus. Kitais metais partizanų kapinėse buvo pastatytas paminklinis Lietuvos laukų akmuo su užrašu: „Žuvusiems už Lietuvos laisvę 1944–1953 metais“. Priešais paminklinį akmenį – akmens grindinys žuvusių partizanų „šarvojimui“ priminti, o šalia – sienelė su užrašu „Jie norėjo gyventi, bet turėjo drąsos mirti“. Žemiau išvardinti partizanų vardai, pavardės, gimimo ir žūties metai.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Rožinio maldos...

Šilalė. Spalio mėnesį parapijos tikintieji aktyviai kalbėjo Švč. Mergelės Marijos rožinį. Šiemet jis kalbamas už kunigus. Kas vakarą po vakarinių šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento Rožinio maldai suklupdavo visi trys Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigai: dekanas klebonas Stasys Toleikis, vikarai Mindaugas Alekna ir Kęstutis Motiejaitis. Aktyviai į Rožinio kalbėjimą įsijungdavo ir visi bažnyčioje esantys tikintieji. Ir nors už bažnyčios langų daužėsi įkyrus rudens vėjas su lietumi, bažnyčioje buvo gera ir miela, nes čia liejosi nuoširdžios Rožinio maldos. Sekmadieniais Rožinis buvo kalbamas prieš Sumą. Spalio 18-ąją, sekmadienį, Šilalės parapijos tikintieji su savo kunigais kalbėjo Rožinį už kunigus misionierius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija