2009 m. spalio 30 d.
Nr. 77
(1769)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pakilk ir šviesk

Sintautų parapijos šv. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
choras, vadovaujamas Birutės
Garmuvienės (pirmoji iš kairės
antroje eilėje)

Iškilmingai giesmėse nuskambėjo šv. Baltramiejaus atlaidai Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Iškilmėse dalyvavo du kunigai svečiai iš Marijampolės ir Šakių dekanas Kudirkos Naumiesčio klebonas.

Sintautų parapijos bažnyčios choras, vadovaujamas patyrusios ilgametės vargonininkės Birutės Garmuvienės, atlieka lietuvių kompozitorių ir klasikinės muzikos kūrinius. Vargonininkė B. Garmuvienė visiems atlaidams ar šventiesiems paminėti sudaro atskirą repertuarą. Chore skamba geri vyrų balsai, nuo jų neatsilieka ir moterys. Choristai noriai lanko repeticijas, todėl per mišias gieda darniai. Choras dalyvauja visose eucharistinėse ir valstybinėse šventėse, dažnai kviečiamas į Marijampolės kasmetinius Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus, kurie tęsiasi visą savaitę. Choru didžiuojasi Sintautų klebonas prelatas Antanas Maskeliūnas, dažnai aukodamas šv. Mišias už choristus ir jiems dėkodamas. Dėkoja ir vargonininkė B. Garmuvienė savo choristams, nes tik jos ir jų dėka iškilmingai skamba „Cantate Domino“.

Antanina KLIMAITIENĖ

Sintautai, Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija