2009 m. lapkričio 25 d.
Nr. 83
(1775)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Juozo Lukšos „Partizanai“- anglų kalba

Partizanų vado Juozo Lukšos knyga „Partizanai“ lietuvių kalba susilaukė keleto leidimų užsienyje ir Lietuvoje. Autoriaus pasakojimas prasideda 1944 m. vasaros įvykiais, kai vokiečių okupaciją keitė antroji bolševikų okupacija, ir baigiasi 1948 metų Kalėdomis, kai autorius su draugu iš Vakarų per Lenkiją grįžo į okupuotą Lietuvą tęsti kovos partizanų gretose. Dr. Adolfas Damušis, asmeniškai pažinojęs J. Lukšą, 1980 metais rašė: „Šia savo knyga jis atidengė uždangą ir ryškioje šviesoje parodė heroizmą tų savo kovojančių brolių, kuriuos ramus laisvasis pasaulis bandė pamiršti. Jis žėrėjo meile savo tautai, kovojo ir ieškojo jai laisvės ir teisingumo. Jis parodė, kaip Lietuvos rezistentai savo drąsa ir beatodairišku pasipriešinimu demaskavo okupanto melą. Jis skatino, kad rezistentų nenugalima dvasia liktų pavyzdžiu ateities kartoms neatlaidžiai kovoti už savo tautos laisvę ir valstybės savarankiškumą“.


Tebūnie užrašyta ir suvokta

Knygos autorius Edvardas Burokas

V amžiuje žlugo Romos imperija, o kartu su ja žlugo senoji vergovinė santvarka ir pradėjo formuotis nauja – feodalinė. Viduramžiai su feodaline santvarka Europoje tęsėsi ligi XVII a. vidurio. Rusijos imperija savo valdose baudžiavą, taigi ir feodalinę santvarką, naikino reformomis. Tačiau po 1917 metų spalio perversmo imperijos kaimas faktiškai grįžo į baudžiavinius, o miestas – į valstybinio kapitalizmo santykius. Deja, greta valstybinio kapitalizmo atsirado naujoviška, imperijos galią palaikanti vergija – visas vergijos archipelagas, kuris gamtos ištekliais maitino pramonę, vykdė „didžiąsias komunizmo statybas“ (Belomorkanalą, BAMą, Kolymos kelią bei kt.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija