2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sveikinimai Nemakščių klebonui

Klebonas kun. Stasys Šlepavičius
ir jį pasveikinę parapijiečiai
prie Lurdo grotos
Ernestos Glazauskytės nuotraukos

Marytės ir Algimanto Glazauskių
bei Reginos ir Antano Pratašių
šeimos klebonui padovanojo
liaudies meistro Prano Dužinsko
sukurtą angelo statulėlę

Gegužės 14-ąją į vakaro gegužines šv. Mišias rinkosi Nemakščių tikintieji su intencija pasveikinti savo kleboną kun. Stasį Šlepavičių 40-ojo gimtadienio proga. Pastoracinės tarybos prašymu klebonas aukojo šv. Mišias dėkodamas Aukščiausiajam už duotus metus ir kviesdamas susirinkusiuosius padovanoti jam pačią brangiausią dovaną – maldą. Mūsų klebonas kunigas Stasys savo laiką žemėje skaičiuoja jau nebe metais, o nuveiktais darbais. Jo darbštumas, atkaklumas, valia kurti grožį tą vakarą pavirto maldomis už stiprybę vykdyti savo pašaukimą, šimtais gėlių žiedų ir tūkstančiais pasakytų šiltų žodžių. Nors nebuvo derinama ir tariamasi dėl klebono pagerbimo, bet sveikintojų eilė nusidriekė per visą erdvią bažnyčią. Kleboną sveikino Nemakščių seniūnijos darbuotojai, parapijos pastoracinės tarybos nariai, Nemakščių bendruomenės santalkos atstovai, Nemakščių darželio kolektyvas, bažnyčios choristai ir ministrantai, šeimos ir tikintieji, kurie remia klebono sumanymus ir padeda juos paversti tikrove. Jaudulio ašaros suspindo klebono Stasio akyse, kai Marytės ir Algimanto Glazauskių bei Reginos ir Antano Pratašių šeimos padovanojo liaudies meistro iš Tryškių (Telšių r.) Prano Dužinsko sukurtą angelo statulėlę. (Šioje parapijoje klebonas yra tarnavęs ir sukūręs daug prasmingų darbų.) Šios šeimos perdavė ir meistro Prano pačius gražiausius linkėjimus ir nuoširdžiausius žodžius. Šv. Mišių pabaigoje pastoracinės tarybos narių prašymu klebonas pašventino žvakę, kurią uždegėme jo išpuoselėtoje Lurdo grotoje, bei nuoširdžiai padėkojo už parodytą dėmesį ir sveikinimus.

Tą gražų vakarą žmonės klebonui parodė, kad jis yra Nemakščiuose mylimas ir vertinamas, nes yra veiklus ir energingas dvasininkas, prisiimantis atsakomybę už savo sprendimus, tvirtai besilaikantis duoto žodžio.

Mielas klebone, linkime surasti savyje ir maldoje stiprybės, kada esate išbandomas netiesa, apkalbomis ar piktais žodžiais. Tikime, kad pajutote, jog esate mylimas ne tik už prasmingus darbus parapijoje, bet ir už nesuskaičiuojamą gausybę šiltų akimirkų bendraujant su savo tikinčiaisiais. Sukurti geri santykiai ir jų palaikymas nuoširdžiu, tiksliu, kiekvienam asmeniškai skirtu žodžiu, padrąsinančiu žvilgsniu, pakylėjančia malda yra tie keliai, kuriais atėjome Jūsų pasveikinti ir kuriuos nutiesti yra sunkiau, negu pastatyti didingiausią statinį.

Todėl linkime tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos, nors abejojančių ir daugėtų, neprarasti stiprybės, nors norinčių, kad susvyruotumėte, ir gausėtų. Būkit išmintingas, drąsus ir atviras Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančias ir laiminančias rankas.

Daiva Visockienė,
Pastoracinės tarybos valdybos narė

Raseinių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija