2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Šventė Puidokų šeimoje

Priekyje – jauniausias Paulius
Titas Puidokas, antroje eilėje –
Jolita Tyškevič, Daiva, Rita
ir Birutė Puidokaitės, už jų –
Tautvydas Puidokas, kun. Stasys
Puidokas, Albinas Puidokas,
vysk. Arūnas Poniškaitis,
klierikas Dovydas Grigaliūnas

ŽVĖRYNAS. Gegužės 16 dieną, sekmadienį, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Marijonų) bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą teikė naujasis Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras dr. Arūnas Poniškaitis. Tarp daugiau kaip šimto sakramentą priėmusių žmonių buvo ir šios bažnyčios klebono kun. Stasio Puidoko brolio Albino Puidoko sūnus ir dukra – Daiva ir Albinas Puidokai. Abu jie mokiniai dešimtokai. Daivos sutvirtinimo motina tapo jos sesuo, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) studentė antrakursė Birutė. Albino sutvirtinimo tėvu tapo brolis Tautvydas, VGTU magistrantas. Dar viena sesuo – Benedikta – tapo 8 klasės mokinės Jolitos Tyškevič sutvirtinimo motina.


Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Šeštinių šventėje – Sutvirtinimas  

Gražiai sutiktas parapijiečių,
lydimas svėdasiškių kunigų Vydo
Juškėno ir Ričardo Banio, Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas žengia
į Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią

SVĖDASAI. Šeštinės, dar kitaip vadinamos Jėzaus žengimo į Dangų švente, Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje gegužės 16-ąją sutapo su Sutvirtinimo sakramento suteikimo iškilme. Ta proga į Svėdasus atvyko ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kurį prie savosios šventovės vartų sutiko parapijiečiai ir svėdasiškiai kunigai. Vyskupas kartu su gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais, vietiniais ir svečiais kunigais dalyvavo iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią. Šv. Mišias aukojo vyskupas, koncelebravo vyskupijos kancleris kun. Eugenijus Troickis, svečias iš Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas kun. Henrikas Kalpokas, Svėdasų klebonas kun. Vydas Juškėnas ir kun. Ričardas Banys.


Kupiškio dekanate

Kunigystės 40-metis

Po šv. Mišių renginio dalyviai
nusifotografavo šventoriuje
prie Lurdo. Centre – kunigai Zenonas
Navickas ir Mykolas Petravičius

SKAPIŠKIS. Sekminių dieną apie 50 Gyvojo Rožinio narių iš Kupiškio dekanato šventė Skapiškio  parapijoje. Prieš šv. Mišias meldėmės Rožinio malda, paskui iškilmingai į bažnyčią buvo įnešta Marijos skulptūrėlė, kurią pašventino  Skapiškio parapijos klebonas kun. Zenonas Navickas. Tai keliaujanti Marijos skulptūra, prie kurios savo namuose galės melstis kiekvienas  parapijos žmogus. Sekminių dienos ir už Gyvojo Rožinio narius šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos kun. Mykolas Petravičius. Po šv. Mišių nuvykę į Skapiškio Gyvojo Rožinio draugijos vadovės Audronės Tubelienės namus ėjome Kryžiaus kelius prie jos siuvinėtų paveikslų. Tai  karoliukais išsiuvinėtos Kryžiaus kelio stotys. Pagerbdami A. Tubelienę pasimeldėme už ją, sugiedojome „Ilgiausių metų“. Paskui vėl rinkomės į bažnyčią. Čia  Skapiškio parapijos klebonas kun. Z. Navickas  aukojo savo kunigystės 40 metų šv. Mišias. Per visą bažnyčią nusidriekė eilė norinčių pasveikinti gerbiamą ir mylimą kleboną. Atvyko Skapiškio seniūnas, Skapiškio mokyklos kolektyvas, giminės, vienuolės, Laičų koplytėlės tikintieji, Gyvojo Rožinio draugijos nariai, choro vadovas ir choristai, parapijos žmonės. Atskubėjo ir festivalio ,,Pienių medus“, vykusio Skapiškyje,  režisierė ir sumanytoja Vita Vadoklytė su jaunimu. Kun. Z. Navickas –  labai kuklus  žmogus, tačiau per tuos kunigystės metus nuveikė nepaprastai daug.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija