2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Katalikų teologijos fakulteto šventė

Kazimieras Dobkevičius

Konferencijos dalyviai

Gegužės pabaigoje VDU Katalikų teologijos fakultete (KTF) vyko respublikinė mokslinė  konferencija „Katalikų teologijos fakulteto reikšmė Lietuvos  mokslui ir kultūrai“, skirta fakulteto veiklos 20-mečiui paminėti. Konferencijos pradžioje KTF Didysis kancleris arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pasveikino jos dalyvius ir padėkojo visiems tiems, kurie atkūrė fakultetą ir kuria jį toliau, – dekanams, dėstytojams ir studentams. Fakulteto bendruomenę sveikino Šventojo Sosto atstovas, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka įteikė apdovanojimus dėstytojams ir darbuotojams, dirbantiems fakultete daugiau nei 10 metų. Konferencijos darbe dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius monsinjoras Gintaras Grušas, buvęs VDU rektorius Vytautas Kaminskas, daug garbių svečių, fakulteto studentai ir Trečiojo amžiaus universiteto atstovai.

 Konferencijoje buvo perskaityta septyniolika pranešimų. Bažnytinės teisės katedros vedėjas prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS apžvelgė 20 metų fakulteto istoriją ir pateikė absolventų skaičius – 1882 bakalaurai, 201 magistras ir 7 mokslo daktarai. (Jo pranešimą „XXI amžiuje“ spausdinsime vėliau.)

Teologijos katedros vedėjas kun. prof. dr. Andrius Narbekovas pranešime „Teologija šiandienos tikėjimo ir mokslo konflikte“ teigė, kad mokslas ir tikėjimas neprieštarauja vienas kitam, bet gali bendradarbiauti, o problemos atsiranda tada, kai mokslas iškeliamas į religijos lygmenį arba religingi žmonės neadekvačiai aiškina mokslinius dalykus.

KTF dekanas dr. B. Ulevičius savo pranešime „Katalikų teologijos fakultetas Bažnyčios poreikių kontekste“ pateikė teologijos ir religinio švietimo unikalumą humanitarinių mokslų kontekste bei supažindino su fakulteto dabartimi ir artimiausiais planais.

Antrajam posėdžiui „Katalikų teologijos fakulteto mokslinė veikla“ pirmininkavo kun. prof. dr. Romualdas Dulskis ir dr. Aušra Eidukaitytė. Pranešimus apie fakulteto mokslo kryptis ir laimėjimus skaitė Religijos mokslų katedros vedėjas prof. dr. Eugenijus Danilevičius, Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro direktorius prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas, Santuokos ir šeimos studijų centro mokslinė darbuotoja doc. dr. Birutė Obelenienė. VDU kapelionas, KTF doktorantas kun. Simas Maskvytis apžvelgė akademinės sielovados siekius ir iššūkius. Doc. dr. Lina Šulcienė pranešime „Katalikų teologijos fakultetas – metafizinio mąstymo Lietuvoje sala“ nagrinėjo tiesos šiuolaikiniame filosofiniame diskurse problemas. Buvo pabrėžta, kad Katalikų teologijos fakultetas yra atrama visiems Lietuvoje dirbantiems krikščionims filosofams. Dr. Faustas Jončys apžvelgė teologijos mokslo istoriją Lietuvoje (šį pranešimą irgi spausdinsime „XXI amžiuje“).

 Trečiajame konferencijos pasėdyje VDU, KTU, VU, VPU studentai pristatė savo mokslinius darbus.

Konferenciją vainikavo šv. Mišios. Liturgijai vadovavo prel. V. S. Vaičiūnas OFS, kartu koncelebravo Kauno kunigų seminarijos vadovai, dvasios tėvai ir fakulteto dėstytojai kunigai. Homilijoje prelatas kalbėjo, kad kiekvieno kunigo, teologo ar tikinčio pasauliečio misija yra bent vieną žmogų laimėti Dievui ir amžinajam gyvenimui. Ilgametis fakulteto dekanas linkėjo dėstytojams, studentams ir visiems susirinkusiems mylėti vienas kitą ir laikytis vienybės – būti Lietuvos krikščioniškąja inteligentija.

Po šv. Mišių šventė vyko Katalikų teologijos kieme. Iškilmingai atnešus jubiliejinį tortą, prasidėjo agapė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija