2011 m. sausio 14 d.
Nr. 4
(1884)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Pradedant naujosios
evangelizacijos
epochą

Auka atvėrė akis
ir Vakarams

Prašo netrikdyti
rimties

Piketai

Kai istorijos
ir žmogaus
tiesa sutapo

Susitelkimas
ir pasitikėjimas
vienų kitais –
neįveikiama jėga

Įpareigojantis Krikšto sakramento džiaugsmas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
Siksto koplyčioje krikštija
Vatikano pasauliečių
darbuotojų šeimų naujagimius

Jėzaus klusnumas Tėvui ir solidarumas žmogui

Užbaigdamas Kalėdų liturginį laikotarpį popiežius Benediktas XVI aukojo Viešpaties krikšto šv. Mišias, kurių metu pagal nusistovėjusią tradiciją krikštijo Vatikano pasauliečių darbuotojų šeimų naujagimius. Praėjusį sekmadienį, sausio 9 dieną, istorinėje Siksto koplyčioje vykusiose pamaldose buvo pakrikštytas 21 kūdikis – 13 berniukų ir 8 mergaitės, tarp kurių buvo ir dvyniai. Vyriausiam iš pakrikštytųjų sukako keturi mėnesiai, o jauniausiajai – keturios savaitės.


Jis naikina nuodėmes ir krikštija Dvasia

Kun. Vytenis Vaškelis

Šio sekmadienio Evangelija siejasi su neseniai švęsta Kristaus Krikšto švente. Kai paskutinį Kalėdų sekmadienį ant pakrikštyto Jėzaus nužengė Šventoji Dvasia ir Jis jau pasirengė perkeisti pasaulį, taip dabar šv. Jonas Krikštytojas Jį pristato kaip Dievo Avinėlį, kuris atliks tai, ko niekas iš žmonių giminės nepajėgus padaryti – sunaikins pasaulio nuodėmę (Jn 1, 29).    


Kaune apdovanotas Rusijos dvasininkas

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas
ir Volokolamsko metropolitas Ilarionas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Sausio 10 dieną Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas Maskvos (Rusijos Federacija) patriarchato Išorinių bažnytinių ryšių skyriaus pirmininkui Volokolamsko metropolitui Ilarionui, atvykusiam į konferenciją „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“,  įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio vardu pavadintą pasidabruotą medalį. Metropolitas Ilarionas prieš 20 metų dirbo Kaune ir Sausio 13-osios įvykių metu SSRS karius ragino nenaudoti jėgos prieš taikius piliečius. Tuo metu stačiatikių dvasininkams jau buvo leidžiama lankytis kariuomenėje, todėl jis gerai pažinojo visus kariuomenės vadus „ir kreipėsi į karius ne kaip eilinis rusų dvasininkas, bet kaip tas, kuris turėjo artimą santykį. Vilniuje tokį pareiškimą padarė metropolitas Chrizostomas, o Kaune – Ilarionas“, – prisimena Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 1992 metais metropolitas Ilarionas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.


Gerumo kristalais įvertinti kunigai ir tikybos mokytoja

Apdovanojimo Gerumo kristalais
iškilmėse (iš kairės): fotomenininkas,
Šilainių bendruomenės centro
savanoris, laikraštėlio „Šilainių
žinios“ fotokorespondentas Vytas
Šlekaitis, mons. Lionginas
Vaičiulionis, administracijos
direktorė Edita Gudišauskienė,
Kauno miesto meras Andrius
Kupčinskas ir prel. prof.
dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS
Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

Sausio 4 dieną Kauno rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas įteikė tradicinius kasmetinius Gerumo kristalus praėjusiais metais pasižymėjusiems kauniečiams. Tarp 26 apdovanotų asmenų buvo ir du garbūs Kauno arkivyskupijos dvasininkai. Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS įvertintas už nuopelnus krikščioniška dvasia ugdant jaunąją kartą ir už Kristaus žodžio skelbimą, stiprinant tikėjimą parapijų bendruomenėse. Gerumo kristalu apdovanotas ir Šilainių parapijos altaristas mons. Lionginas Vaičiulionis, daug nusipelnęs ne vien Šilainių parapijai, bet ir Kauno miestui. Jis moka suburti žmones bendram kilniam tikslui. Tai liudija jo įkurta ir išpuoselėta Šilainių Šv. Dvasios parapijos bendruomenė, kurios dėka buvo pastatyti parapijos namai, koplyčia, bažnyčia ir kt. Jis ne tik buria parapijos bendruomenę, bet yra aktyvus visuomeninio gyvenimo dalyvis. Už krikščioniškos meilės tarnystę apdovanota ir tikybos mokytoja Danutė Gromnickienė. Jau daugelį metų šios tikybos mokytojos pagrindinis tikslas – socialinės rizikos šeimų vaikų dorovinis ir dvasinis ugdymas, socialinių įgūdžių suteikimas, švietimas. Visa tai vaikai randa D. Gromnickienės Šv. Antano Paduviečio parapijoje įkurtame dvasinio ugdymo centre. Moteris jau daug metų vargstantiems dalija duoną.


Maskvoje – paminklas KGB „A“ grupei, vykdžiusiai agresiją Sausio 13-ąją 

Paminklas Maskvoje, Chimkuose,
skirtas KGB darbuotojams pagerbti
Nuotraukos iš K. Masiulio
asmeninio archyvo

Seimo narys prof. Kęstutis Masiulis atkreipė Užsienio reikalų ministerijos dėmesį į KGB darbuotojams pagerbti paminklą, pastatytą Maskvoje, Chimkų rajone. Tarp nusipelniusių darbuotojų paminėta ir „Vilnius, 1991 m. grupė „A“.

1991 m. sausio 13-osios naktį KGB specialiosios paskirties grupė „Alfa“ apsupo Vilniaus televizijos bokštą ir jį gynusius civilius. Sausio 13-osios įvykių metu žuvo 14 žmonių, apie 700 buvo sužeisti.


Dieviškojo gailestingumo malonė įveikia nuodėmę ir blogį, suramina sielas

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS,

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Brangūs geros valios Lietuvos žmonės!

Vyskupai 2011-uosius paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Šiuo laišku norėčiau paaiškinti, kodėl metams suteikėme tokį titulą ir kokiu būdu esame raginami juos išgyventi.

Dievo gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį, sužeistą nuodėmės, slegiamą kančios, nevilties ir baimės. Jis drąsina, guodžia, ragina pasitikėti Viešpaties gerumu ir meile.


Pirmoji Lietuvos savivaldybių koplyčia

Zigmas TamaKauskas,

Kauno savivaldybės Švietimo tarybos narys

Pirmosios šv. Mišios Kauno miesto
savivaldybės koplytėlėje. Iš kairės:
prel. prof. dr. Vytautas Steponas
Vaičiūnas, arkiv. Sigitas Tamkevičius,
miesto meras Andrius Kupčinskas

Šventų Kalėdų išvakarėse Kauno miesto savivaldybės pastate pašventinta koplytėlė, kuri Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus siūlymu pavadinta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos vardu. Ši koplytėlė – pirmoji ir vienintelė, įsteigta Lietuvos savivaldybėje. Apie koplyčios įrengimą galvota jau gana senokai, bet jai įrengti galimybė atsirado tik dabar, brėkštant paskelbtiems Dievo gailestingumo, Laisvės gynimo bei didžiųjų netekčių atminties metams. Jos steigimo iniciatyvą parodė TS Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos Kauno skyrius, pritariant miesto merui Andriui Kupčinskui. Šį sumanymą labai operatyviai realizavo visada veiklus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Zenonas Abramavičius, TS- LKD Kauno skyriaus bendrijos valdybos narys. Koplyčios altorėlį ir kitus baldus pagamino meistras Gabrielius Škimelis. Koplyčią puošia Šiluvos Dievo Motinos paveikslas, kurį padovanojo arkivyskupas S. Tamkevičius, pritaręs šios koplyčios įrengimo minčiai.


Garsinę Kerbedžių pavardę

Bronius VERTELKA

Fortepijonu groja Konstancija Kerbedytė

Gruodžio 16-ąją Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Bajorai Kerbedžiai ir Panevėžys“, skirta pasaulinio garso inžinieriaus, tiltų statytojo, Panevėžio krašto žmogaus Stanislovo Kerbedžio 200-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti. Konferenciją rengė Panevėžio kraštiečių klubas „Tėviškė“, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius ir Panevėžio kraštotyros muziejus.


Lemtingų įvykių aidai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Dvidešimtosios Sausio 13-osios metinės primena Lietuvai istoriškai svarbius laikus. 1991 metų pradžioje sovietinės imperijos pamatai jau aižėjo, todėl bandymai ginkluota agresija palaužti lietuvių tautos laisvės siekius nedavė rezultatų. Sovietinė imperija žlugo – kaip ir kadaise žlugo galinga Romos imperija. Byrant SSRS, neapsieita be aukų – 1989 metais Gruzijoje sovietiniai kariškiai nužudė 20 žmonių, 1991 metais nuožmus Rygos OMON dalinys Latvijoje nužudė septynis žmones,   Sausio 13-ają Vilniuje žuvo 14 žmonių, 1991 metų gegužės mėnesį buvo nušautas muitininkas G. Žagunis, o už kelių mėnesių klastingai nužudyti septyni muitininkai ir policijos pareigūnai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija