2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežius Venecijoje: paskatos liudyti tikėjimą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su Venecijos patriarchu
kardinolu Andželu Skola
ir regiono valdytoju Luka Zaja

Šventasis Tėvas plaukia
garsiąja Venecijos gondola

Vietos gyventojai noriai
bendrauja su Popiežiumi

Venecijoje buvo iškabinti
spalvingi plakatai

Pamaldose dalyvavo 300
tūkstančių piligrimų iš Italijos
ir kaimyninių šalių

Šv. Mišios buvo aukojamos
įspūdingoje aplinkoje

Venecijos gondolininkai laukia
atvykstančio Popiežiaus

Sektinas Emauso mokinių atsivertimas

Gegužės 7–8 dienomis popiežius Benediktas XVI atliko pastoracinę kelionę (vizito tema „Sutvirtink mūsų tikėjimą“) į Italijos šiaurės rytų regioną, aplankydamas Akvilėją ir Veneciją. Šventasis Tėvas užbaigė dar 2004 metais Vatikano pradėtą Venecijos patriarchato (taip tradiciškai vadinama ši arkivyskupija) apaštalinę vizitaciją bei dalyvavo pasirengimų etape antrajam Akvilėjos bažnytiniam suvažiavimui, kuris vyks 2012 metais. Pastarasis renginys bus tarpregioninis ir tarptautinis: jame dalyvaus ne tik Italijos  šiaurės rytų Triveneto regiono 15 vyskupijų, bet ir iš Akvilėjos Motinos Bažnyčios išaugusių Slovėnijos, Kroatijos, Austrijos, Bavarijos ir Vengrijos diecezijų tikintieji.

Popiežiaus Benedikto XVI apsilankymo kulminacinis įvykis buvo praėjusį sekmadienį  jo aukotos šv. Mišios po atviru dangumi didžiuliame Venecijos pramoninio priemiesčio Mestre parke „Parco di San Giuliano“. Pamaldose dalyvavo apie 300 tūkstančių tikinčiųjų iš šio regiono bei minėtų kaimyninių šalių. Homilijoje pasveikinęs Venecijos patriarchą kardinolą Andželą Skolą ir kitus ganytojus bei iš Akvilėjos Motinos Bažnyčios susikūrusių bažnytinių bendruomenių atstovus, Šventasis Tėvas ragino gaivinti praeityje garsų jų apaštališkąjį uolumą bei pastoracinį dinamizmą. Jis sakė, kad ir šiandien yra būtina drąsiai stiprinti ir ginti tikėjimo vienybę, teikti krikščioniškos vilties liudijimą dabarties žmonėms, dažnai dėl sunkių problemų išgyvenantiems būties krizę.

Komentuodamas sekmadienio Evangelijos skaitinį apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su Emauso mokiniais (Lk 24, 13–35), popiežius Benediktas XVI atkreipė dėmesį į stebinantį Išganytojo veikimą perkeičiant pasimetusių apaštalų nuostatas. Susitikę su Jėzumi mokiniai radikaliai atsivertė – iš desperacijos į viltį, iš liūdesio į džiaugsmą, netgi iš vienišumo į bendruomenišką gyvenimą. „Kartais, kai kalbame apie atsivertimą, mes mąstome, jog tai sunkiai pasiekiamas ir varginantis dalykas, reikalaujantis didžiulių pastangų, savęs atsižadėjimo ir pan., – aiškino Šventasis Tėvas. – Tačiau juk krikščioniškas atsivertimas pirmiausia yra džiaugsmo, vilties ir meilės šaltinis. Tai visuomet yra veikimas prisikėlusio Kristaus, gyvybės Viešpačio, kuris įgijo šią malonę dėl mūsų per savo kančią ir perduoda ją mums savojo prisikėlimo galia“.

Priminęs, kad šiame Italijos regione, kaip ir visoje Europoje, yra daug šventovių, be to, krikščioniškus vardus turi miestų ligoninės, mokyklos, bibliotekos, Popiežius sakė, kad šioms institucijoms, kaip ir visai visuomenei, gresia pavojus prarasti tą giliąją prasmę. Iškilo pavojus, kad jų krikščioniškas pobūdis taps labai paviršutiniškas, redukuotas tik iki  kultūrinių ir socialinių bruožų, o tikėjimo į nukryžiuotą ir prisikėlusį Jėzų patyrimas nebenušvies mūsų egzistencijos kelio. Tokia situacija, pasak Benedikto XVI, yra panaši į anų Emauso mokinių, kurie po Jėzaus mirties ant kryžiaus grįžo namo kupini abejonių, liūdesio ir nepasitenkinimo. Blogio ir kentėjimo problemos, kaip ir neteisingumo bei išnaudojimo gausa, taip pat kitų (ypač atvykstančių svetimšalių) baimė, galvojimas, kad jie atvyksta į mūsų žemę sugriauti tai, kas mums brangu, skatina šiandienos krikščionis su liūdesiu kalbėti: „o mes tikėjomės, kad Viešpats išvaduos iš blogio, skausmo, kančios, baimės, neteisingumo“.

Naujoji evangelizacija gaivinant tradicijas

Pažymėjęs, kad atvyko kaip „Romos vyskupas, kaip tasai, kuriam skirta tęsti Petro misiją, stiprinti brolių tikėjimą, ištikimybę Evangelijai ir tarpusavio bendrystę“, Šventasis Tėvas ragino nepasiduoti skepticizmui ir leistis, kaip Emauso mokiniai, būti Viešpaties pamokomi bei padrąsinami. „Klausykime ir mylėkime Dievo Žodį, kuris nuolat šildo mūsų širdis ir šviečia mūsų protams, tepadeda jis matyti tikrąją prasmę visuose mūsų gyvenimo  įvykiuose“, – ragino popiežius Benediktas XVI. Reikia  sėsti prie Viešpaties stalo, dalyvauti Jo Kūno ir Kraujo sakramente, suvokiant, jog „Eucharistija yra didžioji išraiška dovanos, kurią Jėzus daro dovanodamas  pats save, bei nuolatinis kvietimas gyventi šia egzistencijos logika, būnant dovana Dievui ir kitiems“, – aiškino Šventasis Tėvas. Jis priminė, kad ir Emauso mokiniai, atpažinę Jėzų, laužantį duoną, tuoj sugrįžo į Jeruzalę pasidalinti su kitais šiuo nepaprastu išgyvenimu ir džiaugsmu.

Šventasis Tėvas pastebėjo, kad šiais laikais nemažai tradiciškai save katalikais laikančių žmonių toli gražu ne visada priima Bažnyčios mokymą ir tapatinasi su savo tikinčiųjų bendruomene. Neretai jie net nesąmoningai įsisavina tuos dominuojančios sekuliarizuotos kultūros elementus – ypač tas pasakytina apie nepagarbą šeimai ir gyvybei – kurie atvirai prieštarauja Evangelijos mokymui arba trukdo jos skelbimui. Štai kodėl tiek ganytojiškomis pastangomis, tiek tikinčiųjų krikščionišku liudijimu turi būti skleidžiama Kristaus mirties ir prisikėlimo žinia. Katalikų Bažnyčios nariai turi stengtis nepasiduoti  hedonistinės kultūros ir konsumistinio materializmo vilionėms, kurios sunaikina teisingo gyvenimo tapatumą.

Šv. Mišių homilijoje buvo priminta garsi šio regiono Bažnyčios praeities šimtmečių šventumo tradicija ir dosni broliška tarnystė, kurią palaikė aktyvi kunigų ir vienuolių veikla. Šis liudijimas turi būti neatidėliotinai atnaujintas, siekiant dvasinio mokymo priėmimo naujosios evangelizacijos pastangose. „Įsiklausykite į tikėjimo protėvių balsą. Būkite šventi! Kristus tegul būna jūsų gyvenimo centras! Ant šio pamato statykite savo gyvenimą! – kvietė popiežius Benediktas XVI. – Jėzuje jūs rasite stiprybės atsiverti kitiems ir padaryti save, sekant Jo pavyzdžiu, dovana visai žmonijai!“ Priminęs naujas geopolitines sąlygas bei išplitusią imigraciją, Šventasis Tėvas ragino gaivinti senąją Akvilėjos Bažnyčios tradiciją vienyti skirtingų kalbų ir kultūrų tautas kuriant santarvės, solidarumo ir meilės civilizaciją. Tai padės įveikti tuos pasidalijimus, kurie gali nuvilti natūralų teisingumo ir taikos troškimą.

Meldimas Dievo Motinos globos

Po šv. Mišių celebravimo prieš su šimtatūkstantine piligrimų minia Venecijoje kalbant šventadienio vidurdienio Regina Caeli maldą, popiežius Benediktas XVI atkreipė dėmesį  į vaidmenį Švč. Mergelės Marijos, kuri iki dabarties yra gilioje vienybėje su savo prisikėlusiuoju Sūnumi. „Joje atsispindi švytintis Kristaus veidas, ir jeigu mes klusniai seksime ją, Švenčiausioji Mergelė atves mus pas Jį“, – sakė Šventasis Tėvas, priminęs daugybę pamaldumo Dievo Motinai ženklų – bažnyčias, koplyčias ir katedras, dedikuotas Marijai.

Popiežius Benediktas XVI kvietė melsti Švč. Mergelės Marijos globos, kad ji šiandien padėtų kunigų apaštalinėms pastangoms; padarytų vaisingą vienuolinio gyvenimo liudijimą; skatintų tėvų tikėjimo perdavimą savo vaikams, nušviestų jaunų žmonių kelią, ištikimai žengiant savo tėvų tikėjimo pėdomis ir užpildytų viltimi senelių, ligonių bei kenčiančių širdis.

Dievo Motina buvo prašoma pagelbėti pasauliečiams, kurie aktyviai bendradarbiauja su savo ganytojais naujosios evangelizacijos baruose – parapijose, katalikiškose organizacijose ir sąjūdžiuose, tuo patvirtindami bažnytinio gyvenimo turtingumą. „Aš drąsinu kiekvieną darbuotis šiame didžiame vynuogyne su tikra bendrystės dvasia, kaip Viešpats mus pašaukė triūsti, – baigdamas kalbėjo Šventasis Tėvas. – Marija, Prisikėlusiojo ir Bažnyčios Motina, melski už mus!“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija