2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mažutė bažnytėlė – kaip švyturėlis

Kristaus Prisikėlimo mažoji bažnytėlė Aukštaičių gatvėje – tikrai jaukus švyturėlis visiems, kas tik į ją užeina. Tikinčiuosius pasitinka virš altoriaus saulės apšviestas vitražinis Viešpaties paveikslas su pakeltomis laiminimui rankomis.

Dienos metu ši bažnytėlė atvira visiems, nes čia nuolat vyksta adoracija. Kiekvieną dieną Prisikėlimo bažnyčios Marijos Legiono narės adoruoja, kalba Jėzaus Gailestingumo vainikėlį, litanijas ir kitas maldas, nemokančius moko kalbėti rožinį, aiškina maldų reikšmę ir jų galią.

Visai nenuostabu, kad į šią jaukią bažnytėlę dažnai užeina ne tik vyresnio amžiaus maldininkai, bet ir mokinukai. Mums, legionierėms, džiugu tai matyti. Užeina tylūs, uždega žvakelę, pasėdi susimąstę, išeidami priklaupia, nusilenkia. Vyresnio amžiaus maldininkai ilgiau užsibūna – adoruoja, budintiems legionieriams užduoda klausimų.

Šioje bažnytėlėje ne tik mes, legionierės, bet ir kiti maldininkai jaučia Švč. Marijos ir Jėzaus artumą.

Kovo 20 dieną Prisikėlimo Marijos Legiono narės aktyviai dalyvavo Kauno regiono Marijos Legiono narių pasiaukojimo Dievo Motinai šventėje Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo ir pasiaukojimo šventei vadovavo kunigas Algirdas Paliokas.

Gausus Marijos Legiono narių būrys kiekvienas asmeniškai ėjo prie Marijos altorėlio ir laikydamas Marijos Legiono simbolį – ugnies stulpą dešinėje rankoje, kalbėjo Marijai: „Aš visa (visas) tavo, mano Karaliene, mano Motina. Ir visa tai, ką turiu, yra tavo“.

Apie Marijos Legiono narių nelengvą apaštališką darbą taikliai ir gražiai šioje šventėje pasakė Lietuvos Jėzuitų provincijolas kunigas Gintaras Vitkus. Jis kalbėjo, kad Marijos Legiono narės eina pirma kunigų. Tai jos pirmiausia aiškina tikėjimo tiesas abejojantiems ar netikintiems. Su tokiais žmonėmis jos dirba kantriai, su meile ir kai jie supranta, kad be Šv. Dvasios, Švč. Marijos, Gailestingojo Jėzaus gyvenimas nėra pilnas, jie atranda Bažnyčią. Ir jau tada jų dvasingumu rūpinasi kunigai.

Šioje šventėje Prisikėlimo legionierės, kaip dūzgiančios bitelės, suspėjo ir melstis, ir apaštalauti, ir dalyvauti šventėje. Štai legiono pirmininkė Kristina, kaip įprasta sekmadieniais, su dviem globojamais vaikučiais, ruošiamais Pirmajai Komunijai, dalyvavo šv. Mišiose Vytauto bažnyčioje ir tik paskui atskubėjo į šventę. Legionierės Danutė, Elvyra, Rima, Irma šventės metu platino, pardavinėjo, dovanojo tikintiesiems tikėjimo tiesas gilinančias knygas, lankstinukus, Jėzaus Gailestingumo paveikslėlius ir kalbėjosi apie tikėjimą, kvietė į maldos pagalbininkus.

Kovo 25 dieną Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje Prisikėlimo Marijos Legionas šventė Marijos apreiškimo šventę. Šventės pradžioje su gausiu maldininkų, adoruotojų būreliu buvo kalbamas Jėzaus Gailestingumo vainikėlis, litanija ir kitos maldos. Paskui visi šventės dalyviai prie arbatos puodelio diskutavo, liudijo apie adoraciją ir maldos galią. Paskui visi sugrįžę į bažnytėlę drauge su maldos pagalbininkais giedojome Gavėnios giesmes.

Šv. Liudvikas Grinjonas de Montfort knygoje „Apie tobulą pamaldumą Švč. Mergelei Marijai“ rašo: „Viskas Jėzui per Mariją“. Šiuo devizu vadovaujasi ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Marijos Legiono legionierės.

Anastazija MITKUVIENĖ,
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Marijos Legiono narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija