2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Žemaičių Kalvarijoje baigėsi atlaidai

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Į šv. Mišias kviečia būgnai

Maldininkai Kryžiaus kelio
procesijoje prie koplytėlės

Liepos 10-ąją atlaiduose
dalyvavo Apaštalinis nuncijus
Lietuvai arkivysk. Luigi
Bonazzi (dešinėje). Kairėje –
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius SJ, centre –
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ

Maldininkai iš Lietuvos ir Latvijos
suklupo prie vienos iš koplytėlių

Liepos 9-ąją atlaiduose dalyvavo
Liepojos vyskupas Vilhelmas
Lapelis OP ir Rygos arkivyskupas
Zbignevas Stankevičius

Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
einant Kryžiaus kelią ir Bazilikoje
tradiciškai palydi dūdų melodijos

Gausių maldininkų būryje –
aktorė Regina Varnaitė
su dukra ir vaikaite

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
ir Rygos arkivyskupas
Zbignevas Stankevičius

Lietuvos ir Latvijos vyskupai
prie vienos iš koplytėlių

Liepos 10 dieną šv. Mišioms
vadovavo Apaštalinis nuncijus
Lietuvai arkivysk. Luigi Bonazzi
(centre), kartu meldėsi Kauno
arkivyskupas metropolitas,
LVK pirmininkas Sigitas
Tamkevičius SJ, Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ

Maldininkai eina Kryžiaus Kalnus

Latvijos vyskupai

Liepos 1-ąją prasidėję didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai baigėsi antradienį, liepos 12-ąją.

Liepos 4 dieną buvo meldžiamasi už ūkininkus bei žemdirbius. Tą dieną atstovavo Palangos dekanatas. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems pamokslą pasakė Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Šv. Mišių metu giedojo Palangos dekanato jungtinis choras. Įžanginį žodį tarė, visus susirinkusius žemdirbius, ūkininkus bei atvykusius maldininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Pamoksle vyskupas E. Bartulis kalbėjo apie ūkininko misiją šioje žemėje – auginti duoną ir maitinti žmones. Jis priminė, jog ūkininkui labai svarbi Dievo palaima, nes nuo to priklauso jo derlius ir gyvenimo lygmuo. Vyskupas ragino sunkiai dirbančius žemdirbius švęsti sekmadienį, malda garbinti Dievą ir vykdyti krikščioniškas priedermes, kurios labai svarbios kiekvieno žmogaus gyvenime.

Liepos 5 diena buvo skirta maldoms už katechetus, tikybos mokytojus bei visus pedagogus. Tą dieną atstovavo Skuodo dekanatas. 10 val. Žemaičių Kalvarijos kultūros centre vyko konferencija, į kurią susirinko daugiau kaip 200 pedagogų iš visos Telšių vyskupijos. Konferencijoje dalyvavo ir savo įžvalgomis dalinosi svečias vyskupas Lietuvos kariuomenės ordinariato ordinaras, LVK generalinis sekretorius G. Grušas, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, TVKC direktorius mons. R. Gudlinkis, TVKC metodininkė M. Petrauskaitė. Konferenciją pradėjo Klaipėdos kantičkų giedotojai, vadovaujami V. Budrecko. Konferencijos metu buvo pagerbti nusipelnę tikybos mokytojai, apdovanoti kvalifikaciją pasikėlusieji. Buvo aptarti metų darbai, pasidalinta aktualijomis, džiaugsmais bei rūpesčiais. Tos dienos 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė svečias vyskupas G. Grušas. Šv. Mišiose giedojo Skuodo parapijos bažnytinis choras, grojo Skuodo miesto pučiamųjų orkestras. Kalbėdamas maldininkams bei pedagogams vyskupas priminė, jog kiekvienas krikščionis savo gyvenimu, ištikimybe Dievui ir Bažnyčiai yra pašauktas būti mokytoju pasaulyje – Evangelijos liudytoju kitiems.

Vyskupas linkėjo visiems pedagogams sekti tikruoju Mokytoju – Kristumi. Po šv. Mišių pedagogai ėjo giedodami Kalnus, po kurių grįžę bendravo nuotaikingoje agapėje Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose.

Liepos 6-ąją – Karaliaus Mindaugo karūnavo dieną – buvo meldžiamasi už kunigus bei ministrantus. Tą dieną atstovavo Šilalės dekanatas. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Kartu su juo meldėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir 100 iš įvairių vyskupijų atvykusių kunigų. Pamoksle vyskupas R. Norvila padėkojo kunigams už jų vykdomą misiją ir tarnystę žemėje, linkėjo dvasinės tvirtybės, o jaunuoliams – atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti paskui jį tampant kunigais. Tą dieną šv. Mišių metu giedojo Šilalės dekanato jungtinis choras.

Liepos 7 dieną melstasi už „Caritas“, Maltos organizacijas, už senelių namų darbuotojus bei gyventojus. Tą dieną atstovavo Šilutės dekanatas. 10 val. Telšių vyskupas aukojo šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos parapijinių senelių koplyčioje. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Šv. Mišiose giedojo Šilutės choras. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie labdaringų darbų būtinumą tikinčiojo gyvenime. Elzbieta ir Marija susitikusios dalinasi savo džiaugsmu bei rūpestingumu ir taip parodo, kaip svarbu mokėti dalintis ir kurti meilės bendruomenes.

Liepos 8 dieną kartu su Lietuvos politikais, savivaldybių vadovais, seniūnijų darbuotojais bei policininkais už juos visą dieną meldėsi maldininkai. Tą dieną atstovavo Tauragės dekanatas. Politikai, savivaldybių merai Bazilikoje meldėsi jau ir votyvos šv. Mišiose, o 12 val. šv. Mišiose gausiai dalyvavo savivaldybių bei Lietuvos policijos atstovai. Meldėsi policijos poskyrių viršininkai bei vyriausiasis vadas. Prieš 12 val. šv. Mišias LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) reprezentacinis pučiamųjų orkestras pagal scenarijų mokė susirinkusiuosius saugaus eismo. Tai puikus projektas, ugdantis žmonių sąmoningumą kelyje. Tos dienos 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas J. Kauneckas. Šv. Mišiose giedojo Tauragės bažnytinis choras, grojo VRM reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Sakydamas pamokslą vyskupas kvietė tikinčiuosius melstis už valdžią ir priminė, jog esminis klausimas yra, ar žmogus su Dievu, ar be Dievo. Kas jis su Dievu ir kas be Dievo? Kvietė atrasti nuoširdžią draugystę su Dievu ir artimu, nes tik tada kelsis mūsų valstybė, atgims Lietuva. Po šv. Mišių gausus būrys policijos, politikų bei tikinčiųjų išėjo į Kalnus, kur eidami kryžiaus kelią apmąstė Dievo meilę žmogui ir kartu meldėsi už Lietuvą.

Tos pačios dienos vakarinėse 19 val. šv. Mišiose kartu su maldininkais meldėsi atvykęs LR Ministras pirmininkas A. Kubilius su žmona. Vakaro šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Po vakaro šv. Mišių garbūs svečiai ėjo Kryžiaus kelią, kartu su visais maldininkais meldėsi.

Liepos 9-ąją buvo meldžiamasi už brolius latvius. Tą dieną atstovavo Telšių dekanatas. Iš Latvijos atvyko gausus būrys kaimynų. 12 val. šv. Mišiose meldėsi Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevas Stankevičius ir Liepojos vyskupas Vilhelmas Lapelis OP.  Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris šv. Mišių pradžioje latviškai pasveikino svečius iš Latvijos. Sumos metu giedojo Telšių Katedros sumos didysis choras. Pamokslą sakė Rygos arkivyskupas, o iš latvių kalbos vertė Telšių vyskupijos kun. M. Šlaustas. Arkivyskupas susirinkusiesiems kalbėjo, jog šiandien esame mokomi pasitikėti Dievu taip, kaip tai darė Marija. Mes – šių dienų galilėjiečiai ir mus – latvius ir lietuvius – jungia bendrystė ir tikėjimas bei priklausymas Katalikų Bažnyčiai. Dievas veda žmogų užtikrindamas jam savo meilę bei paguodą. Nešti džiaugsmą vienas kitam – sekti Marijos tikėjimo ir tarnystės pavyzdžiu – ir mūsų gyvenimuose leisti veikti šv. Dvasiai. Po šv. Mišių broliai latviai kartu su visais maldininkais išėjo į Kalnus apmąstyti Kristaus kančią. Kalnų maldas išsivertę į latvių kalbą jas kalnuose giedojo latviškai. Ši glaudi draugystė per Žemaičių Kalvarijos Šventovę tampa gražia tikėjimo bendrystės tradicija.

Liepos 10 dieną buvo meldžiamasi už Lietuvos akademines bendruomenes – seminarijas, universitetus, katechetikos katedras, VDU Teologijos fakultetą. Ta diena buvo skirta Gargždų dekanatui, o šv. Mišiose giedojo Gargždų didysis bažnytinis sumos choras. Tą dieną šv. Mišioms vadovavo Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. Luigi Bonazzi, kartu meldėsi Kauno arkivyskupas metropolitas, LVK pirmininkas S. Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, KU Katechetikos katedros vedėjas mons. prof. A. Ramonas, kiti kunigai dėstytojai. Kartu meldėsi nemažai akademinės bendruomenės narių. Pamokslo metu, kurį iš italų kalbos vertė Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektorius kun. V. Ačas, apaštalinis nuncijus susirinkusiesiems kalbėjo apie tai, jog grūdas, išbertas į žemę, turi duoti derlių ir būtinai iš tokio grūdo išauga tokios pat rūšies derlius. Arkivyskupas pabrėžė, jog kiekvienam žmogui duota misija žemėje ir mes tą misiją pašaukti įvykdyti. Dievo valia renkamės gyvenimo kelią ir tą Dievo valią įvykdome. Po šv. Mišių Apaštalinis nuncijus, Kauno arkivyskupas bei didelis būrys maldininkų ėjo Kryžiaus kelią, apmąstydami Kristaus kančią, tą maldą aukodami už Lietuvos akademinę bendruomenę.

Liepos 11-oji – vienuolių ir maldų už pašaukimus į vienuolynus diena. Tą dieną rinkosi vienuoliai dominikonai, jėzuitai, pranciškonai, marijonai, saleziečiai, Šv. Šeimos seserys, Kauno benediktinės, Marijos tarnaitės, Motinos Teresės seserys, Misionierės ir kitų kongregacijų atstovai. Ta diena taip pat buvo skirta Akmenės dekanatui. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras J. Ivanauskas, koncelebravo atvykę ordinų atstovai vienuoliai kunigai. Sakydamas pamokslą vyskupas pabrėžė, jog kiekvienam žmogui Dievas yra numatęs pašaukimą bei planą. Dievas pašaukia vyrus ir moteris vienuoliniam gyvenimui ir tokiai tarnystei, kad būdami tarp žmonių Dievo tautoje taptų amžinojo gyvenimo ženklu. Jaunus žmones vyskupas kvietė atsiliepti vienuoliniam pašaukimui. Po šv. Mišių, kurių metu giedojo jungtinis Akmenės dekanato choras, po Kalnų maldos vyko agapė, kurioje vienuoliai dar galėjo pabendrauti ir pasidalinti savo patirtimis.

Paskutinė Atlaidų diena – liepos 12-oji – buvo skirta maldoms už parapijines bendruomenes. Buvo melstasi už Žemaičių Kalvarijos, Barstyčių, Alsėdžių, Sedos, Platelių, Gegrėnų parapijas. Diena buvo skirta Žemaičių Kalvarijos dekanatui. Tą dieną 10 val. šv. Mišioms vadovavo, pamokslą sakė ir daugiau nei 40 Žemaičių Kalvarijos ir Barstyčių parapijų jaunuolių Sutvirtinimo sakramentą suteikė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Votyvos šv. Mišiose giedojo Rietavo parapijos bažnytinis choras.

Paskutinės dienos 12 val. pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišiose giedojo Šateikių parapijos bažnytinis choras. Pamoksle vyskupas J. Boruta SJ tikintiesiems priminė Žemaičių Kalvarijos Šventovės istoriją, šios maldingumo praktikos atsiradimą bei prasmę. Po šv. Mišių ir paskutinės šiais metais Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų iškilmingos procesijos, sugiedojus padėkos Dievui himną „Tave, Dieve, garbinam...“, Telšių ganytojas atsisveikindamas kvietė ir toliau neužmiršti šios Šventovės, į ją nuolat atvykti, ypač per kasmėnesinius atlaidus. Linkėjo atsinaujinus šiais Dievo Gailestingumo metais gyvai ir intensyviai gyventi dvasinį gyvenimą.

Su maldininkais, šiais metais ypač gausiai lankiusiais Šventovę, atsisveikinta iki rugpjūčio 2 dienos. Šiais Dievo Gailestingumo metais Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose ypač džiugino gausūs maldininkų būriai, jaunos šeimos. Marijos radijas šv. Mišias iš Šventovės transliavo nuo liepos 2 iki 10 imtinai.

Dėkojame Marijos radijui, LRT, „XXI amžiui“ ir visiems, savo malda ir palaikymu prisidėjusiems prie Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dvasios kūrimo ir sklaidos. Ir šiais metais Žemaičių Kalvarijos miestelio prekybininkai savaitgalių dienomis nuo 8 val. vakaro neprekiavo alkoholiniais gėrimais, taip padėdami kurti atlaidų rimties atmosferą. Šiais metais Žemaičių Kalvarijos miestelio centre per visus atlaidus veikė puikių nuotraukų iš pal. Jono Pauliaus II gyvenimo paroda, padėjusi dar kartą prisiliesti prie šio švento žmogaus,  daug dėmesio skyrusio Žemaičių Kalvarijos Šventovei, gyvenimo.

Tegul visus geros valios žmones globoja Žemaičių Kalvarijos Dievo Motina – Krikščioniškų Šeimų Karalienė, laukianti savo vaikų ištisus metus Žemaičių Kalvarijos Šventovėje.

Žemaičių Kalvarija, Plungės rajonas
Stasio POVILAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija