2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ukrainiečiai Dievo Gailestingumo šventovėje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Evangeliją skaito t. Martynas
Chaburskis OSBM, šalia stovi
t. Augustinas Zapotočnyj OSBM,
Evangeliją laiko
br. Terentijus Tertula OSBM

Skaitinius skaito t. Pavlo Jachimec OSBM

Šv. Mišių dalyviai

Birželio 5 dieną Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje į šv. Mišias susirinko ukrainiečiai – Rytų (Graikų) apeigų katalikai – Švč. Trejybės bažnyčios, kurioje darbuojasi vienuoliai bazilijonai, parapijiečiai. Šv. Mišias aukojo vienuolių bazilijonų Misijų direktorius t. Martynas Chaburskis OSBM ir Švč. Trejybės bažnyčios kunigas t. Augustinas Zapotočnyj OSBM, jiems talkino Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos klierikas br. Terentijus (Romanas Tertula) OSBM. Kartu su tikinčiaisiais meldėsi Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. t. Pavlo Jachimec OSBM.

Šv. Mišiose dalyvavo ne tik ukrainiečiai, bet ir lietuviai, kai kurie jų pirmąsyk klausė Rytų apeigomis aukojamų šv. Mišių, gėrėjosi jausmingomis ir melodingomis giesmėmis.

Pamokslo metu t. Martynas OSBM pasakojo apie Dievo Gailestingumą, kurį kiekvienas jaučiame savo gyvenime. Dievas žmogų sukūrė, kad jis būtų panašus į Jį. Nors žmogus nuolat klumpa, Dievas jį gelbsti ir nori suteikti Amžinąjį gyvenimą. Kunigas sakė, kad nėra tokių klaidų, kurių Dievas neatleistų, nes visoje žmonijos gelbėjimo istorijoje Dievo meilė ir Jo gailestingumas yra greta.

Šiandien, sakė pamokslininkas, mes įbauginti, širdys pilnos nerimo ir netgi nepasitikėjimo. Dievas į mūsų širdis gali ateiti tik tada, kai mes jį įsileidžiame, kai mes su Dievu kalbame – prievarta Dievas negali įsibrauti į mūsų gyvenimus. Užpykdyti, nuskriausti ar įžeisti, užmiršdami nuolankumą, sakome kitiems: „Aš iki mirties nepamiršiu, neatleisiu“, pamiršdami, kad patys prašome Dievo atleidimo. Kunigas kalbėjo apie meilę ir pagarbą tėvams, ragino melstis už gyvus ir mirusius tėvus, tačiau nepamiršti, kad svarbiausias mūsų Tėvas – Dievas, skatino prašyti malonės mylėti Dievą ir Jo gailestingumą.

T. Martynas Chaburskis OSBM – gana dažnas svečias Lietuvoje. 2004 metais jis vadovavo Metropolito Josifo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų vienuolių bazilijonų institutui Briuchovičiuose ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių universitetu. Buvęs rektorius, paskirtas Misijų direktoriumi, ne tik veda rekolekcijas ukrainiečiams, bet ir dalyvauja susitikimuose su Šiaulių universiteto pedagogais bei studentais, Bazilijonų (Šiaulių r.) bei Skapiškio (Kupiškio r.) vidurinių mokyklų kolektyvais, Kupiškio rajono pedagogams veda seminarus, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtose konferencijose skaito pranešimus, su kitais vienuoliais aukoja šv. Mišias Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje Bazilionuose.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija