2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Visą birželį – adoracija

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Vyskupas Jonas Boruta SJ
su dekanato kunigais,
adorantėmis ir ministrantais
po šv. Mišių
Autoriaus nuotrauka

Į popiežiaus Benedikto XVI kvietimą visą birželį skirti adoracijai, meldžiant naujų pašaukimų ir kunigų šventėjimo, aktyviai įsijungė visų Telšių vyskupijos parapijų tikintieji. Paraginti vietos kunigų, kasdien prie išstatyto Švč. Sakramento šalia suaugusiųjų suklupdavo ir pulkeliai jaunimo. Tam pasitarnavo prasidėjusios moksleivių atostogos ir išsamus kunigų išaiškinimas apie adoracijos svarbą.

Aktyviai buvo adoruojama Šilalės Švč. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Kas vakarą prieš šv. Mišias prie išstatyto Švč. Sakramento adoracijai suklupdavo visi keturi bažnyčios kunigai, o su jais ir visi susirinkę tikintieji. Adoracijos metu buvo ne tik tyliai meldžiamasi, medituojama, bet ir kalbamas Rožinis, Dievo Gailestingumo vainikėlis. Po adoracijos ir vakarinių šv. Mišių vyko birželinės pamaldos: giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kalbamos maldos į Švč. Jėzaus Širdį, viską užbaigiant giesme „Iš šios žemelės ašarų klonio...“

Aktyviai adoracija vyko Pajūrio (klebonas kun. Mykolas Petrauskas), Kvėdarnos (klebonas kun. Juozas Rudys), Pajūralio (klebonas kun. Kazys Žąsytis), Laukuvos (klebonas kun. Virgilijus Pocius), Kaltinėnų (klebonas kun. Narsutis Petrikas) ir Upynos (klebonas kun. Eduardas Steponavičius) bažnyčiose. Beje, Upynos klebono paraginti, į Švč. Mergelės Marijos bažnyčią Švč. Sakramento adoracijai susirinkdavo nemažai jaunimo. Švč. Sakramento adoracijos vykdavo ir kun. E. Steponavičiaus aptarnaujamose Girdiškės ir Varsėdžių bažnyčiose. Pasak kun. E. Steponavičiaus, adoracija padėjo tikintiesiems susikaupus pasimelsti, pamąstyti, pamedituoti. Ypač ji svarbi jaunimui.

Kol birželį parapijose vyko adoracija, kunigai vieną dieną susirinkdavo savo dekanatuose bendrai maldai. Šioms bendroms adoracijoms vadovaudavo vyskupas Jonas Boruta SJ, generalvikaras prel. Juozas Šiurys, lydimi vyskupijos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija