2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė ilgametis Paežerėlių klebonas

A†A kun. Romualdas Vaičiulaitis
(1935 02 15 – 1962 04 18 – 2011 08 06)

Kun. Romualdas Vaičiulaitis

Rugpjūčio 6 dieną, eidamas 50-uosius kunigiškos tarnystės metus, mirė kun. Romualdas Vaičiulaitis.

Kun. R. Vaičiulaitis gimė 1935 m. vasario 15 d. Garliavoje (Kauno r.). 1954 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią, po tarnavimo sovietų armijoje, baigė 1962 metais. Tų pačių metų balandžio 18 d. vysk. Petras Maželis Kauno Arkikatedroje Bazilikoje R. Vaičiulaitį pašventino kunigiškai tarnystei.

Kun. R. Vaičiulaitis kunigišką tarnystę ėjo šiose parapijose: nuo 1962 05 26 – Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaras; nuo 1964 05 08 – Kauno (Šančių) Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras, nuo 1966 07 16 – Kauno Prisikėlimo parapijos vikaras, nuo1968 11 29 – Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos vikaras, nuo 1973 08 29 – Kauno (Vilijampolės) Šv. Juozapo parapijos vikaras. 1973 12 11 jis tapo Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratoriumi, 1975 10 23 paskirtas ir Lankeliškių Švč. Trejybės parapijos administratoriumi. 1980 m. liepos 31 d. kun. R. Vaičiulaitis tapo Paežerėlių Šv. Angelų Sargų parapijos administratoriumi, 1986 09 30 paskirtas ir Kretkampio Šv. diakono Stepono parapijos administratoriumi, o 1995 09 23 iš Paežerėlių ir Kretkampio parapijų administratoriaus pakeliamas į šių parapijų klebono pareigas. 2002 09 04 atleidžiamas iš Kretkampio parapijos klebono pareigų ir paliekamas Paežerėlių parapijos klebonu. Juo buvo iki 2003 04 28 – taigi šioje, prie Nemuno prigludusioje parapijoje dirbo 23 metus. Paskui paskirtas kaimyninės Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonu, o 2010 06 21 paskirtas Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos altaristu. Tarnavęs daugelyje parapijų, kun. R. Vaičiulaitis turėjo kovoti su sveikatos iššūkiais, tačiau, kiek leido jėgos, stropiai atlikdavo jam pavestas pareigas, rūpinosi tikinčiųjų dvasine gerove.

Kun. R. Vaičiulaitis buvo pašarvotas Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias rugpjūčio 8 dieną aukojo velionio bendrakursis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, koncelebravo apie 40 kunigų. Šv. Mišiose apie velionį kalbėjo vysk. J. Žemaitis MIC, o prie kapo – arkiv. S. Tamkevičius. Velionis palaidotas Kalvarijos bažnyčios šventoriuje.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija