2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Amžinai jauni palikę... jūs parimot kryžiais

Loreta Kalnikaitė,

LPKTS valdybos narė,  PKTF  Šilalės filialo pirmininkė, Šilalės r. savivaldybės tarybos narė

Kryžių šventina
kan. Domas Gatautas

Tarp renginio dalyvių – dvasininkai

Laisvės kovų dalyviai

Prie kryžiaus. Trečias iš dešinės –
skulptorius Rimantas Milkintas

LPKTS Šilalės filialo nariai, siekdami įamžinti už Tėvynės Lietuvos laisvę žuvusius, kalėjimuose ir tremtyje kentėjusius, priespaudos baisumus išgyvenusius Šilalės krašto gyventojus, kiekvienais metais jų atminimui stato paminklinius kryžius. 2010 m. sukako 60 metų nuo Varsėdžių klebono, gimusio 1884 m. Pamūšio kaime, Panevėžio apskrityje, LLA įkūrėjo Varsėdžių krašte ir dvasinio vadovo kun. Jono Janausko žūties Solikamsko kalėjime, Permės srityje. Taigi žuvusių Varsėdžių parapijos žmonių atminimui 2011m. rugpjūčio 21 d. prie šventoriaus atidengtas ir pašventintas  paminklinis kryžius.

Žemei primirkus nesiliaujančio lietaus, sekmadienis išaušo giedras ir šiltas. Susirinkusieji Varsėdžių miestelyje džiaugėsi  puikia diena, galimybe susitikti ir apkabinti seniai matytus buvusius bendražygius, bendramokslius, kaimynus, sugrįžusius į gimtąjį miestelį švęsti titulinių Šv. Roko atlaidų, dalyvauti paminklinio kryžiaus šventinimo iškilmėse. Gausiai susirinkusius parapijiečius bei svečius pasveikino Upynos parapijos klebonas (aptarnaujantis ir Varsėdžių Šv. Roko parapiją) kun. Eduardas Steponavičius. Jis palinkėjo šv. Roko malonių, supažindino su šv. Mišias aukosiančiais kunigais. Varsėdžių Šv. Roko bažnyčios choras nuostabia giesme pakvietė visus įsijungti į bendrą maldą. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo vicekancleris, kan. Domas Gatautas, Lietuvos kariuomenės Tauragės įgulos karo kapelionas kun. Remigijus Monstvilas bei Šilalės dekanas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis.

Susikaupę nuoširdžiai maldai už Tėvynę, už žuvusiuosius, kalėjimuose ir tremtyje jaunystę praleidusius, okupantų priespaudą Tėvynėje kentusius Lietuvos gyventojus suklupo visi atlaidų dalyviai. Kan. D. Gatautas pamokslo metu priminė pagrindines katalikų vertybes ir ragino atvira širdimi priimti Dievo teikiamas malones, prašyti šv. Roko užtarimo šeimoms. Atlaidų dalyviai, lydimi choro atliekamų giesmių, tarsi galinga jūra išsiliejo į didingą procesiją. Pasibaigus šv. Mišių aukai visi susirinko į miestelio aikštę. Netilpusieji būriavosi šventoriuje, kapinaitėse.

Šventės vedančioji Silvijana Trijonaitienė pakvietė jaunąsias skaitoves „dėkoti Karžygiams už jų Laisvės žygį...“ Paminklinį kryžių atidengė tremtinė Stefanija Novikienė ir LLA kovotojas, politinis kalinys ir tremtinys Antanas Rabiza, pašventino Telšių vyskupo vicekancleris kan. D. Gatautas. Per Varsėdžių apylinkes nuvilnijo galingas himnas „Kryžiau šventas...“, pasiekęs Akmenos slėnius ir aidu vėl grįžęs prie šimtamečių klevų ir eglių, gražioje kaimynystėje pasiruošusių „švelniais lapais glamonėti“ ir „medžio širdimi apglėbti“ pašventintą kryžių, mums visiems primindamas apie šlovę ir garbę, aidinčią „žemėj ir danguj aukštam“. Kryžių pagerbė visi iškilmėse dalyvavę kunigai, atkurtų Lietuvos partizanų apygardų atstovai. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono kariai, vadovaujami leitenanto Aurimo Dirgėlos, pasveikino ir pagerbė trimis saliuto salvėmis: už Lietuvą, už Laisvę, už visus žuvusiuosius. Didingi Lietuvos himno garsai išsiveržė iš visų krūtinių, nuvilnijo per aikštę ir švelniai apgaubė tarp šimtamečių medžių rymantį kryžių.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė neslėpė susižavėjimo mūsų kraštu – mažyčiu tvarkingu Varsėdžių miesteliu, nuostabiai šilta Šv. Roko bažnytėle ir nepaprastai nuoširdžiais gyventojais. Ji dėkojo už praeities saugojimą ir kvietė neužmiršti savo istorijos.  Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės sveikinimus perdavė ministrės patarėjas Edvardas Strončikas. Jis supažindino ne tik su kun. Jono Janausko veikla ir kančios keliu iki žūties, bet priminė mums visiems ir kitą garbų kunigą, dirbusį Varsėdžių parapijoje – Aleksandrą Jakutį. Drąsų ir pilietišką Lietuvos patriotą, nebijojusį reikalauti žodžio ir tikėjimo laisvės, rašiusį laiškus ir reikalavimus aukščiausiai okupacinei valdžiai dėl 1983 metais suimto kunigo Alfonso Svarinsko išlaisvinimo.

Ministrės patarėjas Edvardas Strončikas įteikė ministrės padėkas – LPKTS tarybos nariui, Šilalės filialo pirmininkės pavaduotojui Antanui Rašinskui už nuoširdų rūpestį įamžinant už Lietuvos Laisvę žuvusiuosius, už ryžtą ir pasiaukojimą organizuojant paminklinių kryžių statymą Šilalės rajone; politiniam kaliniui, Vyčio Kryžiaus kavalieriui, Lietuvos atgimimo istorijos metraštininkui Albinui Kentrai už pasiaukojamą darbą buriant patriotiškai nusiteikusius žmones; Lietuvos pasipriešinimo istorijos sklaidai Lietuvoje ir pasaulyje, už nuoširdžią paramą įamžinant žuvusių Lietuvos partizanų atminimą. Nuoširdų sveikinimą Šilalės rajono merui Jonui Gudauskui, LPKTS Šilalės filialo pirmininkei Teresei Ūksienei, visiems šventės dalyviams ir svečiams atsiuntė LR Seimo narė, Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė.

Šilalės dekanas, kan. bažn. t. dr. Algis Genutis priminė, kad per Tėvynę Lietuvą keliauja šv. Rokas, Dievo palaimą nešdamas žmonėms. Gerbiamas  kanauninkas padėkojo Šilalės tremtinių organizacijai, už nuoširdžią veiklą visuomeniniame Šilalės rajono gyvenime, palinkėjo sveikatos, gerų, kūrybingų metų. Dim. plk. Leonas Laurinskas kvietė neužmiršti Laisvės kovų, jų dalyvių, prisiminti ir tuos, kurie slaugė sužeistuosius, rūpinosi rūbais ir maistu, tuos kurie žodžiu telkė gyventojus. Nuoširdžiai prisiminė susitikimą su a. a. kun. Jonu Janausku, kuris negailėjo patarimų, guodė ir dvasiškai palaikė kovotojus. Priminė ir šių dienų aktualijas, ragino visiems, bendromis pastangomis, padedant Lietuvos kunigams puoselėti istorinę atmintį ir tautos dvasingumą. LLA narys Leonas Birgiola kvietė puoselėti tautiškumą ir patriotiškumą, kad mūsų tautos didžiavyriai, sugebėję pasipriešinti šimteriopai gausesnėms okupanto pajėgoms, būtų mums pavyzdys. Daugiau kaip dešimt metų vykusi kova priminė pasauliui, kad Lietuva gyva.

LPKTS sekretorė Onutė Tamošaitienė apdovanojo Šilalės merą Joną Gudauską ir administracijos direktoriaus pavaduotoją Verą Macienę bei gausų būrį Šilalės  gyventojų padėkos raštais. Ji neslėpė susižavėjimo mūsų nuostabiu rajonu ir jo gyventojais. Paminklinio kryžiaus autorius skulptorius Rimantas Milkintas dėkojo LPKTS Šilalės filialui už suteiktą galimybę kūriniais prisidėti prie tautos atminties išsaugojimo ir pakvietė prisiminti bei vykdyti Tautos himno žodžius – „vienybė težydi“ mūsų Tautoje. Kartu su šventės dalyviais liaudies dainas dainavo Šilalės kultūros centro etnografinis moterų ansamblis, vadovaujamas Jolantos Kasputytės.

Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas kalbėjo apie tautų istoriją, apie tautas, sugebančias pasipriešinti galybėms. Tai įrodė Baltijos kelias, Sausio 13-oji. Mes privalome didžiuotis ir didžiuojamės savo tauta, Šilalės rajono ir Varsėdžių žmonėmis, jaunimu. Didžiuojamės skulptoriumi, kilusiu iš Varsėdžių parapijos. Visiems šventės dalyviams ir svečiams meras palinkėjo puoselėti bendruomeniškumo jausmą, kuris vienijo ir per atlaidus. LPKTS Šilalės filialo pirmininkė, politinė kalinė, Šilalės r. tarybos narė Teresė Ūksienė, švelniu žvilgsniu palydėdama kiekvieną, džiaugėsi darbų rezultatais, nes žmones vienija bendras darbas, bendri siekiai. T. Ūksienė dėkojo varsėdiškiams, taip šiltai priėmusiems minias svečių,  iš visų rajono kampelių atvykusiems Šilalės krašto žmonėms, Šilalės tarybos nariams, Lietuvos Respublikos Seimo narei V. V. Margevičienei, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministrei R. Juknevičienei bei patarėjui E. Strončikui.

Nuoširdi padėka ir visada laukiamiems Šilalės krašto kunigams, dirbantiems įvairiose vyskupijos parapijose, bet visada sugrįžtantiems į gimtinę, Tauragės regiono šauliams, vadovaujamiems Algirdo Genio, Šaulių sąjungos Klaipėdos rinktinės šauliams, vadovaujamiems Zigmo Gulbino, Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos Klaipėdos skyriaus atstovams,  LPKTS valdybos nariui Gediminui Uogintui ir LPKTS sekretorei Onutei Tamošaitienei. Gausybei svečių, atstovavusių visus Lietuvos regionus, LPKTS Tauragės, Jurbarko, Telšių ir kt. filialų. Atkurtos Kęstučio partizanų apygardos vadui Vincui Vernickui ir jo atstovams.  Šilalės kraštiečių draugijos Vilniuje nariams ir šventėje dalyvavusio Virginijaus Jocio šeimai.

Dėkojame už ryžtą ir pasišventimą dalyvauti mūsų šventėse išlikusiems gyviems ir garbingo amžiaus sulaukusiems Lietuvos partizanams bei LLA nariams Leonui Birgiolai ir Antanui Rabizai. Atgimimo metraštininkui, politiniam kaliniui, Vyčio Kryžiaus kavalieriui Albinui Kentrai, iš daugybės renginių pasirinkusiam Varsėdžius.

Visada energinga ir besišypsanti atkurtos LLA pirmininkė, Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio dukra Irena Montvydaitė Giedraitienė dėkojo Šilalės krašto žmonėms už pasipriešinimo istorijos saugojimą ir šventės svečiams dalijo knygą „Lietuvos Laisvės Armijos kovos Žemaitijoje II“.

Šventė nebūtų įvykusi be Šilalės rajono vadovų pagalbos – mero Jono Gudausko, administracijos direktoriaus pavaduotojos Veros Macienės, mero patarėjo Kęstučio Ačo. T. Ūksienė nuoširdžiai dėkojo  Upynos seniūnei Stefai Kažukauskienei ir visiems seniūnijos darbuotojams.

Buvome maloniai nustebinti Šilalės draugų iš Vokietijos Reuterstadt Stavenhagen miesto. Jie labai susidomėjo mūsų rajone pagerbiamais Laisvės kovų dalyviais, puoselėjama Lietuvos istorine atmintimi, atgimimo ir išsilaisvinimo istorija. Jų suteikta finansinė parama ir nuoširdus palaikymas įkvepia naujiems darbams. T. Ūksienė džiaugėsi ir džiaugsmu dalijosi su visais sukinėdamasi aikštėje, kviesdama bendrauti prie dubenėlio kareiviškos košės, kuria vaišino Tėvynės Sąjungos-LKD ir Krikščionių partijos frakcijų atstovai  Šilalės r. savivaldybės taryboje. Rūpinosi, kad visi būtų pašnekinti, paminėti. Jeigu ne visus pastebėjome, atsiprašome, tikimės, kad neįsižeis.

Dar ilgai netilo dainos, nuoširdi kalba. Išsiskirstėme iš svetingo Varsėdžių miestelio atmintyje išsaugoję  žmonių šypsenas ir nuoširdumą. Nepaprasto grožio gamtos vaizdus ir šalia senos mažytės Šv. Roko bažnytėlės šventoriaus, didingų medžių apsuptyje, tarp gėlių ir plevenančių žvakių liepsnelių pasiliekantį atminimo kryžių.

Šilalės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija