2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Bažnyčioje – kultūros vasara

Gailestingojo Jėzaus paveikslas
atnešamas į Palėvenę

Vyrų choras „Vytis“ koncertuoja
Palėvenės bažnyčioje. Centre –
klebonas kan. Vladas Rabašauskas

Vilniaus Arkikatedros
choras Palėvenės bažnyčioje

PALĖVENĖ. Į Šv. Dominyko bažnyčią  iš visos Panevėžio vyskupijos  jaunimas, taip pat ir Tiberiados vienuoliai, piligriminiu žygiu Kupiškis–Palėvenė, atnešė Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Tik pasirodžius pirmiesiems eisenos dalyviams Noriūnų gyvenvietėje, piligrimus džiugiai pasitiko bažnyčios varpai, kurie skambėjo iki pat atėjimo į bažnyčią. Jaunimas su dainomis, giesmėmis ir skambiu juoku atėjo šį  kelią nešdamas paveikslą tikėjimo vardan. Palėvenėje laukė gausybė žmonių. Džiugu  buvo matyti tokį gražų jaunimą, kuris aukojosi dėl Jėzaus  šlovindamas Jį .

Prieš šv. Mišias Kupiškio dekanas kun. Rimantas Gudelis supažindino su šio paveikslo istorija, taip pat papasakojo apie kankinius kupiškėnus, kurie ir po 70 metų su dideliu skausmu prisimenami. 1941 m. birželio 25 dieną Panevėžyje  prie cukraus fabriko buvo nužudyta 19 lietuvių, iš jų 15 kupiškėnų. Buvo pati vokiečių-sovietų karo pradžia. Įtūžę raudonarmiečiai bei jų sėbrai čekistai suėmė būrį  kupiškėnų ir sunkvežimiais nuvežė į Panevėžio kalėjimą. Ten žiauriai kankino. Birželio  25 d. apie 11 valandą iš kalėjimo  nukankintus atvežė prie cukraus fabriko, prie jau iškastų duobių, ir sušaudė. Mašinos skubėjo atvežti  antrą grupę, tačiau nespėjo. Kalėjimo sargas atrakino duris ir liepė bėgti. Pabėgo  Petras Šimonėlis, Vincė Pečiulytė, ūkininkas Zulonas  iš Naivių, Palėvenės mokytojas Didžbalys, 14 metų berniukas Narkevičius iš Vėžionių, kuris vėliau mobilizuotas žuvo kovose Latvijoje, jau vokiečiams kapituliavus. Nukankintieji Panevėžyje: Kazys Abakanavičius, Liudvikas Čepelė, Jonas Didžiulis,  Palėvenės bažnyčios vargonininkas Povilas Grakauskas, Petras  Kėdainis, Petras Grigas, Petras Jasiūnas, Dominykas Juodiškis, Noriūnų mokyklos mokytojas Kazys Jurgelevičius, Vincas Karaliūnas,  Danielius Kulikauskas, Juozapas Lisauskas, Jurgis Pajarskas, Jonas Pėža, Juozas Slėnys, palėvenietis Bronius Tumonis, Jonas Valiulis, Jonas Vireliūnas – įrašyti į Lietuvos Bažnyčios kankinių martirologinį sąrašą.

Iškilmingose šv. Mišiose lotyniškomis ir lietuviškomis giesmėmis Dievą šlovino Vilniaus Arkikatedros Bazilikos choras (vad. Violeta Savickaitė-Pociūnienė). Pilnutėlė bažnyčia klausėsi neapsakomo grožio giesmių, džiaugėsi tikinčio jaunimo dvasia bei neįprastu reginiu. Šv. Mišias aukojo kun. dr. Gediminas Jankūnas, koncelebravo kunigai Justas Jasėnas ir Nerijus Papirtis, klierikas Nerijus Pipiras. Po šv. Mišių  žmonės  neskubėjo skirstytis, nes Vilniaus Arkikatedros choras dovanojo koncertą.

 O Šv. Jono atlaidų dieną, rikiavosi procesijos dalyviai, šurmuliavo vaikučiai, priėmę Pirmąją Komuniją. Procesija vyko šventoriuje prie Kryžiaus stočių – tapytų paveikslų. Šv. Mišiose giedojo Palėvenės bažnyčios choras (vad. Gintutė Bakanavičienė). Po šv. Mišių žmonės nesiskirstė, visi norėjo pasiklausyti  kamerinio ansamblio ,,Vilniaus arsenalas“ koncerto – atlikėjai Laima Šulskutė (fleita), Rolandas Romoslauskas (altas), Sergėjus Okruško (klavesinas), solistė Julija Stupnianek (sopranas). Vakare skambėjo vyrų choro ,,Vytis“(vad. Arūnas Pikšrys) atliekamos dainos. Visų  širdys prisipildė  dvasingumo, gėrio. Nuoširdžiai dėkojame šios šventės sumanytojams ir rengėjams.

Aldona Ramanauskienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija