2011 m. spalio 7 d.
Nr. 72
(1952)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Laimės žiburio atgarsiai Renave

Albertas Ruginis

Renginys prie Atminimo ženklo

1947 metų rugpjūčio 6 dieną  Židikų vlsč. MGB gavo žinių ir nuvyko į Vadagių kaimą. Viktoro Gedučio sodybos daržinėje rado besiilsinčius vyrus rusų karininkų uniformomis. Tuoj iškvietė pagalbon Židikų garmizono kareivius. Susišaudymo metu buvo nukautas „Alkos“ rinktinės vado adjutantas „Žaibo“ būrio vadas Bronius Gricius-Diedukas, gimęs 1916 m. Jo kūnas keletą dienų gulėjo pamestas Židikų stribyno kieme. Manoma, kad vėliau jis buvo įmestas į pelkę. Antrasis partizanas Juozas Ulskis, šaudymo metu užsidegus daržinei, išbėgo ir  buvo paimtas į nelaisvę gyvas. Šią vasarą B. Griciaus žuvimo vietoje, finansuojant LGGRT centrui, pastatytas Atminimo ženklas. Be B. Griciaus įamžinti dar penki Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanai: Gricaičių k. 1947 02 04 žuvęs Izidorius Matutis, Grūstės kaimo ir malūno prieigose žuvę – 1947 04 12 Kazimieras Visockas (g. 1907 m.), 1951 06 01 – Juozas Lazdauskas-Vanagas (g. 1927 m.), Justina Balsienė (Domarkaitė)-Kregždutė (g. 1925 m.), Jonas Strazdauskas-Perkūnas (g. 1930 m.).

Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčioje rugsėjo 3 dieną už žuvusius partizanus šv. Mišias aukojęs Židikų Šv. Jono krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius partizanų kovą palygino su J. Biliūno „Laimės žiburio“ herojais, kopusiais į stiklo kalną – jie taip pat savo gyvybių auka artino mums tą žiburį – Laisvę. Sugiedojus himną, muziejininkas Algimantas Muturas apžvelgė minimų partizanų kovos kelią ir žūties aplinkybes. Iškilminga eisena, lydima Sedos pučiamųjų orkestro „Griaustinis“ (vadovas Kęstutis Dvaržeckis), patraukė prie Atminimo ženklo. Prie mikrofono keičiasi kalbėtojai: Mažeikių r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  Romaldas Paradininkas, Sedos seniūnas Algirdas Grinkevičius, LLKS žemaičių apygardos vadas Steponas Grybauskas, Mažeikių šaulių 1 kuopos vadas Pranas Trakinis. Tylos minute ir šautuvų salvėmis pagerbiami žuvusieji. Šaulio Alfonso Degučio trys patrankos šūviai nuaidi vaizdingais  Renavo krašto kloniais: „Už Lietuvą !“ „Už laisvę !“ „Už žuvusius partizanus!“. Dainuoja Mažeikių tremtinių choras „Atmintis“ (vadovė Zita Gužauskienė), skaito eiles Leonas Mitkus.

LPKS Mažeikių skyrius dėkoja LGGRTC darbuotojams, žemės savininkui Jurgiui Mažrimui, maloniai leidusiam statyti Atminimo ženklą ir svetingai priėmusiam renginio dalyvius, žuvusiųjų giminėms, Renavo bendruomenei, Mažeikių sąjūdžiui, Tėvynės sąjungos Mažeikių skyriaus atstovams, Klaipėdos ir Telšių r. delegacijoms, renginį vedusiam Sedos kultūros centro renginių organizatoriui Gediminui Jokubauskui.

 Šventės pabaigoje renginio dalyviai, plačiu ratu apjuosę gėlėse skendintį paminklą, rudenėjančios saulės glostomame kalnelyje  sudainavo „Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos“.

Deja, šventėje nebuvo Renavo pagrindinės mokyklos moksleivių. Būtų įvykusi nepamirštama  gyvosios Lietuvos istorijos pamoka.

Prano Trakinio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija