2011 m. spalio 7 d.
Nr. 72
(1952)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tragiškasis Lietuvos puslapis

Prisimenant 1951 metų trėmimus

Tarp tragiškų lietuvių tautai istorijos laikų 1944–1953 metai buvo vieni sunkiausių. Po 1941 m. birželio trėmimų atėjusi antroji sovietų okupacijos banga toliau alino tautos jėgas, rengdama masiškus trėmimus į Sibirą. Po didžiųjų 1948 ir 1949 metų deportacijų sekė nauji trėmimai. Siekdama kuo greičiau užbaigti prievartinę kolektyvizaciją, okupacinė sovietų valdžia 1951 metų rudenį ėmėsi dar vienos represijų bangos, surengdama trečiąją didelę pokario trėmimų operaciją, nukreiptą vien prieš kolektyvizacijai nepasidavusius ūkininkus.1951 m. spalio 2–3 d. sovietų okupuotos Lietuvos teritorijoje vyko trėmimai kodiniu pavadinimu „Osen“ („Ruduo“). Jų metu į Krasnojarsko kraštą ištremta daugiau nei 16 tūkst. žmonių, tarp jų net apie 5 tūkst. vaikų. Tų trėmimų tremtiniai iš Lietuvos sudarė beveik 50 proc. visų tremtį patyrusių Sovietų Sąjungos respublikų gyventojų. Šie 1951 metų trėmimai įvykdyti tik Lietuvoje – Latvijoje ir Estijoje jų nebuvo.


Laimės žiburio atgarsiai Renave

Albertas Ruginis

Renginys prie Atminimo ženklo

1947 metų rugpjūčio 6 dieną  Židikų vlsč. MGB gavo žinių ir nuvyko į Vadagių kaimą. Viktoro Gedučio sodybos daržinėje rado besiilsinčius vyrus rusų karininkų uniformomis. Tuoj iškvietė pagalbon Židikų garmizono kareivius. Susišaudymo metu buvo nukautas „Alkos“ rinktinės vado adjutantas „Žaibo“ būrio vadas Bronius Gricius-Diedukas, gimęs 1916 m. Jo kūnas keletą dienų gulėjo pamestas Židikų stribyno kieme. Manoma, kad vėliau jis buvo įmestas į pelkę. Antrasis partizanas Juozas Ulskis, šaudymo metu užsidegus daržinei, išbėgo ir  buvo paimtas į nelaisvę gyvas. Šią vasarą B. Griciaus žuvimo vietoje, finansuojant LGGRT centrui, pastatytas Atminimo ženklas. Be B. Griciaus įamžinti dar penki Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanai: Gricaičių k. 1947 02 04 žuvęs Izidorius Matutis, Grūstės kaimo ir malūno prieigose žuvę – 1947 04 12 Kazimieras Visockas (g. 1907 m.), 1951 06 01 – Juozas Lazdauskas-Vanagas (g. 1927 m.), Justina Balsienė (Domarkaitė)-Kregždutė (g. 1925 m.), Jonas Strazdauskas-Perkūnas (g. 1930 m.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija