2011 m. spalio 7 d.
Nr. 72
(1952)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Evangelijos vertybių skelbimo ir liudijimo sąsajos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI kalba
susitikime su Vokietijos
Katalikų Bažnyčios aktyviais
veikėjais Freiburgo koncertų salėje

Bažnytinės veiklos „biurokratizacijos“ pavojai

Išdėstydamas naujojo evangelizavimo programos pagrindinius bruožus savo kalbose, pasakytose lankantis savo tėvynėje Vokietijoje, popiežius Benediktas XVI didelį dėmesį skyrė katalikų pasauliečių veiklai. Tai suprantama, kadangi vokiečių katalikai dabar galbūt yra geriausiai organizuota Katalikų Bažnyčios dalis visos Europos mastu. Kaip pranešė Vatikano radijas prieš Šventojo Tėvo vizitą, šiuo metu Vokietijoje iš 25 milijonų katalikų penki milijonai priklauso įvairioms katalikiškoms organizacijoms. Vadinasi, maždaug kas penktas tos šalies katalikas daugiau ar mažiau angažuojasi į kokią nors specifinę, iš krikščioniškojo pašaukimo išplaukiančią veiklą (beje, prieš Antrąjį pasaulinį karą ir sovietų okupaciją nepriklausomoje Lietuvoje katalikai buvo dar geriau organizuoti: iš maždaug trijų milijonų Bažnyčios narių vienas milijonas (kas trečias lietuvis) priklausė katalikiškoms organizacijoms).


Nors esame užsiėmę, bet girdime Tave 

Kun. Vytenis Vaškelis

Didžiausias Tavo, Viešpatie Jėzau, dėmesys buvo saviesiems – izraelitams, – nes pas juos pirmiausia atėjai. Toks buvo Dievo planas: per išrinktąją žydų tautą išganymo šviesa vėliau turėjo nušvisti ir visoms pagonių tautoms. Nors į Dangaus Karalystės pokylį Tu, Išganytojau, palyginimu apie karalaičio vestuves (Mt 22, 1 – 14) kvietei visus, vis dėlto pirmenybė galėjo atitekti Tavo išrinktosios tautos atstovams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija