2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Tituliniai atlaidai ir kunigystės 60-mečio šventė

Sveikina Rokiškio klebonas
ir dekanas kan. Vilnis
Viktoras Cukuras. Dešinėje –
kan. Petras Žiukelis

Su tikinčiaisiais
prie bažnyčios
šnekučiuojasi Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas

Tikinčiųjų pilna Rokiškio
Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčia

Gėlės vyskupui emeritui
Juozui Preikšui

Kalba Smilgių klebonas
apaštalinis protonotaras
Bronius Antanaitis

ROKIŠKIS. Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, rokiškėnai, atėję į Šv. apaštalo evangelisto Mato atlaidus, kartu paminėjo miesto 512-ąjį gimtadienį ir Panevėžio vyskupo emerito Juozo Preikšo bei vietos bažnyčios altaristo kan. prof. teol. lic. Petro Žiukelio 60 metų kunigystės jubiliejus. Prie šventovės durų visiems buvo dalijamas parapijos leidinys „Ir žodis tapo kūnu“.

Šv. Mišias aukojęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pabrėžė, kad ši diena – kartu ir bažnyčios vardo diena. Šv. Matas yra parapijos globėjas. „Meldžiame šv. Matą, kad ypatingai jus globotų, kad stiprintų, kad užtartų pas Viešpatį Dievą. Taip pat šių atlaidų proga, miesto dienos proga, jūs nutarėte sveikinti savo jubiliatą Petrą Žiukelį su jo kunigystės 60-mečiu. Atvyko ir vyskupas emeritas Juozas Preikšas, irgi švenčiantis kunigystės deimantinę sukaktį. Mes jį sveikinome Krekenavoje per Bazilikos skelbimo, Žolinės atlaidus,“ – kalbėjo ganytojas. Jis džiaugėsi, kad šie kunigai pasielgė taip, kaip ir šv. Matas. Vos išgirdęs Viešpaties kvietimą, Matas iš karto viską paliko ir nusekė paskui Jėzų. Faktiškai jis buvo muitininkas, nes rinko mokesčius okupantams romėnams. Žydų tautai jis buvo nusikaltėlis, su juo netgi nesisveikindavo. Miręs kankinio mirtimi ir atsiliepęs į Jėzaus šaukimą, Matas tapo šventuoju. Koks nuostabus dalykas, jeigu žmogus atsiliepia į Dievo kvietimą ir laikosi Dievo proto! Iš nusikaltėlio jis gali tapti šventuoju. O kas atsitinka, kai žmogus į Dievo kvietimą neatsiliepia? Būdamas jaunuoliu, Robespjeras troško būti vienuoliu, norėjo stoti į vienuolyną. Tėvai tam kategoriškai pasipriešino ir jų sūnus tapo prancūzų tautos budeliu. Už tai, kad nužudė tūkstančius žmonių, Robespjerui buvo nukirsta galva. Rusų tauta nepaprastai daug nukentėjo nuo Stalino. Juk ir jis buvo kviečiamas būti kunigu, netgi su būsimuoju Panevėžio vyskupu Kazimieru Paltaroku kartu studijavo Peterburgo dvasinėje seminarijoje-akademijoje. Bet jisai pasirinko komunisto, ne kunigo kelią. Didesnio piktadario už Staliną negalėtų būti. Ukrainoje išnaikinta milijonai žmonių vadinamojo „golodomoro“ metu. O Matas, nors vadintas nusikaltėliu, išgirdęs Jėzaus kvietimą, nusekė paskui jį. Ir jubiliatai, minintys savo kunigystės 60-metį, buvo tvirti Kristaus kariai, nors komunistiniais laikais visaip jiems trukdė eiti savo pareigas. Lankę bažnyčią studentai buvo šalinami iš aukštųjų mokyklų. Kunigai – sodinami į kalėjimą, nes mokė vaikus tikėjimo tiesų, nors tada buvo skelbiama tikėjimo laisvė.

Sveikindamas kan. P. Žiukelį, vyskupas ant jo galvos uždėjo ąžuolo lapų vainiką ir įteikė lazdą, kaip ramstį senatvėje. Vyskupas emeritas J. Preikšui jau turėjo savo lazdą. Smilgių klebonas apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis kalbėjo apie buvusius, šiek tiek jaunesnius savo mokslo draugus Kauno kunigų seminarijoje, dabar – jubiliatus. Kan. P. Žiukelis netgi yra klebonavęs tuose pačiuose Smilgiuose. Šios parapijos atstovė sveikindama jubiliatą sakė: „Kai kanauninkas dirbo Smilgiuose, aš dar nebuvau gimusi, bet jį prisimena mūsų tėvai, mūsų seneliai. Ačiū už tokią Dievo malonę“. Norinčių pasveikinti buvo gana daug. Paskui padėkos žodžius tarė kan. P. Žiukelis ir vyskupas emeritas J. Preikšas. O visiems atlaidų dalyviams dėkojo Rokiškio klebonas ir dekanas kan. Vilnis Viktoras Cukuras.

Kadangi viena vyskupo emerito J. Preikšo koja amputuota, jis sėdėjo vežimėlyje, o atsistojęs prisilaikė vaikštynės. Visą iškilmės laiką ganytoją globojo jo brolis. Išvykdamas garbingas svečias visiems mojo ranka. Iki kito susitikimo su tikinčiaisiais, vyskupe!

Giesmėmis džiugino bažnyčios choras ir kultūros centro mišrus choras „Sietynas“.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija