2011 m. spalio 28 d.
Nr. 78
(1958)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Žmogaus siela atvira Kūrėjui

Karitiečiai su savo
organizacijos naująja vėliava
bei su Kėdainių meru Rimantu
Diliūnu ir kitais svečiais

Atlaidų procesijoje
su „Caritas“ vėliava

Vėliavą šventina klebonas
kun. Artūras Stanevičius

Linksmos karitiečių vaišės

Sveikinimai

Kauno arkivyskupijos
„Caritas“ vadovų dovana

KĖDAINIAI. Žemę puošia ruduo įvairiaspalviu apklotu. Vėlyvieji žiedai vis dar ryškiai suspindi rudenio saulėje. Žemdirbio užaugintas derlius aruoduose, o naujas duonos kepalas pagarbiai raikomas ir dalijamas ant šeimos stalo. Nors pavargusios nuo darbų rankos, laikas nesustabdomai bėga į žiemą, ir visada galima rasti dar nebaigtų darbų, bet Kėdainių Šv. Jurgio parapijos tikinčiųjų bendruomenė gausiai renkasi į penktadienio Švč. Sakramento adoraciją, sekmadienio šventimą. Vos spėjo praeiti Šv. Pranciškaus šventė su gyvūnėlių laiminimu ir džiugiu vaikų klegesiu bažnyčioje, spalio 9-ąją tikintieji, vėl klebono kun. Artūro Stanevičiaus pakviesti, rinkosi į trigubą šventę – Švč. Mergelės Marijos Rožyno Karalienės atlaidus, „Caritas internationalis“ 60-mečio minėjimą ir parapijos „Caritas“ vėliavos pašventinimą. Spalio 16 dieną bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Švenčių metu bažnyčia visada sulaukia svečių.

Šv. Jurgio bažnyčioje švenčiant Švč. Mergelės Marijos atlaidus ir minint „Caritas internationalis“ 60-metį šv. Mišiose dalyvavo ir drauge su parapijiečiais meldėsi Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintaras Rugienius, Kauno arkivyskupijos „Caritas“ reikalų vedėja Viktorija Maknauskaitė, „MIATLNA“ koordinatorė Ona Virbašiūtė, parapijos karitietės, bendruomenės nariai. Spalis – Rožinio mėnuo. Tikintieji Švč. Mergelės Marijos prašo globos, užtarimo vaikams, tėvams, ligoniams, gieda giesmes, skaito litaniją, kalba Rožyno maldą.

Malda  – gražiausia dovana, o kai meldžiamės vieni už kitus malda tampa dviguba dovana besimeldžiančiam. Tą sekmadienį buvo meldžiamasi parapijos „Caritas“ garbingo jubiliejaus ir parapijos „Caritas“ vėliavos pašventinimo proga. Klebonas kun. Artūras Stanevičius nuosekliai ir išsamiai atskleidė susirinkusiems Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ gyvavimo istoriją, pastaraisiais metais gausiai suburtos karitiečių organizacijos veiklą. Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ jungia 40 narių. Jam vadovauja Malenija Pivorienė, kuri šias kilnias pareigas nepaprastai pasišventusi eina jau dvidešimt trečius metus. Ilgai ėjo ir Kėdainių dekanato „Caritas“ pirmininkės pareigas.

1989 metais, kai Lietuvoje atsikūrė „Caritas“, Kėdainių rajone veikė tik pora draugijų – aklųjų ir invalidų. Pirmosios keturiolika „Caritas“ moterų ieškojo vienišų senelių, kuriuos galėtų globoti. Tuo metu dekanatui priklausė 18 parapijų, todėl iniciatyvių moterų, o ypač dekanato pirmininkės Malenijos Pivorienės, dėka „Caritas“ veikla išplito visose parapijose. Per organizacijos gyvavimo metus buvo ir tebėra vystoma labai įvairiapusė veikla. Pirmiausia steigiamos organizacijos – „Šeimos centras“, „Angelaičiai“, „Ateitininkai“, „Blaivybės sąjūdis“, „Šeštadieninė mergaičių mokykla“, „Dainų ansamblis“. „Caritas“ rūpesčiu pakrikštyta daugiau kaip 300 daugiavaikių šeimų vaikų. Kryžių kalne pastatyti du kryžiai. Vienais metais per kalėdų atostogų savaitę į karitiečių šeimas buvo paimti visi Kėdainių specialiosios mokyklos auklėtiniai. Kelerius metus kiekvieną sekmadienį buvo dalijama įvairių drabužių labdara, o iš savo lėšų moterys gamindavo pietus. Net iš Tiskūnų ateidavo pavalgyti daugiavaikės šeimos vaikai.

Senosios klebonijos patalpose, padedant klebonui kun. Albinui Graužiniui, šešerius metus buvo globojamos septynios močiutės, kuriomis rūpinosi, jas prižiūrėjo, slaugė ir maitino „Caritas“ moterys. Surengta nemažai akcijų, kurių metu karitietės medikės nemokamai matavo kraujospūdį, tyrė cholesterolio kiekį kraujyje.

„Caritas“ visuomet pažymi religines ir tautines šventes. Šiemet per Trijų karalių šventę, Didįjį penktadienį ir Devintines organizuotos procesijos per miestą. Džiugiai atšvęstos Užgavėnės. Šie metai – Dievo gailestingumo, todėl juos pažymint išdalinta daugiau nei tūkstantis paveikslėlių, dalinama daug įvairios religinės literatūros. Daugiavaikėms šeimoms išvežiojama labdara – maisto produktai, rūbai, nepamirštami ir nakvynės namai. Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ savanoriai dalina Europos maisto produktų paramą Vilainių ir Pelėdnagių seniūnijose bei padeda ją dalinti Šv. Juozapo parapijoje.

Labiausiai džiugina karitiečių gyvas tikėjimas ir pamaldus gyvenimas. „Caritas“ pradžia pasaulyje buvo Eucharistinis kongresas. Ir tikrai gražiausi įkvėpimai aplanko būnant Viešpaties artumoje, nes Dievas yra meilė ir savo gailestingąją meilę Jis dovanoja ištikimiesiems. Kiekvieną penktadienį mūsų karitietės adoruoja Eucharistinį Jėzų ir iš Jo semiasi jėgų bei išminties, labai reikalingos kasdienėje veikloje. „Caritas“ yra parapijos pagrindinis variklis organizuojant keliones po Lietuvos šventoves: Aušros Vartus, Pivašiūnus, Kryžių kalną, Žemaičių Kalvariją ir kitas. Rugsėjo mėnesį į Šiluvos atlaidų ligonių dieną važiavo net 32 maldininkai.

Neseniai karitietės kiekvieną ketvirtadienį pradėjo lankyti ligonius Kėdainių ligoninėje, kur aukojamos šv. Mišios. Labai laimingi ir dėkingi yra ligoniai, sulaukę padrąsinančių „Caritas“ moterų žodžių ir maldos.

Pašventinus naująją Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ vėliavą, karitietes sveikino Kauno arkivyskupijos „Caritas“ reikalų vedėja Viktorija Maknauskaitė. Ji linkėjo moterims nepavargti kilniame ir nelengvame darbe.

„Esu laiminga, kad turėjau galimybę pažinti jūsų kleboną Artūrą Stanevičių, kruopštų, darbštų, nuoseklų, atsakingą žmogų. Labai gerai jaučiuosi jūsų bendruomenėje. Man gera čia atvažiuoti...“ – kalbėjo „MIATLNA“ koordinatorė Ona Virbašiūtė. Tą patį apie kleboną kunigą Artūrą galėtų pasakyti daugelis su juo bendraujančių, jį pažįstančių žmonių.

Paskui tikintieji su klebonu ir svečiais sustojo prie altoriaus bendrai nuotraukai šalia „Caritas“ pašventintos vėliavos.

Spalio 16 dieną į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi sutvirtinamieji ir jų šeimų nariai. Sutvirtinimo sakramentą teikė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kartu su arkivyskupu atvyko arkivyskupijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, šv. Mišiose dalyvavo rajono meras Rimantas Diliūnas, Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras. Žengdami į tikėjimo brandą jauni žmonės susikaupė maldoje, klausėsi pamokančio arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslo. Džiaugsmu švietė sutvirtinamųjų artimųjų veidai. „Šiandien mano trys anūkėliai – Ieva, Agnė ir Ignas – priėmė Sutvirtinimo sakramentą“, – džiaugėsi Virginija Griciuvienė. Laima Žilytė kalbėjo: „Su didele meile giedojau jiems visiems – švytintiems, laimingiems sutvirtinamiesiems ir savo dukrai Ievai, svečiams, močiutėms, atėjusioms pasimelsti už savo sutvirtinamuosius anūkėlius ir visai gausiai parapijos bendruomenei – esu laiminga galėdama tai daryti“.

„Caritas“ moterys paruošė agapę, kurioje maldininkai galėjo artimiau pabendrauti su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi.

Žemė, atidavusi žmonėms derlių, ruošiasi miegui. Žmogaus siela negali sugrubti, negali pavargti. Telieka ji visada atvira savo Kūrėjui, maldoje, adoracijoje, geruose darbuose siekiant šventumo.

Genė Sereikienė

Zigmo Slavinsko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija