2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žemaičių Kalvarijos atlaidų pradžia

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Žemaičių Kalvarijos
atlaidai prasidėjo Panų Kalne
Klier. Edvino Bružo nuotraukos

Eucharistinė procesija aplink Baziliką

Koplyčia Panų Kalne

Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
meldėsi vyskupai Linas
Vodopjanovas OFM, Jonas
Boruta SJ ir Arūnas Poniškaitis

Liepos 1 dieną tradiciškai netoli Žemaičių Kalvarijos esančiame Panų Kalne, kur stovi koplyčia, 16 val. šv. Mišiomis prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tos dienos popietę į šį, nuo XVI amžiaus žemaičių branginamą kalnelį, rinkosi gausus būrys piligrimų. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo vikaras, Telšių vyskupijos kurijos moderatorius apašt. protonot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Seminarijos dvasios tėvas mons. Vytautas Steponas Brazdeikis, Seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas ir kiti atvykę kunigai. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė kan. A. Sabaliauskas. Šv. Mišiose giedojo Alsėdžių parapijos sumos choras.

Į Panų Kalne aukojamas šv. Mišias iš įvairių parapijų atvyko didelis būrys Marijos legiono narių.

Po šv. Mišių maldininkai patraukė pėsčiomis į Žemaičių Kalvarijos šventovę. Čia 19 val. buvo giedama „Vakarinė“ – Liturginės valandos „Mišparai“. Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, kartu meldėsi Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras vysk. Linas Vodopjanovas OFM, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos kanauninkai, kunigai. „Mišparus“ giedojo choralo grupė iš Klaipėdos, vadovaujama Vidmanto Budrecko. Į gausiai susirinkusius tikinčiuosius kreipėsi Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir perskaitė dekretą, kuriuo į Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulą paskyrė ir kanauninku pakėlė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorių kun. teol. lic. Viktorą Ačą.

„Mišparų“ metu pamokslą sakė vyskupas A. Poniškaitis. Jis gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos tikėjimą ir jos rodomą pavyzdį mums šiandien. Jis išryškino Marijos asmenį, kurį kiekvienas, ieškantis Dievo, turi pažinti kaip gyvą, skatinantį pasitikėti Viešpačiu.

Po „Mišparų“ Bazilikoje buvo einama eucharistinė procesija aplink Baziliką. Paskui Telšių vyskupas ordinaras tarė padėkos žodį vyskupui svečiui ir kvietė maldininkus melstis už šeimas, nes būdami prie stebuklingojo Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo esame pakviesti nuolat melsti gražių, darnių, katalikiškų šeimų Bažnyčioje ir Lietuvoje. Jis palinkėjo vaisingo dvasinio atsinaujinimo per 12 atlaidų dienų, nes šie atlaidai – didžiosios liaudies rekolekcijos.

Žemaičių Kalvarija,
Plungės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija