2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Krikšto diena

Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, kancleris
mons. Adolfas Grušas, klebonas
kun. Rimantas Laniauskas (antroje
eilėje centre) ir Sutvirtinimo
sakramentą priėmusieji

PAŠILĖ. Šv. Barboros bažnyčioje birželio 24-ąją buvo švenčiami Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Parapijos klebonas kun. Rimantas Laniauskas jiems ruoštis pradėjo iš anksto. Į atlaidus atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris teikė jaunimui Sutvirtinimo sakramentą. Šiemet parapijoje buvo gausus būrys sutvirtinamųjų, jie ruošti pagal Alfa kurso programą, kuri jau seniai yra paplitusi didmiesčiuose, bet Ukmergės krašte yra naujas dalykas. Tą sekmadienį šv. Mišias Šv. Barboros bažnyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės teisės teol. lic. kun. Arūnas Kesilis. Jis pamoksle kalbėjo, kad šiuolaikiniam žmogui daug ko reikia pasimokyti iš Šventojo Rašto pranašų, taip pat ir iš šv. Jono Krištytojo, kuris buvo ryžtinga, atsakinga, kovojanti už tikėjimą asmenybė. Iš jo ryžtingumo gali pasimokyti ir sutvirtinamieji, ir visi pakrikštytieji žmonės. Krikštas yra pagrindinis kriščionybės ekumenizmo bruožas.

Jurgita Zalogienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija