2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijos vienuolių kongresas

Vasario 2 dieną Tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus proga Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet tradiciškai tą dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visų Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolių namų atvyko seserys ir broliai vienuoliai. Vasario 2-oji – Grabnyčios – yra pašvęstojo gyvenimo diena, o šiais metais vyko ir vienuolių kongresas, buvo meldžiamasi už vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolių luomą.

Šiemet Dievui pašvęstųjų dienoje į iškilmes Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje atvyko seserys vienuolės iš Telšių vyskupijoje įsikūrusių Eucharistinio Jėzaus seserų (Telšiuose), Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių (Kretingoje), Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų (Palangoje), Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, Šv. Pranciškaus seserų (Kretingoje), Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių (Klaipėdoje, Pakutuvėnuose, Palangoje, Šilalėje), Motinos Teresės (Kretingoje) kongregacijų. Į atlaidus atvyko ir broliai pranciškonai bei konventualai iš Kretingos, Pakutuvėnų ir Klaipėdos. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kunigai vienuoliai, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai.

Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė Kristaus paaukojimo šventės prasmę bei kilmę. Jis pabrėžė, jog ši šventė – džiugi, pilna vilties ir šviesos, todėl pagal nusistovėjusią senąją tradiciją per Kristaus paaukojimo liturginę šventę šventinamos žvakės – Kristaus šviesos ir vilties ženklas. Telšių ganytojas išsamiai pristatė istorinius aspektus apie lietuvių ir žemaičių pirmuosius susidūrimus su krikščionybe bei tą Gerąją Naujieną nešančiais vienuoliais. Vyskupas kalbėjo apie vienuolių indėlį krikštijant žemaičius, pirmųjų vienuolynų Lietuvoje ir Žemaitijoje įsikūrimo aplinkybes, jų misiją ir svarbą tikinčiosios liaudies evangelizacijoje bei katekizacijoje. Po įžanginio žodžio vyskupas pašventino į Šventovę atvykusių tikinčiųjų atsineštas žvakes ir visi tikintieji, kunigai ir vienuoliai su degančiomis žvakėmis rankose dalyvavo iškilmingoje procesijoje.

Pamoksle Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM susirinkusiems kalbėjo apie pašvęstojo gyvenimo Bažnyčioje svarbą, išryškino vienuolių misijos reikalingumą šių dienų pasaulyje, veiklos kryptis ir pašaukimo ypatumus. Vyskupas augziliaras drąsino kongreso dalyvius nepailsti būti šviesos nešėjais Bažnyčioje ir visuomenėje.

Po pamaldų Bazilikoje Kongreso dalyviai rinkosi šventinei agapei ir nuoširdžiam pabendravimui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Žemaičių Kalvarija, Plungės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija