2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje prisimintas parapijos globėjas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Prie parapijos vėliavos ir Palaimintojo
Jurgio Matulaičio portreto prieš
renginį (iš kairės): renginio
organizatorius ir vedėjas kun. Mozė
Mitkevičius, pranešėja Genovaitė
Gustaitė, kardinolas Audrys Juozas
Bačkis ir vikaras kun. Vitalij Kisiel

Sausio 27 dieną Vilniuje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, buvo paminėtos parapijos globėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871 04  3–1898 11 20–1918 11 30–1927 01 27) 86-osios mirties metinės. Gerokai iki šv. Mišių susirinko gausybė tikinčiųjų iš įvairiausių Vilniaus kampelių.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Prie altoriaus kartu meldėsi vikaras kun. Vitalij Kisiel, diakonas Marijan Apriško ir klierikas Valentinas Dulko. Giedojo parapijos sumos choras, vadovaujamas Noros Grikštaitės-Nkemkos.


Telšių vyskupijos vienuolių kongresas

Vasario 2 dieną Tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus proga Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet tradiciškai tą dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visų Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolių namų atvyko seserys ir broliai vienuoliai. Vasario 2-oji – Grabnyčios – yra pašvęstojo gyvenimo diena, o šiais metais vyko ir vienuolių kongresas, buvo meldžiamasi už vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolių luomą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija