2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Ilgametis Pitsburgo klebonas

A†A kun. Teofilius Palukaitis (Theo Palis)
(1919 11 10–1945 07 29–2013 02 07)

Kun. Teofilius Palukaitis

Vasario 7 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kalifornijoje, Oklendo senelių slaugos namuose, eidamas 94-uosius metus, mirė ilgametis Pitsburgo (Bay Point) Pasaulio Karalienės bažnyčios ir parapijos klebonas kun. Teofilius Palukaitis.

Velionis gimė 1919 m. lapkričio 10 d. Šakių apskrities Barzdų valsčiuje, Gerulių kaime, Pilviškių parapijoje, vidutinio valstiečio religingoje šeimoje. Šeimoje užaugo trys sūnūs – Teofilius (1919–2013), Juozas (1921–1995) ir Justinas (g. 1931). Teofilius mokėsi Skirkiškės pradžios mokykloje, Pilviškių progimnazijoje, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1938 metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1940–1941 mokslo metais mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Vokiečių okupacijos metais grįžo į Vilkaviškį ir 1944 metais gavo subdiakono šventimus. 1944 m. liepos 30 d. pasitraukė į Vokietiją. Bavarijoje, Eichštete baigė mokslus ir 1945 m. liepos 29 d. įšventintas kunigu. Keletą metų dirbo Bavarijoje vikaru, kapelionu vienuolių seserų institute ir lietuvių stovykloje. 1950 metais išvyko į Detroitą, o 1953 metais – į San Franciską. Dirbo vikaru įvairiose Kalifornijos parapijose: Portlende, Ore, Santa Rozoje, San Lorence, San Anzelme, Menlo Parke, Concorde, Lafayette ir Oklende.

1969 metų sausį paskiriamas į Pitsburgą (Bay Point) tuo metu įkurtos parapijos Pasaulio Karalienės bažnyčios klebonu. Darbščiam ir energingam 50 metų kunigui Teofiliui darbo pakako. Iki 1976 metų reikėjo išmokėti neseniai pastatytos bažnyčios, statomos klebonijos, parapijos salės ir kilnojamųjų salių tikybos mokymui statybų skolas, įruošti 400 sėdimų vietų bažnyčioje ir 200 automobilių stovėjimo aikštelę. Tikinčiųjų šeimų skaičius išaugo nuo 150 iki 2000. Kiekvieną savaitę lankė ligonius namuose. Daug dirbo su konvertitais. Ilgai neturėjo vikaro.

Pablogėjus sveikatai, 1995 metais klebono pareigų atsisakė. 1997 metais neteko regėjimo, ištiko infarktas, operuota širdis. Tačiau stengėsi būti naudingas tikintiesiems – savaitgaliais po kelias valandas klausydavo išpažinčių, koncelebruodavo šv. Mišias. 2006 metais perkeltas į Oklendo senelių slaugos namus, kuriuose ir mirė.

Išliko ištikimas Tėvynei Lietuvai ir gimtajai kalbai, nors parapijoje lietuvių nebuvo. Atgimimo laikais penkis kartus lankėsi Lietuvoje. Pirmą kartą atvyko į Lietuvą 1989 m. liepos 15 d. Kartu su kunigais Vaclovu Degučiu ir Antanu Lukošaičiu Pilviškių bažnyčioje aukojo šv. Mišias mamytės mirties dešimtmečiui paminėti. 1995 metų vasarą baigiamoje statyti naujojoje Pilviškių bažnyčioje minėjo kunigystės 50-metį. Aplankė daug parapijų, ypač gimtojoje vyskupijoje, visose jose aukodavo šv. Mišias. Visą mėnesį gyvendamas Pilviškiuose pas brolį Juozą senojoje bažnyčioje klebonui kun. Kazimierui Dambrauskui padėjo ruošti vaikus šv. Komunijai. Paskutinį kartą lankėsi Lietuvoje 1998 metais, lydimas palydovo. Rėmė Broniaus Kviklio pažintinių, istorinių knygų leidybą, Vilkaviškio vyskupiją ir Pilviškių parapiją. Lankydamasis Lietuvoje, užsukdavo pas Veliuonoje gyvenantį brolį Justiną, todėl tapo ir šios parapijos rėmėju. Vasario 6 dieną telefonu dar kalbėjosi su broliu Justinu, o kitą dieną iškeliavo Amžinybėn.

Mokėjo prancūzų, vokiečių, ispanų, anglų ir lotynų kalbas.

Įvertinant nuopelnus Pitsburgo (Bay Point) parapijai, erdvi ir prabangi parapijos salė 1996 metais pavadinta Jo vardu: PALIS HALL, Dedicatet August 25, 1996. Kun. T. Palukaitis palaidotas Lafayette Dangaus Karalienės kapinėse.

Vasario 10-ąją už jį šv. Mišias Pilviškių bažnyčioje aukojo Alksnėnų klebonas kun. Antanas Kereišis, o Veliuonos bažnyčioje – klebonas kun. Šarūnas Leskauskas. Vasario 24 dieną šv. Mišios už jį 12 val. bus aukojamos Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Kol leido sveikata, kun. Teofilius Palukaitis buvo uolus „XXI amžiaus“ skaitytojas.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija