2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio diena

Vida Mickuvienė,

Palaimintojo J. Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė

Palaimintojo J. Matulaičio
draugijos konferencijos dalyviai
Marijampolės Dramos teatre

Sausio 27 dieną Marijampolėje tėvų marijonų, vargdienių seserų ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos rūpesčiu buvo iškilmingai paminėtos Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC 86-osios mirties, arba gimimo dangui, metinės. Draugijos nariai bei tikintieji buvo pakviesti į tradicinį, jau šeštąjį, renginį – metinę konferenciją, skirtą Tikėjimo metams. Į Marijampolės Dramos teatro salę suėjo, suvažiavo žmonės iš 20 draugijos skyrių. Džiaugėmės, kad buvo ne tik draugijos nariai, bet ir daug marijampoliečių, svečių iš Pasvalio, Kauno, Vilniaus parapijų bei įvairių organizacijų ir judėjimų. Įnešus draugijos vėliavą, pagiedojus draugijos giesmę „Kur tiesias lygos lankos“, konferencijos vedėjai – draugijos tarybos pirmininkas Vitas Buškevičius ir sesuo Onutė Petraškaitė MVS – po įžanginio žodžio pakvietė vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC pradėti renginį malda.


Paminėtas Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šv. Mikalojaus bažnyčioje prie Dievo
tarno arkivyskupo M. Reinio portreto.
Iš kairės: Liudvikas Skardinskas,
parapijos klebonas kun. Medardas
Čeponis, dr. Aldona Vasiliauskienė,
LEU rektorius akademikas Algirdas
Gaižutis, Virgina Skirienė
ir prof. Juozas Skirius

Vasario 3 dieną, sekmadienį, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje prie altoriaus buvo padėtas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) portretas, apsuptas degančių žvakučių, ir Evangelija, o kairėje bažnyčios pusėje, lango vitraže, ties šv. Mikalojaus altoriumi, – arkiv. M. Reinio ir arkiv. Julijono Steponavičiaus portretai. Prie M. Reinio portreto – įrašas: Arkiv. Mečislovas Reinys (1884–1953). Dievo tarnas, kankinys, lietuvybės puoselėtojas, arkivyskupijos valdytojas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, filosofijos daktaras, profesorius, Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos lietuvių globėjas. Vitražas sukurtas Vilniaus dailės akademijos dailininko doc. Algirdo Dovydėno, tuometinio klebono kun. Edmundo Paulionio iniciatyva, 2003 m. gegužės 16 d.


Nepaprastas ligonių veikimas

Laiškas ligoniams, slaugytojams, kunigams ir visiems geros valios žmonėms

Jaučiuosi taip arti prie kiekvieno iš jūsų, pergyvenančių sunkų ligos išbandymą ligoninėse, globos įstaigose ar namie. Trokštu, kad jus visus pasiektų Bažnyčios Tėvų jautrus žodis: „Jūs neturite jaustis apleisti ir niekam nereikalingi, nes esate paties Kristaus pašaukti ir Jumyse šviečia Jo paveikslas“. Jungiuosi prie tokių nuoširdžių Šventojo Tėvo Benedikto XVI minčių 21-ajai Pasaulinei ligonių dienai. Kiekvienas ligonis yra ypatingai brangus ne tik Šventajam Tėvui, man, bet ir pačiam Jėzui Kristui. Jėzaus meilė visiems ligoniams yra tokia didelė, kad Jis susitapatina su jais: „Buvau ligonis – mane aplankėte“ (Mt 25, 36). Ligoniai savo kančiomis yra artimiausi kenčiančiam Kristui, todėl, su Juo aukodami kančias, jie daugiausia padeda visai Jėzaus Bažnyčiai. Niekas kitas tiek negali padėti. Tai ne kartą patyriau asmeniškai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija