2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Uoliai tarnavęs žmonėms

A†A kun. Aloyzas Liudas LIDEIKIS
(1937 05 08–1965 04 14–2014 03 07)

Vyskupai ir kunigai prie
kun. Aloyzo Liudo Lideikio karsto

Kovo 7-osios rytą amžinybėn iškeliavo Telšių vyskupijos Švėkšnos parapijos rezidentas kun. Aloyzas Liudas Lideikis. Jis gimė 1937 m. gegužės 8 d. Šakynos parapijos (Šiaulių r.) Mikutaičių kaime, mokėsi Šakynos septynmetėje ir Gruzdžių vidurinėje mokyklose. 1960 metais įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1965 m. balandžio 14 d. drauge su dar septyniais kurso draugais tuometinio Telšių vyskupo Petro Maželio įšventintas kunigu.

Kunigas dirbo: 1965 06 04–1968 05 16 – Tauragės parapijos vikaru, 1968 05 16–1976 06 10 – Kuršėnų parapijos vikaru, 1976 06 10–1977 05 24 – Šilalės vikaru, 1977 05 24–1980 04 21 – Kruopių ir Žukančių parapijų administratoriumi, o nuo 1978 06 22 – klebono teisėmis rūpinosi ir Šakynos parapija. 1980 04 21–1980 09 29 atleistas nuo visų pareigų gydėsi, o 1980 09 29–1988 06 03 – antrą kartą buvo Šilalės vikaru. Nuo 1988 06 03 iki mirties buvo Švėkšnos parapijos altaristas ir rezidentas.

Velionis buvo pašarvotas Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Tris vakarus už kunigą Aloyzą čia buvo meldžiamasi – aukojamos šv. Mišios, o tikintieji gausiai rinkosi ir nuoširdžiai meldėsi už beveik 26 metus jiems Švėkšnos bei Stemplių parapijose uoliai ir nuoširdžiai tarnavusį kunigą, giedodami Žemaičių Kalvarijos Kalnus.

Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos kovo 10 dieną 11.00 val. Švėkšnos bažnyčioje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai – iš viso 44 kunigai iš Telšių ir kitų vyskupijų. Laidotuvėse dalyvavo visi Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Švėkšnos parapijos choras. Už mirusįjį kunigą šv. Mišių metu meldėsi didelis būrys tikinčiųjų, atvykusių ne tik iš Švėkšnos, bet ir kitų parapijų, kur kunigas buvo darbavęsis.

Pamoksle Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė tikintiesiems a. a. kun. A. L. Lideikio gyvenimo kelią ir išryškino, kokia buvo sunki jo kunigiška tarnystė gūdžiais tikėjimo persekiojimo laikais sovietmečiu. Vyskupas kalbėjo apie kunigo Aloyzo veiklumą ir uolumą ir kaip jis dėl to ne kartą nukentėjo nuo sovietinės valdžios. Telšių ganytojas priminė, jog velionis buvo uolus išpažinčių klausytojas ir labai mylimas tikinčiųjų. Atlikti išpažintį pas jį dažnai atvykdavo tikintieji ir iš kitų parapijų. Vyskupas pastebėjo, jog beveik 50 metų kunigas buvo nuoširdus pagalbininkas kiekvienam, kas troško eiti link Dievo, kas siekė keltis iš savo nuodėmių ir troško patirti Dievo gailestingumą bei meilę. Pamokslininkas kvietė tikinčiuosius melstis už mirusįjį kunigą, kad jis būtų amžinai laimingas pas Viešpatį, kurį visada nuoširdžiai skelbė.

Po šv. Mišių atsisveikinimo su velioniu žodį tarė jo kurso seminarijoje draugas, Vilkaviškio vyskupijos Pažėrų parapijos klebonas kun. Kazimieras Skučas.

Laidotuvių apeigoms Švėkšnos bažnyčios šventoriuje, kur atgulė žemiškieji kun. Aloyzo palaikai, vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Švėkšnos parapijos tikinčiųjų vardu prie kapo padėkos žodį laidotuvių dalyviams tarė ir nuolatos už šį kunigą melstis kvietė iš Švėkšnos parapijos kilęs, velionį gerai pažinojęs, šiuo metu Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje besidarbuojantis kan. Petras Merliūnas.

Velionis kun. A. L. Lideikis mylėjo Viešpatį Dievą, buvo ištikimas Bažnyčiai ir prisiimtai kunigo tarnystei.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Edvino Bružo nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija