2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Giesmės, maldos ir dainos už Tėvynę Lietuvą

Renginio dalyviai Telšių Žemaitės
dramos teatro salėje. Pirmoje
eilėje – Nepriklausomybės akto
signataras Vytautas Puplauskas

Koncertuoja Telšių miesto kultūros
centro mišrusis choras „Žemaičiai“,
akomponuoja Telšių miesto kultūros
centro vokalinė instrumentinė
grupė „Gromofonas“
Klier. Edvino BRUŽO nuotraukos

TELŠIAI. Čia iškilmingai paminėtos 24-osios Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo metinės.

Kovo 10-osios vakarą Telšių Žemaitės dramos teatro salėje buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Kartu su tikinčiaisiais meldėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai ir klierikai, Telšių miesto ir savivaldybės meras Vytautas Kleiva. Kalnai buvo giedami meldžiantis už Tėvynę Lietuvą, o po maldos vyko gražus pabendravimas, buvo surengta agapė.

Kovo 11-osios rytą prie Telšių miesto ir rajono savivaldybės, Nepriklausomybės aikštėje, vyko iškilmingas minėjimas, kuriame dalyvavo gausus būrys telšiškių. Buvo iškilmingai keliama Lietuvos Respublikos vėliava, giedamas Lietuvos himnas, sveikinimo kalbas sakė Telšių miesto civilinės valdžios, Katalikų Bažnyčios ir visuomenės atstovai.

Po minėjimo Nepriklausomybės aikštėje tikintieji rinkosi į Telšių Katedrą, kur 12 val. aukotos šv. Mišios, melstasi už Tėvynę Lietuvą. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas kun. Ramūnas Norkus. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių tremtinių choras, vadovaujamas vargonininkės Elenos Žirgulienės. Pamoksle augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM analizavo Evangelijose aprašytus Jėzaus gundymus ir pakvietė tų tekstų šviesoje svarstyti valstybės kūrimo darbą: „Jėzaus gundymų dykumoje scena tiršta prasmių, joje galima įžvelgti bent kelis interpretacijos lygmenis. Pabandykime šią Rašto vietą perskaityti, kaip pamokymą statantiems valstybės rūmą žemėje. Tiesa, Evangelijoje tarsi kalbama apie Dievo karalystės puoselėjimą ir auginimą. Kita vertus, kiekviena žmonių valstybė yra vertinga ir tikra tiek, kiek joje atsispindi Dievo Karalystė. Tie, kas dvasinį augimą įsivaizduoja kaip harmoningą ir šviesią kelionę, apgaudinėja save. Nenoras valstybės kūrimo kelyje pastebėti duobių ir pavojingų akivarų nėra stiprybės išraiška, bet veikiau puikybės darbai“, – sakė vyskupas. Toliau pamokslininkas išryškino Jėzaus tvirtumą gundymų metu ir kvietė visus, Jėzaus pavyzdžiu, nepasiduoti įvairioms egoistinėms pagundoms, bet kuriant Lietuvos ateitį visada galvoti apie kitus. Tarnavimas Dievui ir jo nuoširdus garbinimas yra ir valstybės stabilumo ir tvirtumo garantas. Valstybė turėtų būti valdoma ir kuriama pagal Kristaus pavyzdį ir tik tada ji tampa jos piliečių gerovės kūrimo vieta. Vyskupas ragino visus gerai įsiklausyti į Kristaus pamokymus ir jų pagrindu kurti gyvenimą ir Lietuvą su Kristumi.

Po šv. Mišių Katedroje sugiedojus Lietuvos himną buvo renkamasi į Telšių Žemaitės dramos teatro salę, kur vyko Kovo 11-ajai paminėti skirtas koncertas. Čia sveikinimo žodį tarė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Seimo nario Valentino Bukausko vardu sveikino jo patarėja, į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių miesto meras Vytautas Kleiva, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės akto signataras Vytautas Puplauskas.

Pilnutėlėje žiūrovų salėje koncertavo Telšių miesto kultūros centro mišrusis choras „Žemaičiai“, vadovaujamas Gintaro Vaikaičio, chorui akomponavo Telšių miesto kultūros centro vokalinė instrumentinė grupė „Gromofonas“ (vadovas – V. Tekorius).

Šis gražus, šiltą ir saulėtą pavasario dieną vykęs Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimo dienos šventimas dar kartą visus lietuvius pakvietė dirbti ir kovoti dėl Lietuvos. Šventės įkvepia kurti gražesnį gyvenimą Lietuvoje ir mūsų Valstybės ateitį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija