2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mirė italų kunigas, lietuvių tikinčiųjų užtarėjas

Kun. Romanas Skalfis

Pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, Šiaurės Italijos Seriatės miestelyje mirė vienas iš Krikščioniškosios Rusijos studijų centro steigėjų ir ilgametis vadovas kun. Romanas Skalfis (Romano Scalfi). 94-uosius metus ėjęs Trento vyskupijos kunigas šeštojo dešimtmečio pabaigoje iškilo Italijoje kaip Sovietų Sąjungoje ir Vidurio Europoje persekiojamų krikščionių užtarėjas, Rytų Bažnyčių žinovas ir Rytų ir Vakarų dialogo kūrėjas, nuoširdžiai rūpinęsis rusų krikščioniškos kultūros pažinimu Vakaruose. Velionio leidybinės veiklos dėka Italijoje pradėta populiarinti rusų kitaminčių Sovietų Sąjungoje leista pogrindžio spauda.

Kun. R. Skalfiui ir jo bendradarbiams remiant, Italijoje išleista daug mons. Vinco Mincevičiaus italų kalba parengtų brošiūrų ir kitų leidinių apie sovietinės okupacijos padarinius Lietuvai ir Bažnyčiai Lietuvoje (nuo masinių žmonių trėmimų ir ginkluotos rezistencijos iki žmogaus teisių aktyvistų veiklos per paskutinįjį Sovietų Sąjungos gyvavimo dešimtmetį). Be kitų veikalų, italų kalba publikuoti du pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ tomai 1976 ir 1979 metais ir Baltijos tautų krikščionybės istorija 1987 metais. Publikacijos apie Lietuvos Bažnyčią ir jos iškilias asmenybes, tikėjimo liudytojus ir žmogaus teisių gynėjus, pavyzdžiui Nijolę Sadūnaitę, spausdintos centro žurnale, 1985 metais pervadintame „l’Altra Europa“ („Kita Europa“), o 1992 metais žlugus Sovietų Sąjungai dar kartą pakeitusiame vardą į „La Nuova Europa“ („Naujoji Europa“). Žurnalas domėjosi Lietuvos Bažnyčia ir vėlesniais metais, jau atkūrus tikėjimo laisvę ir Lietuvos valstybę, pavyzdžiui, 2008 metais paskelbė rusų atsiminimus apie lietuvių kapucino vienuolio t. Stanislovo Dobrovolskio šviesaus tikėjimo pavyzdį gūdžiais sovietinio ateizmo metais.

Kun. Romanas Skalfis gimė 1923 metais Tijone netoli Trento, kunigu buvo įšventintas 1948 metais, studijavo Romoje Popiežiškajame Rytų institute ir Grigaliaus universitete. 1957 metais Milane su kitais italais kunigais ir intelektualais įkūrė Krikščioniškosios Rusijos studijų centrą, pagrindinį dėmesį skiriantį Rusijos krikščioniškos literatūros, dailės ir kultūros pažinimui. Dažnai lankėsi Sovietų Sąjungoje, platino Šventojo Rašto knygas, rinko žinias apie religijos laisvės ir religinės kultūros padėtį, mezgė ryšius su stačiatikių bendruomenėmis ir kunigais iki 1970 metų, kai tapo nepageidaujamu Sovietų Sąjungoje.

2000 metais, kai Romoje švenčiant Didįjį Krikščionybės jubiliejų šv. popiežius Jonas Paulius II pagerbė XX amžiaus kankinius ir liudytojus, kun. R. Skalfio sumanymu parengtas atskiras ekumeninis martirologas, į kurį įrašyta daug visų tautybių ir konfesijų kankinių ir liudytojų, įskaitant lietuvius katalikus, ir pateiktos jų trumpos biografijos.

Žemišką kelionę kun. R. Skalfis užbaigė Seriatės miestelyje, Bergamo provincijoje. Čia prieš daugiau kaip penkis dešimtmečius pradėjo leisti Centro žurnalą „Krikščioniškoji Rusija“. Seriatės Išganytojo bažnyčioje gruodžio 28-ąją buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Bergamo vyskupas Frančeskas Beskis (Francesco Beschi). Trento arkivyskupą kun. R. Skalfio laidotuvėse pavadavo jo pirmtakas, Trento arkivyskupas emeritasLuidžis Bresanas (Luigi Bressan).

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija