2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kūčių vakarienė stokojantiems „Sriubos“ valgykloje

Kalėdaičius dalija arkivyskupai
Sigitas Tamkevičius,
Lionginas Virbalas
ir vyskupas Kęstutis Kėvalas

Gruodžio 24-osios rytmetį Kauno I dekanato „Carito“ „Sriubos“ valgykloje prie kūčių stalo sėdo vargingai gyvenantys, kasdien joje besilankantys Kauno gyventojai drauge prie šventinio stalo pasidalyti džiaugsmo ir vilties žinia, kurią kiekvienam žmogui dovanoja dievišku Kūdikiu į pasaulį nužengsiantis Dievas.

Atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkivyskupijos „Carito“ direktorius Arūnas Kučikas, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Tomas Trečiokas, Kauno I dekanato „Carito“ vedėja Ona Virbašiūtė.

Išreikšdami solidarumą su vargstančiais miesto gyventojais į šventę atvyko Kauno mero pavaduotojas Povilas Mačiulis, Savivaldybės tarybos nariai Loreta Kudarienė, Edita Gudišauskienė, Andrius Kupčinskas, Seimo narys Kazimieras Starkevičius, Žaliakalnio seniūnas bei grupė socialinės rūpybos srityje dirbančių žmonių.


Susikaupimo valandėlė

Igliaukiečiai adventinio
susikaupimo valandėlėje.
Dešinėje – kun. Remigijus Maceina

Gruodžio 18-osios, sekmadienio, popietę po šv. Mišių igliaukiečiai rinkosi adventinio susikaupimo valandėlei. Pirmiausia visus pasveikino Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Remigijus Maceina, kiekvienam įteikdamas po mažytę dovanėlę. Susirinkusieji svarstė, ar sunku išrinkti dovaną, kas yra smagiau – pačiam dovanoti ar gauti dovanų. Kiekvienas įvardino, kokią dovaną galėtų padovanoti Jėzui. Vėliau klausydamiesi Šventojo Rašto ištraukos iš Koheleto knygos, susirinkusieji pratęsė mintis apie laiką, o klebonas papasakojo apie senovinius Advento papročius bei tradicijas. Pasakojimu ir trumpa malda pristatytos ir uždegtos keturios Advento žvakės. Vykdydami eksperimentą su akmenimis, smėliu ir vandeniu, igliaukiečiai nusprendė ir įvardijo, kokie dalykai jų gyvenime yra patys svarbiausi. Mažosios „Tryptuko“ šokėjėlės šoko sakralinį šokį. Šiltas bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio.


Kūčios sukvietė prie bendro stalo

Taujėniškiai prie Kūčių stalo

Nors Kūčios – šeimos šventė, tačiau nuo seno buvo įprasta tokį vakarą pakviesti vienišą giminaitį ar kaimyną. Tačiau jeigu jis dėl ligos negalėjo ateiti, tada kas nors nunešdavo jam maisto nuo Kūčių stalo. Dabar nemažai žmonių išvykę į užsienį ir palikę savo artimuosius, kurie jaučiasi vieniši. Kartais iš buvusios gausios šeimos namuose lieka tik vienas žmogus, kuris, atėjus šventėms, pasijunta vienišas, nors gauna ir sveikinimų, ir palinkėjimų.

Bendrą Kūčių stalą vienišiems taujėniškiams surengė Taujėnų parapijos „Carito“ moterys kartu su Taujėnų seniūnija. Stalas buvo gražus, skoningas, gausiai nukrautas tradiciniais Kūčių vakarienės valgiais. Prie „Carito“ patalpose padengto Kūčių stalo susirinko 10 vienišų taujėniškių. Taujėnų parapijos „Carito“ pirmininkė Zita Piščikaitė pasveikino visus su Šv. Kalėdomis, palinkėjo sveikatos ir geros nuotaikos, džiaugtis bendryste. Po bendros maldos visi ėmė kalėdaičius, laužė juos, dalijosi su kitais. Suburti nuoširdaus „Carito“ moterų rūpestingumo, vieniši žmonės pasijuto laimingi ir neužmiršti. Po vakarienės visi nuoširdžiai dėkojo už parodytą dėmesį ir šilumą.


Sveikinimai ligoniams, seneliams ir vaikams

Baisogalos gimnazijos jaunieji karitiečiai prieš šventes lankė Baisogalos slaugos ligoninės ligonius, UAB „Senjorų namai“ senelius, Radviliškio vaikų globos namuose „Nykštukas“ gyvenančius vaikus.

Dar Adventui prasidedant surengė gerumo akciją „Dėmesiu sušildyk“, kviesdami geros valios žmones kuo nors pasidalinti, kad galėtų vaikučiams paruošti dovanėles.

Entuziastingai laukdami susitikimo su ligoniais, seneliais, vaikučiais jaunieji karitiečiai ir patys kibo į darbą: savo rankomis kūrė kalėdines atvirutes, gamino dovanėles, ruošė šventinę programėlę, kepė sausainius, pyragus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems: Baisogalos mokyklos-darželio mokiniams, mokytojoms Editai, Laimai ir Daivai, gimnazijos mokiniams, jų tėveliams ir gydytojai N. Vagonienei. Tik susivieniję galime kurti stebuklus!


Kalėdų rytas su vaidinimu prie Betliejaus

Sceninis vaizdelis Šv. Kalėdų rytą

Į jaukioje prieblandoje skendinčią Maironių bažnyčią, Kalėdų rytą rinkomės pasitikti didžiojo stebuklo – Jėzaus gimimo. Prieš šv. Mišias skambant bažnyčios choro giesmei „Tyliąją naktį“, parapijiečių būrelis trumpu sceniniu vaizdeliu nukėlė į tą laiką, kada Viešpats atsiuntė į pasaulį Atpirkėją – savo Sūnų.

Kristaus gimimo stebuklas stipriai jaudina kiekvieno krikščionio širdį. Toje trumpoje scenoje matėme, kaip mūsų širdžių šaltumu kartais vejame Kristų nuo savęs. Ir kokie mes turime būti budrūs ir jautrūs, kada Jis pasibeldžia į mūsų duris gal benamio varganais rūbais, gal tėvams nereikalingo vaiko ašaromis, gal beviltišku kaliniu. Nesvarbu. Ar nešauksime: „Nėra vietos“? Ar neužtrenksime jam durų? Jis praeis pro mūsų namus ir tikrai ras vietos gal ne tvartelyje pas piemenis kaip prieš porą tūkstančių metų, bet pas tuos mažiausius, mūsų nuvertintus, pas tuos, kurie bejėgiai prieš mūsų puikybę ar padėtį. Būkime budrūs tai išgirsti ne tik Kalėdų nakties laukdami, Kristus beldžiasi į mūsų duris kasdien, netikėčiausiomis situacijomis. Ir tada, atvėrę Jam duris, pajuntame patį didžiausią džiaugsmą – gerumą. Tai ir norėjo pasakyti Maironių žmonės savo trumpame Šv. Kalėdų vaizdelyje. Džiugi staigmena laukė susirinkusių vaikučių. Po šv. Mišių aplankė Kalėdų senelis su snieguole ir nykštukais. O kur džiaugsmas, ten šalia ir laimė. Dėkojame klebonui kun. Remigijui Katiliui už dvasinį palaikymą ir finansinių galimybių suteikimą sukurti prasmingą džiaugsmą ir juo pasidalyti. Kalėdų rytą skirstėmės iš Maironių bažnyčios giliai supratę giesmės žodžio prasmę: „Kokia yra laimė Viešpaties artumas“.


Rekolekcijų diena

Upynos klebonas kun. Vytautas
Šiaudvytis dalija Šv. Komuniją

Gruodžio 18-ąją, sekmadienį, Šilalės dekanato Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiose įvyko kasmetinės rekolekcijos. Joms vadovavo, šv. Mišias aukojo, homilijas sakė ir išpažinčių klausė neseniai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ į Upyną klebonu paskirtas kun. Vytautas Šiaudvytis. Išpažinčių klausė ir Šilalės vikarai kunigai Vaidotas Gadeikis, Aivaras Pudžiuvelis. Kun. V. Šiaudvyčio homilijos sujaudino visų parapijų tikinčiuosius. Ruošdamasis rekolekcijoms daug darbo turėjo atlikti Šilalės parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija