2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Po 25 metų darbo Lietuvoje bazilijonų vienuolis grįžo į Ukrainą

Dr. Aldona Vasiliauskienė

T. Pavlo Jachimecas OSBM
Daugailiuose prie Dievo tarno
arkivyskupo Mečislovo Reinio
simbolinio kapo

Šiluvoje. Iš kairės: t. Pavlo
Jachimecas OSBM, dr. Aldona
Vasiliauskienė, Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis ir t. Joakymas
(Jaroslavas Kovalčukas) OSBM

Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio
centro direktorius Rimantas
Gorys t. Pavlo Jachimecui OSBM
įteikia Rūpintojėlį

T. Pavlo Jachimecas OSBM Madagaskare,
Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo
Reinio tėviškėje, prie jo gimtojo namo

Vilniuje esančią Švč. Trejybės Graikų (Rytų) apeigų katalikų (unitų) bažnyčią aptarnauja Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyne dirbantys vienuoliai – kunigai bei broliai. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1991 m. vasario 18 d. buvo įkurta Vilniaus Graikų (Rytų) apeigų Katalikų Bažnyčios religinė bendruomenė, vadovaujama kun. A. Lisovskio. Ji rūpinosi bažnyčios ir vienuolyno perdavimu tėvams bazilijonams. Tuometinis Galicijos provincijos protoigumenas t. Vasylis (Bohdanas Mendrunis) OSBM dirbti į Lietuvą išsiuntė t. Pavlo (Petro Jachimecą) OSBM kartu su br. Vladimiru Peleška OSBM sielovados darbui tarp Rytų (Graikų) apeigų katalikų. 1991 m. birželio 27 d. jie atvyko į Vilnių.

1991 m. liepos 5 d. pasirašius dokumentus Švč. Trejybės bažnyčia perduota Graikų apeigų katalikų tikintiesiems. Nuo to laiko šv. Mišios pradėtos aukoti kasdien. Ir štai prabėgo 25 metai. 2016 metais Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia minėjo Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios sugrąžinimo ukrainiečių bendruomenei 25 metus ir t. Pavlo Jachimeco OSBM darbo Vilniuje 25-metį. Per ketvirtį amžiaus atlikta daug svarbių darbų. Prie visų darbų pridėta tvirta kunigo Pavlo ranka. Kelis faktus paminėsime.

Sovietmečiu bažnyčia ir vienuolynas buvo labai nuniokoti. Nedidelės parapijos maldomis, pastangomis ir aukomis pavyko suremontuoti zakristiją (kadaise tai buvo koplyčia) ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos koplyčią, kur ilgą laiką buvo aukojamos šv. Mišios. Jos šaltuoju metu aukojamos ir dabar. Parapijiečiai puikiai prisimena tėvą Pavlo, niekada neatsakiusį besikreipiantiems pagalbos, dirbusį visus statybai bei remontui reikalingus darbus, iš paskutiniųjų taupiusį negausias lėšas. Didelių tėvo Pavlo pastangų dėka bažnyčia pamažu keitė ne tik fizinę išvaizdą, ji įsitvirtino ir kaip dvasinė institucija.

Dirbant t. P. Jachimecui OSBM Vilniuje, įsitvirtino Bazilijonų ordinas bei Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia. 1992 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu nr. 1966 p. Lietuvoje oficialiai įregistruota Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino atstovybė. 1999 m. birželio 8 d. bendruomenė buvo perregistruota į Graikų apeigų Katalikų Bažnyčią, o 2000 m. gruodžio 27 d. ordino atstovybė tapo Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynu.

2014 metais prasidėjo bažnyčios stogo dangos restauracija. Jau restauruotas bokštelio stogas. Darbus finansuoja Valstybė iš biudžeto kartu su Bažnyčia.

2014 metais Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia iškilmingai minėjo 500-ąsias metines. Šiam jubiliejui skirta XI tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“, kuri prasidėjusi Vilniuje užbaigta Bazilionų (Šiaulių r.) mokykloje-daugiafunkciame centre.

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje ir lotynų katalikų apeigų bažnyčiose krikštijami vaikai, parengiami ir priima Pirmąją Šv. Komuniją, tuokiamos poros, suteikiami kiti sakramentai. Bažnyčioje jau vyko įšventinimai: dviejų diakonų ir kunigo, brolis Natanailas (Ihoris Šturmachas) OSBM davė amžinuosius įžadus.

Rytų apeigų katalikų – unitų – yra ne tik Vilniuje, bet ir Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Visagine, Elektrėnuose ir kitur. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje besidarbuojantys kunigai aptarnauja ne tik Lietuvoje esančius ukrainiečius – tėvas Pavlo daug metų aptarnavo tikinčius ukrainiečius ir Estijoje.

Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Todėl ukrainiečiai kunigai glaudžiai bendrauja su Vilniaus Šv. Mikalojaus parapija, su lotynų apeigų kunigais yra aukoję bendras šv. Mišias įvairiose Lietuvos vietose.

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje ne kartą meldėsi apaštalinis nuncijus, vyskupas Juozas Tunaitis, arkivyskupas Gintaras Grušas, kiti vyskupai bei kunigai.

Parapijiečiai vyko į piligrimines keliones, aplankė Lurdą, Fatimą, Hošivą, Zarvanycą, Krylas, Černyvcus, Šiluvą, Kryžių kalną. Jubiliejiniais krikščionybės metais ukrainiečių tikinčiųjų bendruomenė ir vežė, ir nešė savo kryžių (Šiluvoje jį pašventino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ), kaip padėką Dievui, į Kryžių kalną ir ten jį pastatė.

Nuo 2001 metų pradėtos organizuoti Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtos tarptautinės mokslinės konferencijos: penkios vyko Ukrainoje, šešios – Lietuvoje (paskutinė – XI – organizuota 2014 m. lapkričio 8–10 d.). Nors pagrindinė konferencijų organizatorė buvo Lietuvių–ukrainiečių istorikų asociacija, bet nemažai darbo tekdavo atlikti ir t. P. Jachimecui OSBM.

2016 m. lapkričio 22 d. t. P. Jachimecas OSBM, gavęs paskyrimą grįžti į Ukrainą dirbti Ivano Frankivske esančiame Kristaus Karaliaus vienuolyne, jau kitą dieną išvyko iš Lietuvos. Tačiau gruodžio 15 dieną vėl atvyko į Lietuvą dalyvauti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje jau seniai suplanuotame renginyje, skirtame Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. J. Miltinio palikimo studijų centro vadovė Angelė Mikelinskaitė, pradėdama renginį, kalbėjo apie artėjantį Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų, žinių sklaidos apie jį būtinumą, pateikė svarbių istorinių duomenų.

Susitikime be t. P. Jachimeco OSBM, dalyvavo naujas Vilniaus vienuolyno vyresnysis igumenas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas), brolis Pachomijus (Jurijus Levčiunas) OSBM, ukrainiečiams vertėjavęs Vasilis Kapkanas. Renginio dalyviai galėjo susipažinti su Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija, išdėstyta plakatuose, o ekrane buvo rodomi vaizdai iš renginių bei įvairių susitikimų, skirtų vienuoliams bazilijonams. Šiuos vaizdus parengė Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Rimantas Gorys. Tai – užfiksuotos penkiolikos metų bendravimo su tėvu Pavlo bei kitais jo atvežtais į mokyklą vienuoliais, vienuolėmis bei pasauliečiais mokslininkais akimirkos.

Šių eilučių autorė, apžvelgusi Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino kūrimąsi, jo veiklą, sunaikinimą bei atsikūrimą, dėkojo tėvui Pavlo už bendrą 15 metų darbą, garsinant ordiną bei vienuolius bazilijonus.

Bazilionų mokyklos direktorius R. Gorys dėkojo ukrainiečių kunigui, per 15 metų tapusiam neatskiriama mokyklos dalimi: nė vienas svarbesnis renginys nevyko nedalyvaujant tėvui Pavlo. Jis dėkojo už gebėjimą pasakyti gražių, prasmingų ir taiklių žodžių ne tik susitikimų su abiturientais metu, bet ir jaunesniems mokiniams. Lietuvišku papročiu, liudydamas didelį dėkingumą, tėvą Pavlo apjuosė tautine juosta bei įteikė Rūpintojėlį.

Tėvui Pavlo dėkojo Kupiškio kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. Jis bendravo su kunigu ne tik Kupiškyje, Skapiškyje, bet ir Vilniuje, Bazilijonų vienuolyne. V. Knizikevičius įteikė padėką ir komplektą knygų apie Kupiškio krašto meno paminklus, kad į Ukrainą išvykęs kunigas nepamirštų Kupiškio ir kupiškėnų.

Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinės mokyklos direktorės Birutės Zaborskienės ir Skapiškio seniūno vardu sveikinimus ir padėkas įteikė Skapiškio mokytoja Regina Stanienė.

Šiaulių universiteto doc. dr. Irena Ramaneckienė perskaitė prasmingus atsisveikinimui skirtus posmus, dėkojo Dievui, kad galėjo matyti tėvą Pavlo ne tik prie altoriaus, organizuojant renginius, bet ir už vairo, dirbant įvairius ūkinius darbus Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje. Profesorė lankėsi kunigo gimtinėje Ukrainoje, susipažino su nuoširdžia jo gimine. Doc. dr. I. Ramaneckienė tėvui Pavlo įteikė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio jam dedikuotą šių metų kalendorių ir paveikslą.

Renginį labai pagyvino br. Pachomijaus atliekamos dainos su gitaros akompanimentu.

Apie būsimus darbus kalbėjo igumenas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM.

T. P. Jachimecas OSBM dėkojo už sveikinimus, nuoširdų bendradarbiavimą, kurį lydėjo malda ir Dievo malonė, pažadėjo visus prisiminti maldoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija