2017 m. gegužės 5 d.
Nr. 18 (2235)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Valstybės kūrėjai

Gimnazistų likimai

Pogrindinė Eržvilko gimnazijos gimnazistų organizacija – Napaleonas Lukošius-Jaunutis, Apolonija Liekytė-Šaka, jos brolis Vladas Liekis-Sakalas, Feliksas Narbutas ir Petras Girdzijauskas-Paulius Švirinas (visi –VI klasės gimnazistai, tik Apolonija – iš VII klasės) – buvo Jūros srities ir Butageidžio štabų bei partizanų būrių ryšininkai. 1949 m. vasario 15 d. vakare V. Liekis-Sakalas,VI klasės seniūnas, pakvietė pasitarti kitus į savo nuomojamą butą miestelyje, kuriame gyveno kartu su sese Apolonija. Paaiškėjo, kad valstybinės šventės – Vasario 16-osios – dieną numatyta pagaminti ir iškelti Eržvilko miestelyje, garnizono bataliono štabo ir stribyno panosėje (svarbiausia – didžiajame Eržvilko piliakalnio ąžuole), Trispalves. Baltu perkeliniu audeklu Vladas jau buvo pasirūpinęs, kitiems liko visas gamybos procesas: audinio atraižas nudažyti geltonai, žaliai ir raudonai, jas susiūti, tada iškelti numatytose vietose. Pagrindinis darbas atiteko Apolonijai, nes mes tų darbų neišmanėme, tad ji dažė džiovino ir siuvo iš trijų reikiamų spalvų audeklų į standartines trispalves vėliavas. Mes paeiliui budėjome gatvėje, saugodami Apoloniją ir vėliavas nuo okupantų specialiųjų tarnybų antpuolio. Gamybos procesas užtruko iki vėlumos, o tada atėjo laikas jas iškelti numatytose vietose. Visa komanda tą darbą sėkmingai atliko.

1949 metų kovo pabaigoje, per gimnazistų ir moksleivių atostogas, įvyko antrasis didysis bolševikinių okupantų antpuolis prieš lietuvių tautą – Lietuvos ūkininkų trėmimas.

Jūros srities štabo (vadas – A. Miloševičius-Ruonis, štabo vadas – V. Gužas-Kardas) žvalgybos skyrius tiksliai nustatė ūkininkų trėmimo datą ir pogrindinės gimnazistų organizacijos nariams įsakė, grįžtant į savus kaimus atostogauti, pakeliui kuo plačiau informuoti ūkininkus ir miestelių žmones apie būsimą tremtį ir jos datą. Aš gavau papildomą užduotį nunešti šifrogramą į Butageidžio štabą, kuris buvo mano tėviškės pašonėje –„Trakutyje“ (vėliau ten persikėlė Jūros srities štabas). Tų atostogų metu buvo tremiami ir nuo tremties pasitraukė N. Lukošius-Jaunutis (žuvo partizanaudamas Birutės rinktinėje), A. Liekytė-Šaka ir V. Liekis-Sakalas (slapstėsi metus, vėliau buvo suimti ir nuteisti už nepaklusimą bolševikinei tvarkai – pasitraukimą nuo tremties bei kitas rezistencines veikas). Aš buvau suimtas po atostogų, balandį, o rugpjūtį nuteistas. F. Narbutą čekistai buvo sulaikę, bet jis iš Jurbarko kalėjimo pabėgo ir visą okupaciją iki Sąjūdžio gyveno nelegaliai.

Petras GIRDZIJAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija