2018 m. sausio 5 d.
Nr. 1 (2268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Popiežius prašo padėti pabėgėliams

Popiežius Pranciškus paprašė 2018 metais kurti solidaresnį ir svetingesnį pasaulį. Sausio 1-ąją minėdamas Pasaulinę taikos dieną, šiemet skirtą taikos ieškantiems migrantams ir pabėgėliams, Šventasis Tėvas prašė neužgesinti vilties liepsnos migrantų ir pabėgėlių širdyse, nenuslopinti jų taikos lūkesčių. Popiežius susirinkusius į pirmąją 2018 metų Viešpaties Angelo maldą, skirtą Dievo Motinai Marijai, kvietė pirmąją kalendoriaus dieną kreipti žvilgsnius į Dievo Gimdytoją, kad motiniškai globojami tęstume kelionę laiko keliais.

Popiežius sausio 1-osios vidudienio maldos susitikime kalbėjo apie Marijos atliktą labai ypatingą funkciją: „Marija, būdama Motina, užima vietą tarp savo Sūnaus Jėzaus ir prispaustų, vargstančių ir kenčiančių žmonių, tarpininkauja kaip Kanoje, suvokdama, kad ji, kaip motina, ne tik gali, bet turi pristatyti savo Sūnui žmonių, ypač silpniausiųjų ir vargstančiųjų, poreikius. „Dar kartą trokštu būti balsu, užtariančiu šiuos mūsų brolius ir seseris, – sakė Šventasis Tėvas. – Tai – mūsų broliai ir seserys, kurie šaukiasi taikos horizontų savo ateičiai. Vardan šios taikos, kuri yra visų teisė, daugelis rizikuoja savo gyvybe kelionėje, ilgoje ir pavojingoje, turi įveikti sunkumus ir kančias“, – sakė Šventasis Tėvas ir tęsė: „Prašau jūsų, neužgesinkime vilties liepsnos migrantų ir pabėgėlių širdyse, nenuslopinkime jų taikos lūkesčių! Svarbu, kad pilietinės institucijos, visi, besirūpinantys ugdymu, pagalbos suteikimu, ir bažnytinis pasaulis įsipareigotų užtikrinti taikos ateitį pabėgėliams ir migrantams. Viešpats teleidžia mums per naujuosius metus dosniau darbuotis, siekiant solidaresnio ir svetingesnio pasaulio. Kviečiu jus už tai melstis“, – baigė Dievo Motinos Marijos iškilmės apmąstymą popiežius Pranciškus.


Romos Kurijos reforma ir tarnystė

Popiežiaus Pranciškaus kalėdinis pokalbis su bendradarbiais

Mindaugas Buika

Šventojo Tėvo pranešimo atidžiai
klausosi Vatikano dikasterijų
vadovai ir darbuotojai

Tradiciniame kalėdiniame susitikime su Romos Kurijos dikasterijų vadovais ir bendradarbiais popiežius Pranciškus kaip ankstesniais metais negailėjo priekaištų ir kritikos tiems, kurie priešinasi Šventojo Sosto institucijų atnaujinimui. Gruodžio 21 dieną sakytoje išsamioje kalboje Šventasis Tėvas pabrėžė, kad jo vykdomai pertvarkai esminės reikšmės turi Romos Kurijos santykiai su tautomis, valstybėmis ir vietinėmis Bažnyčiomis, ekumeninis bei tarpreliginis dialogas ir visur turi vyrauti tarnavimo dvasia. „Kalėdos teatveria mums akis, tepadeda nusikratyti to, kas nereikalinga ir klaidinga, piktybiška ir nenuoširdu, tepadeda matyti tai, kas esminga, teisinga, gera ir autentiška“, – sakė Popiežius. Analitiniame pranešime jis citavo net 28 šaltinius, įskaitant II Vatikano Susirinkimo dokumentus, savo pirmtakų raštus bei Jėzaus Draugijos, kuriai priklauso, įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos dvasines nuorodas, jog reikia įveikti tai, kas trukdo sakralinei Bažnyčios misijai.


Jam reikia ne aukso, o mūsų

Kun. Vytenis Vaškelis

Sulaukę Naujųjų metų ir prisiminę, kad nuo Dievo Sūnaus apsireiškimo pasaulyje skaičiuojami mūsų epochos metai, pažvelkime į Kristų ir išminčius, atvykusius su dovanomis, matyt, iš tolimosios Persijos (pagal kilmę jie priklausė kunigiškajai persų kastai) Jo pagarbinti. Nors evangelisto Mato minimi išminčiai buvo astrologai, pseudomokslo šalininkai, bet galime manyti, kad, išvydę ne tik žydų karalių, bet ir viso pasaulio Viešpatį, buvo Šventosios Dvasios apšviesti ir pamokyti apie visatos sandarą ir žmonių ateitį svarstyti ne žvelgiant į dangaus kūnų išsidėstymą erdvėje, bet pirmenybę atiduoti Tam, nuo kurio malonės priklauso viskas, kas tik egzistuoja... Taigi tie trys karaliai, paklusę savo intuicijai ir vidiniam Šventosios Dvasios vedimui, viską paliko ir iškeliavo (galbūt daugelio nuostabai) paskui šviečiančią žvaigždę, kuri parodė jiems kelią pas patį žvaigždynų Viešpatį – Išganytoją...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija