2018 m. balandžio 13 d.
Nr. 15 (2282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Velykų laukimas

Jurbarko klebonas kun. Darius Auglys
atlieka ugnies šventinimo apeigas

JURBARKAS. Šv. Velykų esmė – atgimimas ir Prisikėlimas. Pasitikdami šią gražiausią katalikams šventę, Šv. Trejybės parapijos tikintieji išgyveno 40 dienų pasiruošimą, laiką, skirtą susitaikyti su Dievu, su savimi, vienas su kitu. Kiekvieną Gavėnios penktadienį, Mamų maldos grupė pravesdavo Kryžiaus kelio apmąstymus, o sekmadieniais – Šventosios šeimos bendruomenės nariai. Įsijungdavo ir Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Kovo 8–9 dienomis Jurbarko gimnazijoje vyko parapijos Atsinaujinimo diena. Jai vadovavo Marijos mokykla. Ypač įsijungė ir dalyvavo Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai. Atsinaujinimo dienos metu vyko konferencijos, darbas grupelėse. Dalyvauta adoracijoje, užtarimo maldoje, švęstas Susitaikymo sakramentas. Šv. Mišias aukojo kapucinų vienuolis brolis Vincentas Tamošauskas iš Paulių kaime esančio vienuolyno, o Kaimelio klebonas kun. Zenonas Stepanauskas ir Jurbarko klebonas kun. Darius Auglys klausė išpažinčių.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Aktyvi veikla padeda dvasiškai tobulėti

Gavėnios Kryžiaus kelyje
gausiai dalyvavo jaunimas

ŠILALĖ. Kiekvieną rudens ir žiemos vakarą, po vakarinių šv. Mišių, šilališkiai matydavo iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios, po to ir iš Šilalės parapijos namų sklindančią šviesą. Jie suprasdavo, kad bažnyčioje vyksta veikla: kalbamas Rožinis, einamas Kryžiaus kelias, adoruojama. Parapijos namuose vyksta įvairių katalikiškų būrelių narių susitikimai, diskusijos, studijuojamas Šventasis Raštas, gilinamasi į tobulesnį tikėjimo pažinimą bei įprasminimą. Kiekvienam tikinčiajam sudarytos galimybės plėsti savo religinį akiratį ir mažiau pažįstamuose tikėjimo dalykuose. Melstasi įvairiausiomis intencijomis: už save, šeimas, vaikus, o ypač už tuos, kurie nutolę nuo tikėjimo. Tokius stengiamasi pakviesti dalyvauti labiausiai juos patraukiančiuose užsiėmimuose, pavedant jiems įvairias užduotis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija