2018 m. liepos 13 d.
Nr. 28 (2295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Atlaiduose – Santuokos sakramento įžadų atnaujinimas

Vyskupo Jono Kaunecko
sutikimas bažnyčioje

TVERAI. Liepos 1-ąją tveriškiai ir miestelio svečiai sukviesti maldai prie malonėmis garsaus Dievo Motinos paveikslo – bendruomenė šventė didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Juose dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Prieš prasidedant šv. Mišioms Tverų parapijos klebonas kun. doc. dr. Saulius Stumbra negailėjo gražių žodžių visiems, prisidėjusiems prie pasiruošimo iškilmėms, – dėkojo už bažnyčios papuošimą gėlėmis, vainikų nupynimą. Klebonas prašė vyskupo aukoti šv. Mišias už Tverų parapiją, joje gyvenusius, gyvenančius ir dar gyvensiančius žmones, už kiekvieną geradarį, ligonius bei mažuosius parapijos gyventojus, jaunimą ir šeimas, kurios yra tiek ir Bažnyčios, tiek ir Valstybės ateitis. Kaip dovaną, vysk. J. Kauneckui klebonas įteikė savo ilgų metų darbą – mokslinę monografiją, o atminimo dovaną – parapijos pastoracinė taryba.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Šv. Mišios vėjuje prie statomos bažnyčios pamatų po kryžiumi

Naujos parapijos, neturinčios
bažnyčios, žmonės su vyskupu
Dariumi Trijoniu, klebonu kun.Viktoru
Daujočiu (kairėje) ir dekanu kan. Jonu
Paulausku (dešinėje) po šv. Mišių

SLENGIAI. Liepos 8-osios, sekmadienio, rytą Slengių ir Gindulių gyvenvietėse (Sendvario sen.) prie kryžiaus, ant dirvono, šalia statomos bažnyčios pamatų, rinkęsi žmonės su nekantrumu laukė atvykstančio vyskupo Dariaus Trijonio. Pirmiausia atvyko Slengių ir Gindulių tikinčiuosius aptarnaujantis ir besirūpinantis bažnyčios statyba Vėžaičių Šv. Kazimiero šventovės rektorius kun. Viktoras Daujotis ir Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas, dekanas, kanauninkas Jonas Paulauskas. Čia po kryžiumi vėjuje buvo aukojamos šv. Mišios.

2008 metų liepos pradžioje tada dar kunigas ir teologijos daktaras Darius Trijonis buvo paskirtas Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu. Naująjį kleboną žmonės mėgo, gausiau rinkosi pamaldose, atvažiuodavo į jas iš Slengių, Gindulių, Mazuriškių gyvenviečių, nes ten bažnyčios nebuvo. Gyventojai, bibliotekos vedėjos Emilijos Alminienės padrąsinti, susitarė paprašyti to metu Plikių parapijos klebono kun. D. Trijonio atvykti į Gindulių gyvenvietę, bibliotekos paruoštose patalpose sekmadieniais aukoti šv. Mišias. Klebonas neatsisakė, o į jo aukotas šv. Mišias žmonių rinkosi gausiai. Plikių klebonui D. Trijoniui pasiūlius, gyvenvietės žmonėms aktyviai pritarus, Klaipėdos rajono savivaldybės merui Vaclovui Dačkauskui, vicemerei Rūtai Cirtautaitei bei daugeliui savivaldybės Tarybos narių idėją palaikius ir paskatinus, buvo parinkta vieta bažnyčios statybai, gautas sklypas, pradėti projekto parinkimo, projektavimo darbai. Gargždų parapijos klebono, dekano kan. Jono Paulausko rūpesčiu, bažnyčios statybos vieta paženklinta dideliu kryžiumi.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija