Atnaujintas 2003 m. gegužės 16 d.
Nr.38
(1142)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Ora et labora
Aktualijos
Krikščionybė šiandien
Atmintis
Žvilgsnis
LietuvaPRIEDAI


(atnaujinta)


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Vilniaus Arkikatedros atnaujinimo darbai padės išsaugoti šį klasicizmo šedevrą ateities kartoms

Šiame numeryje:

A. a. prof. dr. Adolfo Damušio šeimos padėka

Stebinanti, džiuginanti ir įpareigojanti sėkmė

Svarbu, kad tauta greičiau atgimtų

Padėkojo gegužės 11-osios signatarams

Kritikavo dėl tautą žeminančios akcijos

Laimingos avys, kurios klauso Gerojo Ganytojo balso

Pradėtas Vilniaus Arkikatedros Bazilikos atnaujinimas

Šiais metais minimos Vilniaus Arkikatedros Bazilikos architekto Lauryno Gucevičiaus gimimo 250-osios metinės. Pradėtas Arkikatedros atnaujinimas bus gražus pagerbimas šio garsaus menininko, savo kūryba ypač praturtinusio mūsų tautos kultūros lobyną, rašoma Vilniaus arkivyskupo metropolito, kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir generalvikaro, vyskupo Juozo Tunaičio kreipimesi.
Ganytojai kviečia tikinčiuosius, visus geros valios žmones, vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas savo darbais ir lėšomis paremti pastangas atnaujinti, restauruoti Vilniaus Arkikatedrą Baziliką.
Vyskupų kreipimesi primenama, kad Vilniaus Arkikatedra Bazilika - unikalus architektūros šedevras, Europos masto kultūros paminklas, Lietuvos valstybingumo lopšys, istorinis ir šiandieninio mūsų tautos religinio gyvenimo centras. Jau kuris laikas pastato būklė kelia didelį susirūpinimą. Tai ir paskatino pradėti remonto darbus.


Kardinolo ir Lietuvos Bažnyčios įvertinimas

Užsienio reikalų ministras Algirdas Valionis įteikia kardinolui Audriui Juozui Bačkiui dovaną - Strasbūro Šv. Petro Jaunojo bažnyčios freskos “Tautos, žengiančios prie Kryžiaus” kopiją

Antradienį Vilniaus arkivyskupui metropolitui kardinolui Audriui Juozui Bačkiui iškilmingoje aplinkoje įteiktos Krokuvos popiežiškosios teologijos akademijos Garbės daktaro regalijos. Įteikimo ceremonija vyko Krokuvos Jogailos universiteto ypatingų iškilmių salėje.
Tardamas padėkos žodį, kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo apie naujosios lietuvių kultūrinės ir tautinės tapatybės kūrimąsi, apie Bažnyčios galimybes prisidėti prie šio proceso. Bažnyčia, pabrėžė kardinolas, visą laiką sugebėjo derinti universaliąsias vertybes su vietos kultūra ir papročiais. Dabar, Lietuvai įsiliejant į Europos Sąjungą, ši patirtis gali labai praversti.


Popiežiaus Jono Pauliaus II nuopelnų įvertinimas

Popiežius Jonas Paulius II laimina mergaitę

Kiekviena popiežiaus Jono Pauliaus II sukaktis yra savotiškas „jubiliejus“. Gegužės 18-ąją minimas jo 83-iasis gimtadienis yra taip pat jubiliejus, nes šiemet sukanka jo pontifikato 25-osios metinės. Dar prieš Joną Paulių II daugiau kaip dešimt popiežių buvo sulaukę 83 metų amžiaus, o kai kurie jų minėjo netgi savo 90-mečius. Tačiau tik du apaštalo šv.Petro įpėdiniai galėjo atšvęsti savųjų pontifikatų „sidabrinį jubiliejų“ - 31 metus Katalikų Bažnyčią valdęs Pijus IX (1845-1878) ir Leonas XIII (1878-1903).


Kunigas - Dievo žodžio ir Eucharistijos žmogus

Priešais popiežių Joną Paulių II Šv. Petro bazilikoje - trisdešimt įšventinamų kunigų

Praėjusį sekmadienį Katalikų Bažnyčiai jau 40-ąjį kartą minint Pasaulinę maldos už dvasinius pašaukimus dieną, popiežius Jonas Paulius II vadovavo Gerojo Ganytojo liturgijai, kurios metu, kaip ir kasmet, grupei diakonų suteikė kunigystės šventimus. Šį kartą Popiežius įšventino 31 įvairių tautų kunigą (septyniolika italų, penkis amerikiečius, tris kolumbiečius ir po vieną iš Albanijos, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Urugvajaus, Pietų Korėjos ir Dramblio Kaulo Kranto), kurie, baigę teologijos studijas, liks darbuotis Romos vyskupijoje. Per 25-erius savo pontifikato metus Jonas Paulius II įšventino 2156 kunigus ir konsekravo 321 vyskupą.


Porciunkulės šviesa

Šv. Pranciškus Asyžietis

Italijoje, Umbrijos vyskupijoje, kalnuotoje vietovėje, yra įsikūręs Asyžius. Šį garsų viduramžių miestą, kuriame palaidotas šv. Pranciškus, turbūt esame dažnas girdėjęs. Tačiau į Asyžių atvykti galima tik per šalia esantį nedidelį miestą, pavadintą San Mario de Angeliu (Marijos Angelų Karalienės miestu). Tai miestas, kuriame apaštalavo ir mirė šv. Pranciškus, čia tebestovi mažutė Porciunkulės (lietuviškai – dalelė) bažnytėlė, statyta VI amžiuje. Nuo pat šios bažnytėlės pastatymo prie jos gyveno vienuoliai benediktinai, bet 1175 metais jie pradėjusią griūti bažnytėlę apleido. Pajutęs pašaukimą tarnauti Dievui ir vargšams, 1209 metais šią bažnytėlę savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Čia jis priėmė pirmuosius savo brolius pranciškonus, iš čia siuntė juos sakyti pamokslų, čia jis 1226 m. spalio 4 d. ir mirė.


Didžiulė netektis
A†A prel. dr. Juozas Prunskis
(1907 12 22 – 1932 05 22 – 2003 04 26)

Prel. dr. Juozas Prunskis

Išeivijoje, o nepriklausomybę atgavus, ir Lietuvoje plačiai savo mecenatoriška veikla išgarsėjęs kun. dr. Juozas Prunskis tapo savotiška legenda, geruoju pasakų seneliu, randančiu lėšų paremti visas katalikiškas organizacijas bei institucijas, katalikybei dirbančius asmenis, – jo įsteigti fondai bei premijos nepaliauja stebinti kiekvieną. Jis garsus ne tik finansine parama – gerai žinoma jo atkakli kova Vakarų spaudoje (lietuvių ir kitataučių) bei pranešimai dėl Lietuvos laisvės, jo parašytos bei parengtos knygos, pasakytos kalbos tikėjimo, doros, atsakomybės ir pareigos, meilės Dievui, tėvynei bei kiekvienam žmogui klausimais. J.Prunskio sielovada, žurnalistinė veikla, studijos, knygos, visuomeniniai darbai, rūpestis kitais, išaugęs į didžiulę mecenatorystę, formavo savitą pėdsaką Lietuvos kultūros istorijoje. Savo kraštiečiu didžiuojasi uteniškiai, suteikę Utenos krašto garbės piliečio vardą, jam dėkinga Lietuvos valstybė, suteikusi Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordiną.


Bažnyčia ir pasaulis – dialogo principas?
Žvilgsnis į Šv. Pijaus X kunigų brolijos veiklą

37 metų belgas Erikas Žakmė pasakojo, kad įstojo į kunigų seminariją, nors po teisės studijų dirbdamas draudimo kompanijoje buvo turtingas

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Iki šiol mažai Lietuvoje žinoma Šv.Pijaus X kunigų brolija balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje pakvietė žiniasklaidos atstovus ir Kauno visuomenę į spaudos bei viešą konferencijas, kuriomis mėgino atkreipti dėmesį į savo veiklą bei plačiau save pristatyti. Pasitelkęs gausią fotografuotą bei filmuotą medžiagą, brolijos narys 37 metų belgas Erikas Žakmė (Eric Jacqmin) pasakojo apie Katalikų Bažnyčios krizę moderniame pasaulyje ir stengėsi įrodyti, kad šią krizę sąlygojo 1962-1965 metais įvykęs Vatikano II Susirinkimas. Nepriimdami jokių naujovių ir laikydami save tradicionalistais, Šv.Pijaus X kunigų brolijos nariai konservatyvaus mentaliteto ir tradicijas gerbiančioje bei jas išsaugojusioje Lietuvoje tikisi rasti sau palankią dirvą. Kad Lietuvos gyventojai nebūtų lengvai suklaidinami, pateikiame kelias įžvalgas apie šios brolijos pagrindines nuostatas bei prieštaravimus.


Mintys po referendumo

Ko gero, Lietuva gali tapti referendumų šalimi. Nekalbu apie sėkmingai pasibaigusį istorinį referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje. Pakaks kokiam nors „naujajam lietuviui“ ar „naujajam rusui“ užsimanyti keisti vieną ar kitą įstatymą, net Konstituciją, tuoj pat po visą Lietuvą pasklinda samdyti vaikėzai, propagandinio darbo išsiilgę pensininkai, ypač iš buvusių partinių ir nomenklatūrinių struktūrų, rinkti parašų už referendumą. O jeigu už tą parašų rinkimą neblogai sumokama, tai tokių „savanorių“ visada atsiras. Sunku net suprasti, kai lemtingo referendumo išvakarėse Lietuvos televizijos laidoje dalyvavęs Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, Kėdainių ir visos Lietuvos magnatas Viktoras Uspaskich, lyg ir besąlygiškai pasisakęs už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, davė nurodymą referendumo dienomis prie rinkimų apylinkių rinkti parašus už jo organizuojamą referendumą dėl Seimo rinkimų sistemos pakeitimo. Ir ne tik prie rinkimų apylinkių, bet ir akiplėšiškai veržėsi į piliečių butus, reikalaudami pasirašyti už „euroentuziasto“ organizuojamą „pažangų“ referendumą, kuriuo iš tikrųjų bus dezorganizuota visa Lietuvos politinė sistema: į Lietuvos Seimą bus „renkami“ tik magnato pasirinktos marionetės, o politinėms partijoms bus paliekamos tik nieko nelemiančių statistų vaidmuo.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

Šv. Petro bazilika Vatikane
San Mario de Angelio bazilika

Į piligrimų kelionę į Italiją gegužės 24 -31 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Krokuva – Znojimas – Venecija – San Marinas – Asyžius – San Mario de Angelis – Roma – Vatikanas – Viena – Čenstakava – Vilnius.

Kelionės kaina – 570 Lt.
(„XXI amžiaus“ skaitytojams - 499 Lt).

Į turistinę apžvalginę pažintinę poilsinę piligrimų kelionę į ČEKIJĄ, ITALIJĄ, AUSTRIJĄ, LENKIJĄ birželio 6-11 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Vranovas (poilsis Čekijos nacionaliniame parke prie upės) – Venecija – Viena – Znojimas – Čenstakava – Krokuva – Vilnius.

Kelionės kaina – 365 Lt.

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija