Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Prisiminimai apie dr. A. Damušį

Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. dr. Arvydas Petras Žygas ėmėsi iniciatyvos išleisti prisiminimų knygą apie dr. Adolfą Damušį. Tai būtų graži ir prasminga dovana XIV Ateitininkų kongresui.
Prieškarinės Lietuvos inžinierius chemikas, Vyčio kryžiaus kavalierius, Laikinosios vyriausybės pramonės ministras, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos veteranas, ateitininkų ir katalikų visuomenės veikėjas dr. A.Damušis savo žemišką kelionę baigė šią žiemą Vilniuje, eidamas 95-uosius metus. Po karo dr. A.Damušis gyveno Amerikoje, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę sugrįžo į tėvynę. Amerikoje dr. A.Damušis buvo Ateitininkų federacijos vadas, vienas iš jaunimo stovyklos “Dainava” kūrėjų (pagrindinis stovyklos pastatas pavadintas dr. A. Damušio vardu), Pasaulio lietuvių bendruomenės Garbės teismo ir Seimo narys, Lietuvių fronto bičiulių tarybos pirmininkas, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos pirmininkas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, mokslininkas.
Kvietimą rašyti prisiminimus apie dr. A. Damušį kun. dr. A. P. Žygas spausdina “Draugo” dienraštyje. Knygą, pabrėžia jis, turėtų sudaryti asmeniniai prisiminimai tų žmonių, kurių gyvenimui turėjo įtakos nuoširdus bendravimas su dr. A. Damušiu. Prašoma atsiųsti ir nuotraukų. Norėtųsi, sako kun. dr. A. P. Žygas, kad leidinio dvasia būtų šilta, šeimyniška, asmeninė.

Pagal Eltą

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija