Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Panevėžio vyskupijoje

Krekenavos dekanate

Rinkosi seminarijos kursas

Į Ramygalą susirinko buvę seminarijos kurso draugai

Ramygala. Iš raudonų plytų statyta Ramygalos Šv.Jono Krikštytojo bažnyčia. Didingi jos bokštai sutinka ir palydi važiuojančius Panevėžio - Kauno keliu. Pirmadienį šiuose maldos namuose šv. Mišias aukojo apie 20 kunigų. Tokio gausaus dvasininkų būrio šios bažnyčios sienos senokai nebuvo regėjusios.

Susitikimai vyksta kas pusmetį

Šis prieš dešimt metų Kauno kunigų seminariją baigusio kurso draugų susitikimas vyko Ramygaloje. Šiaip jis organizuojamas kas pusmetį. Vienas susitikimas vyksta kurso globėjos Šv. Teresėlės dieną, kitas - pavasarį, kai klierikai gavo kunigystės šventimus. Šį ypatingą džiaugsmą jie patyrė įvairiose vyskupijose ir skirtingu laiku. Todėl yra kunigų, kurie ganytojišką misiją atlieka jau vienuolikti metai, yra ir tokių, kurie neturi ir dešimties metų šio darbo patirties. Antai Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios klebonas kun.Virginijus Česnulevičius ir Ramygalos klebonas kun. Saulius Kalvaitis kunigų seminariją baigė neturėdami kunigavimui reikalingo amžiaus cenzo.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Trečiasis sakralinės muzikos festivalis

TELŠIAI. Gegužės 18 dieną Telšiuose įvyko žymaus mūsų krašto vargonininko ir kompozitoriaus Albino Jasenausko trečiasis sakralinės muzikos festivalis. Jis prasidėjo Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje sakralinės muzikos valanda. Čia giedojo devyni bažnytiniai ir pasaulietiniai chorai. Jurbarko rajono Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Linos Lukošienės, išsiskyrė savo jaunatviškumu, giedojo pakiliai, energingai. Tai labai jaunas ir perspektyvus kolektyvas. Telšių kultūros centro mišraus choro “Žemaičiai” (su naująja vadove Zina Šimkuviene) seniau parengti kūriniai nuskambėjo naujai. Labai solidžiai pasirodė vienas gausiausių kolektyvų – Mažeikių kultūros centro mišrus choras “Draugystė” (vadovas Ričardas Grušas). Telšių Katedros jaunimo choras, vadovaujamas Adolfo Lukošiaus, pareiškė rimtas pretenzijas į klasikinį profesionalių chorų repertuarą, atlikdamas G. F. Hendelio “Aleliuja”.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Svečiai kunigų seminarijoje

Marijampolė. Gegužės 22 dieną Palaimintojo J. Matulaičio kunigų seminarijoje lankėsi kun. Frencis Donelis ir kun. Benas Sen Krua iš Kanados bei biblinės teologijos daktaras Peteris S. Viljamsonas iš JAV su juos lydinčia grupe. Svečiai meldėsi kartu su būreliu Vilkaviškio vyskupijos kunigų ir klierikų bei dalijosi mintimis apie Dievo patirtį, maldą, kunigišką tarnystę. Kun. F.Donelis „dvigubo pabučiavimo“ vaizdu pristatė Švč. Trejybės meilės slėpinį: Jėzus Kristus yra Tėvo, o Šventoji Dvasia – Jėzaus Kristaus pabučiavimas žmonijai. Ši dieviška meilė liejasi be saiko, tačiau ir nuo žmogaus atsivėrimo priklauso, kiek jis bus tos meilės paliestas. Kunigiškoje tarnystėje svarbu suprasti, kad vienintelis kunigas – ypač remiantis Laišku žydams – yra Jėzus Kristus. Kiekvienas kunigas pašauktas būti šio vienintelio Kunigo įrankiu, leisti Jam per save šiandien skleisti Dievo Karalystę.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Motinos saulė išsklaido rūpesčius

Druskininkai. Motinos dienos džiaugsmą pajuto ne viena moteris. Druskininkų parapijos „Caritas“ vadovė Rita Paliaukienė jį jausmingai nusakė Maironio eilėraščiu „Pavasaris“. Kaip atgimstanti gamta padovanoja pasauliui gražiausias gėles, taip motinos naująsias gyvybes - kūdikius. R.Paliaukienė linkėjo joms džiaugsmo, meilės, sveikatos, pati pirmoji rožių puokštę įteikė savajai motulei Angelei Priekulienei. Šventės tikslas - pabūti kartu, pabendrauti su socialiai remtinų šeimų mamomis, pasidžiaugti ypač gražiai auginamomis, gausiomis jų atžalomis - būsimaisiais Lietuvos piliečiais. Daugiavaikės rūpestingos motinos buvo pasveikintos, pagerbtos.
Per visą renginį skambėjo poetiškos „Ryto“ gimnazijos mokytojos V.Vyšniauskienės eilės, įtaigiai perskaitytos moksleivių R.Lipskio bei I.Tautkutės. Posmuose atsiveria šviesus sodžiaus paveikslas: girgždančios langinės, lininė staltiesė, žibalinė lempa ant stalo, šilumą skleidžianti duonkepė krosnis, - ir kyla noras tiesiog „pasėdėti prie namo sienos“. Tos pačios mokyklos folklorinis ansamblis „Racilukai“ (vadovė L.Dudulienė), pritariant armonika mokytojui E.Vilkui, dainavo senovines dzūkų dainas, šoko, suko ratelius.