Atnaujintas 2004 birželio 18 d.
Nr.46
(1249)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Prisiminta Pirčiupių tragedija

Kun. Antanas Dilys
pašventinto 41-ąjį kryžių
Pirčiupių aukoms atminti

Birželio 3-iąją paminėta liūdna data – didelės mažo Dzūkijos kaimo tragedijos 60-osios metinės.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Pirčiupių tragedijos minėjime dalyvavo ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, Vokietijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Aleksanderis von Romas, poetas Justinas Marcinkevičius, profesorius skulptorius Gediminas Jokūbonis, Seimo nariai, Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, kiti garbūs svečiai ir, žinoma, pirčiupiečiai.


Kryžiaus žygis per Lietuvą

Tikintieji Šiluvos Bazilikoje
liečia kryžių, kuris pernai
buvo nuneštas į Vatikaną

Prieš dvi savaites, po šv. Mišių Klaipėdos Šv.Kazimiero bažnyčioje, Lietuvos vyskupų palaimintas, pradėjo savo kelionę piligrimų žygis Lietuvos globėjo Kazimiero jubiliejinių metų proga nešant kryžių pėsčiomis iš Klaipėdos į Vilnių. Tai maldos ir atgailos kelionė, aplankant septynių Kalvarijų kryžiaus kelius, permaldavimo ir atsiteisimo Dievui intencija už mūsų nuodėmes, už taiką ir ramybę Lietuvoje. Mūsų viltis - Jėzus Kristus, skelbia šio žygis devizas.


Lietuvių ištikimybės ženklai

Birželio 13 dieną Bostono
apylinkių lietuviai paminėjo
tragiškuosius birželio
įvykius bei parodė ištikimybę
savo lietuviškai šv.Petro
parapijai, protestuodami
prieš arkivyskupo sprendimą
uždaryti jų bažnyčią.

Birželio 13 dieną Bostono apylinkių lietuviai paminėjo tragiškuosius birželio įvykius bei parodė ištikimybę savo lietuviškai šv.Petro parapijai. Susirinko pilna bažnyčia vietos ir naujai atvykusių lietuvių. Galėjome pasidžiaugti ir dideliu būriu vaikų iš lituanistinės mokyklos. Renginiui puošnumo suteikė skautai ir kitų organizacijų nariai, į renginį atėję su vėliavomis, uniformomis ir tautiniais drabužiais.


Neužmiršti Gedulo
ir išsaugoti Viltį

Gedulo ir vilties dienos
minėjime. Kairėje -
prezidentas Valdas Adamkus
Jono ČESNAVIČIAUS
nuotrauka

Kasmet vis mažėjantis buvusių tremtinių ir politinių kalinių būrys Gedulo ir vilties dieną Vilniuje susirinko prie paminklo politiniams kaliniams ir tremtiniams Lukiškių aikštėje, prie buvusių KGB rūmų, pagerbti okupacijos aukų atminimą.

“Gedulas ir Viltis, jie visada kartu. Jie visada bus kartu. Užmiršti nevalia. Tik neužmiršę Gedulo, išsaugosime Viltį. Viltį, kad tai niekada nepasikartos. Vadinasi, ir Viltį, kad gyvensime vis geriau”, - sakė laikinai einantis Prezidento pareigas Artūras Paulauskas, kreipdamasis į žilagalvius, atėjusius susikaupti, nepamiršti, susitikti su bendražygiais ir savo jaunyste.


Meldėsi už tuos, kurie negrįžo
iš Sibiro platybių

Birželio 14-ąją Gedulo ir vilties diena paminėta
abiejuose svarbiausiuose Kauno arkivyskupijos
šventovėse – Kauno Arkikatedroje
bei Šiluvos Bazilikoje.

Į pastarąją daug maldininkų iš Ukmergės, Šiaulių, Kauno, Anykščių ir kitų Lietuvos vietovių atvyko pasimelsti už tuos, kurie negrįžo iš Sibiro platybių į gimtąsias vietoves, sustiprinti savo tikėjimą ir viltį. Šiluvos šventovė birželio 14 dieną vėl prisipildė tikinčiųjų. Šv. Mišias už tremtinius ir politinius kalinius aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupai emeritai Juozas Žemaitis, MIC, ir Juozas Preikšas, taip pat arti trisdešimties kunigų. Giedojo Šiluvos parapijos vaikų choras.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija