Atnaujintas 2005 balandžio 8 d.
Nr.27
(1328)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Jo Šventenybė Jonas Paulius II
išlydimas į paskutiniąją
žemiškąją kelionę

 

Šiame numeryje:

Popiežiaus Jono
Pauliaus II kelionės

Per Šventąjį Tėvą –
į Dievą Tėvą

Laisvė – tai gyvas
atsakomybės jausmas

Popiežiaus
pamokos ateičiai

Neišbarstykime to,
ką jis mums davė

Nebijokime!

Nevalia naudotis
tuo, ko neišgabeno
ir nesunaikino

Gimtosios
parapijos bažnyčia

Tradicinė išvyka

Pasaulis gedi Popiežiaus

Šv. Petro bazilikoje pašarvotą
Popiežių Joną Paulių II
aplankė keli milijonai tikinčiųjų

2005 m. balandžio 2 d., šeštadienį, 22.37 val. Lietuvos laiku, eidamas aštuoniasdešimt penktuosius gyvenimo metus, dvidešimt septintaisiais pontifikato metais, priėmęs šventuosius sakramentus, Vatikane mirė Jo Šventenybė Popiežius Jonas Paulius II.

Visame katalikiškame pasaulyje šiomis dienomis vyko gedulingos pamaldos už popiežių Joną Paulių II. Popiežiaus laidotuvės vyks šiandien, balandžio 8 dieną, 10 valandą ryto (11 val. Lietuvos laiku). Ant Šv. Petro bazilikos laiptų bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Apeigoms vadovaus Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Jozefas Ratcingeris. Popiežius bus palaidotas požeminėse patalpose po Šv. Petro bazilika, kaip ir dauguma kitų pontifikų.


Atsisveikinimas

Ir jauni žmonės jautriai
sutiko žinią apie
Šventojo tėvo mirtį

Šiandien visas pasaulis žiūri į Vatikaną, katalikybės širdį, kur į paskutiniąją kelionę išlydimas meilės, tiesos ir vilties apaštalas, didysis lenkų tautos sūnus, Katalikų Bažnyčios popiežius Jonas Paulius II. Šimtai tūkstančių katalikų, taip pat ir kitų krikščioniškų bei nekrikščioniškųjų tikėjimų žmonių šiomis dienomis rinkosi prie jo karsto, milijonai gedėjo televizorių ekranuose matomo Jono Pauliaus II, o šiandien du milijonai ar net dvigubai daugiau dalyvauja Jo Šventenybės Jono Pauliaus II laidotuvėse Vatikane. Daugiau nei dvidešimt šešerius metus Bažnyčiai vadovavęs Popiežius paliko gilų pėdsaką tiek valstybių vadovų, tiek paprastų žmonių širdyse, ir jo žmogišką, kartu ir ganytojišką asmenį ilgai prisiminsime.


Istorinė Šventojo Tėvo kelionių reikšmė

Mindaugas BUIKA

1978 m. spalio 16 d.
kardinolas Karolis Juzefas
Vojtyla išrinktas Popiežiumi
EPA-ELTA nuotrauka

„Keliaujančio misionieriaus“ pašaukimas

Be abejonės, vienas ryškiausio epochinio popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato bruožų yra apaštalinių ir piligriminių kelionių gausa. Savo ilgiau kaip 26 metus trukusio Katalikų Bažnyčios valdymo laikotarpiu atlikdamas kasmet vidutiniškai keturis vizitus už Italijos ribų, Šventasis Tėvas taip keliaudamas įveikė daugiau kaip milijoną kilometrų. Rengdamasis savo jubiliejinei, 100-ajai, kelionei į Kroatiją 2003 metų birželį, Popiežius jį lydintiems žurnalistams kalbėjo, kad nuo išrinkimo į šv. Petro sostą momento jis jautė šaukimą būti Dievo meilės ir išganymo „keliaujančiu misionieriumi“.


Popiežius Jonas Paulius II - pasaulio moralinis autoritetas

Nigerijos jaunimas įteikia
Popiežiui lazdą, išdrožtą
iš dramblio kaulo,
kai Šventasis Tėvas
1982 metais lankėsi
šioje Afrikos šalyje

Pasaulis gedi Šventojo Tėvo. Popiežius Jonas Paulius II savo pareigas ėjo beveik dvidešimt septynerius metus. Nepaprastai išsilavinęs, mokėjęs daug kalbų, sugebėjęs bendrauti, elegantiškas, taktiškas ir geras diplomatas. Jį pažinojo ir paprasti žmonės, ir valstybių vadovai. Šventasis Tėvas rasdavo būdų, kaip sutaikyti politikus, paguosti vargšus, visus užjausti. Viešpats pasišaukė jį pas save... Liko daug nuveiktų darbų, kuriuos turės įvardyti gyvieji amžininkai. Pateikiame pluoštelį popiežiaus Jono Pauliaus II pareikštų minčių iš kelionių po pasaulio valstybes. Jo žodžiuose - išmintis, jausmas, meilė paprastam žmogui, susirūpinimas vargšais, badaujančiais, kvietimas siekti valstybių dialogo, darbdavių raginimas spręsti kartu socialines, moralines, politines problemas.


Jonas Paulius II liko su mumis

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Paminklinėje Prisikėlimo
bažnyčioje popiežiui
Jonui Pauliui II atminti skirtame
renginyje Kauno berniukų
ir jaunuolių chorą bei kamerinį
orkestrą „Varpelis“ gausiai
susirinkusiems tikintiesiems
pristato klebonas
kun. Vytautas Grigaravičius
Ričardo Šaknio nuotrauka

1993 metų rugpjūčio pabaigoje išriedėjo paskutiniai rusų tankai, o po kelių dienų į Lietuvą atvyko Šventasis Tėvas. Mums, penkiasdešimt metų nešusiems okupacijos pančius, tai buvo tarsi stebuklas. Mūsų atmintyje dar neišblėsę susitikimų Santakoje, Dariaus ir Girėno stadione, Šiluvoje ir Kryžių kalne įspūdžiai. Šiandien išgyvename labai panašų susitikimą kaip anuomet. Tik šiandien liūdime, nors tas liūdesys netoks, kaip visada: jis pilnas vilties ir ramybės. Šventasis Tėvas nepaliko mūsų, nes nuo dabar jis bus arčiau nei iki šiolei.


Pagerbtas Popiežiaus atminimas

Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje
gausiai susirinkusieji tikintieji
uždegė žvakutes mirusiajam
popiežiui Jonui Pauliui II atminti
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotraukos

Įvairiose Lietuvos vietose šiomis dienomis buvo meldžiamasi už Šventąjį Tėvą.

Sekmadienį Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mišias už mirusį popiežių Joną Paulių II aukojo Lietuvos vyskupai, kardinolas Audrys Juozas Bačkis bei apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stefanas Zurbrigenas. Iki Popiežiaus laidotuvių Arkikatedroje vyko įvairūs renginiai, pamaldos, budėjimai. O trečiadienį Arkikatedroje šv. Mišiose už Popiežių dalyvavo Vyriausybės nariai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija