Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Kasdienybėje liudyti bendrystę su Viešpačiu

Dekanato Eucharistinį kongresą
apvainikavo iškilmingos šv. Mišios
bažnyčioje, kurioms vadovavo
vysk. Rimantas Norvila

Eucharistinė procesija Lazdijų gatvėmis

Lazdijai. Balandžio 29-30 dienomis Lazdijuose vyko dekanato Eucharistinis kongresas. Intensyvioje, turiningoje, jaunimui skirtoje pirmosios dienos programoje dalyvavo apie du šimtus jaunųjų tikinčiųjų, atstovaujančių dekanato parapijoms. Džiugiai Viešpatį šlovinančios giesmės pripildė bažnyčios skliautus ir išsiliejo į gatvę, skambėdamos tvarkingoje eisenoje su parapijų vėliavomis išsirikiavusio jaunimo širdyse ir lūpose. Ši eisena tą dieną keletą kartų judėjo pirmyn ir atgal tarp Lazdijų bažnyčios ir Motiejaus Gustaičio gimnazijos, kurioje vyko dalis užsiėmimų.

Atskiros jaunimo grupės susitiko su kongreso svečiais, kurie vedė pokalbius įvairiomis temomis. Prienų parapijos referentė Lina Mažeikaitė padėjo išgyventi Paskutinės vakarienės aplinką, kai nerauginta duona Jėzaus rankose tapo Juo pačiu – Gyvybės Duona, o mons. Arūnas Poniškaitis pasidalijo mintimis apie Eucharistiją, kaip kelionės maistą, kuriuo Dievas stiprina savo Bažnyčią. Pilnų namų bendruomenės nariai kalbėjo apie prevencinę programą, padedančią nepakliūti į alkoholio ir narkotikų pinkles. Diak. Artūras Vaškevičius padėjo apmąstyti išpažinties prasmę. Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso klierikai iš Šiluvos kalbėjo apie kelią į savo pašaukimą, o marijampoliečiai Marius ir Daiva Vilkiai su devynių mėnesių sūneliu Benediktu liudijo apie tikėjimo, Eucharistijos reikšmę šeimos gyvenime. Jozefas Bastinas iš Belgijos kvietė apmąstyti savo susitikimus, bendravimą su Dievu ir žmonėmis visiškai atsidavus ir pasiaukojus Jėzui.

Vėliau parapijų grupės trumpais vaidinimais inscenizavo Evangelijos epizodus, pabrėžė Eucharistijos svarbą tikinčiojo gyvenime. Buvo apdovanoti prieš kongresą įvykusio piešinių ir rašinių konkurso Eucharistijos tema laureatai.

Pavakare jaunimas susirinko į bažnyčią, kurioje šventė Susitaikinimo pamaldas. Jų metu homiliją pasakė Lazdijų parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas. Komentuodamas Evangelijos ištrauką apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su Marija Magdaliete (žr. Jn 20, 11–18), kuri iš pradžių neatpažino Viešpaties ir palaikė jį sodininku, pamokslininkas priminė, kad kiekvieno žmogaus širdis yra Dievo sodas, kuriuo Jis rūpinasi. Šie širdžių sodai tą vakarą buvo dar kartą apvalyti ir palaistyti Viešpaties gailestingumu. Nuodėmę ženklinantys akmenys po asmeninių išpažinčių pamažu gulė klausyklose, o priešais altorių esanti širdies figūra „atgijo“, prisipildžiusi degančiomis žvakelėmis, liudijančiomis atsinaujinusią draugystės su Jėzumi šviesą.

Vakaro šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Šventežerio parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas, pamoksle kvietęs jaunimą kasdienybėje drąsiai liudyti bendrystės su Viešpačiu džiaugsmą ir jėgą, kuriuos iš naujo patyrė per šią pirmąją Lazdijų dekanato Eucharistinio kongreso dieną. Pasistiprinę Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės karių lauko virtuvės išvirta koše, dalyviai vėl susirinko bažnyčion, kur parapijų atstovai pakaitomis vadovavo Švč. Sakramento adoracijai. Šeštadienio programą užbaigė linksma vakaronė.

Sekmadienį jau nuo pat ryto jaunieji šventės dalyviai pasklido po Lazdijų miestą, kviesdami žmones į kitus dekanato Eucharistinio kongreso renginius. Kultūros centre susirinkę tikintieji žiūrėjo filmą apie Eucharistijos stebuklus, klausėsi svečio iš Belgijos J.Bastino bei marijampoliečių Dariaus ir Reginos Vaičiulių šeimos liudijimų.

Lazdijų dekanato Eucharistinį kongresą balandžio 30-osios vidurdienį apvainikavo iškilmingos šv. Mišios Lazdijų bažnyčioje. Joms vadovavo vysk. Rimantas Norvila, su kuriuo kartu meldėsi Lazdijų dekanato kunigai ir tikintieji, giedojo jungtinis parapijų choras. Pamoksle ganytojas linkėjo, jog ir šiandien krikščionys išgyventų mokinių iš Emauso patirtį: kad „lyg migla aptrauktos“ (Lk 24, 16) akys atsivertų ir pažintų Jėzų, kuris pakeičia gyvenimo kryptį, uždegdamas širdis, sugrąžindamas viltį.

Po Eucharistinės procesijos Lazdijų gatvėmis kongreso dalyviai susirinko prie bažnyčios į bičiulišką agapę. Jos metu kaimo kapela „Metelys“ linksmai grojo ir dainavo kartu su Lazdijų dekanu, Metelių parapijos klebonu kan. Vytautu Prajara.

MAP

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija