Atnaujintas 2006 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1486)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pirmasis Telšių vyskupas

Vysk. Justino Staugaičio gimimo 140-osioms metinėms

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Kun. Justinas Staugaitis –
pirmasis Lekėčių klebonas

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, politikas, žurnalistas ir publicistas, krašto švietėjas ir lietuvybės puoselėtojas, įsteigęs „Žiburio“ švietimo draugiją (jo rūpesčiu atidaryta ne viena pradžios mokykla), visuomenės veikėjas – toks buvo Telšių vyskupas Justinas Staugaitis (1866 11 14–1943 07 08). Šiemet minėsime 140-ąsias jo gimimo metines.

Tupikių kaime, Naujamiesčio parapijoje (Šakių aps.), XIX amžieje gyveno ūkininkai Staugaičiai. Jie turėjo 40 ha žemės.


Gyvenęs tikėjimu

Minint vysk. Vincento Borisevičiaus sušaudymo 60-metį

Janina BUCEVIČIŪTĖ

Vysk. Vincentas Borisevičius

Laikas – nematoma upė, nusinešanti mūsų džiaugsmus ir skausmus, išdavystes ir pasiaukojimą. Bet ir laikas yra bejėgis prieš didingas ir tvirtas asmenybes, kurių atlikti darbai lyg žiburys šviečia tamsoje, lyg kelias, kuriuo kitiems jau eiti lengviau.

1946 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos SSR MVD kariuomenės Karo tribunolas paskelbė nuosprendį: Vincentą Borisevičių pagal RSFSR BK 58-1 str. nubausti aukščiausia bausme – sušaudyti. Sušaudyto vyskupo kūnas liko NKVD kalėjimo rūsyje ir nežinia kur užkastas. Jo atminimas ištrintas visiems laikams, bent taip jau tada manė sovietiniai budeliai ir jų pakalikai. Tačiau jie klydo. Šviesus vyskupo atminimas buvo visada gyvas jį pažinojusių žmonių širdyse, nuolat prisimenamas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ puslapiuose, o 1975 metais Romoje Lietuvių katalikų mokslo akademija išleido kun. Andriaus Baltinio parengtą išsamią jo biografiją „Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimas ir darbai“.


Lageryje išsaugota dvasios šviesa

Mindaugas BLOZNELIS

Kun. Antanas Čimielius 1944 metais

Lapkričio mėnesį sukanka 60 metų nuo kunigo Antano Čimieliaus žūties Vielsko lageryje Archangelsko srityje. Taiga užžėlė lagerio takai, ir niekada neberasime kun. Antano kapo.

Antanas Čimielius gimė 1916 m. rugsėjo 3 d. Raseinių aps. Šimkaičių vals. Paskinų k., ūkininko šeimoje. Mokėsi Šapališkės, Vadžgirio mokyklose. 1934 metais baigė Jurbarko gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijavo VDU Teologijos-filosofijos fakultete. 1941 m. sausio 26 d. įšventintas kunigu. Įgijo teologijos licenciato laipsnį. Jau seminarijoje pasižymėjo draugiškumu.


Mano tauta gyvena manyje

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Ona Gaigalaitė-Beleckienė

Šiemet suėjo šimtas metų nuo pedagogės, teisininkės, visuomenės veikėjos, žurnalistės, 1941 metų tremtinės Onos Gaigalaitės-Beleckienės (1906-1989) gimimo. 1957 metais sugrįžusi į Lietuvą po penkiolika metų trukusios Sibiro tremties, ji rašo prisiminimus ne tik apie savo gyvenimą, bet ir apie tas katalikes, kurias gerai pažinojo, su kuriomis siejo tas pats idealizmas, pasiaukojimas dirbti savo tėvynės žmonėms, ypač vargšams ir neturtingiems, našlaičiams, pasiklydusiems gyvenimo vingiuose. Jos dėka galime daugiau sužinoti apie Magdaleną Draugelytę-Galdikienę, dr. Oną Labanauskaitę, Stefaniją Paliulytę-Ladigienę, dr. Veroniką Bakšytę-Karvelienę, Pulcheriją Račytę-Grušienę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija