2009 m. spalio 16 d.
Nr. 73
(1765)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Dar kartą apie
nacionalinius
susitarimus

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
plenarinis posėdis

Būti krikščioniu
nelengva

Popiežius paskelbė penkis šventuosius

Kanonizuotas buvęs Varšuvos arkivyskupas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI vadovauja
kanonizacijos liturgijai

Radikalus atsivertimas

Vadovaudamas kanonizacijos iškilmėms, popiežius Benediktas XVI iškėlė krikščioniškąjį radikalaus atsivertimo pašaukimą, kaip garantuotą kelią į išganymą ir amžinybę. Būtent tokį herojiškos Dievo meilės kelią pasirinko spalio 11 dieną paskelbti penki nauji Bažnyčios šventieji: lenkas arkivyskupas ir vienuolijos įkūrėjas Zygmuntas Ščesnas Felinskis (1822–1895); ispanas kunigas dominikonas ir vienuolijos įkūrėjas Pranciškus Kolas Gvitartas (1812–1875); belgas kunigas vienuolis ir misionierius Juozapas Damianas de Vosteras (1840–1889); ispanas brolis cistersas Rapolas Arnaisas Baronas (1911–1938) ir prancūzė vienuolijos įkūrėja sesuo Kryžiaus Marija Joana Žiugan (1792–1879).


Pranciškonų vienuolijai – 800 metų

Kazimieras Dobkevičius

Iš Kauno Šv.Vincento Pauliečio
bažnyčios išeina maldininkų procesija

Pranciškonų (mažesniųjų brolių) vienuolijų įkūrėjas šv. Pranciškus iš Asyžiaus (1182–1226) buvo turtingo pirklio sūnus. Jaunystėje jam labiau rūpėjo pramogos. Svajodamas apie riterio šlovę 1202 metais dalyvavo mūšyje prieš Perudžos miesto gyventojus ir buvo paimtas į nelaisvę. Grįžęs namo, jaunuolis išgyveno dvasinį lūžį ir nutraukęs ryšius su ankstesniu gyvenimu visiškai atsidavė Dievui. Išgirdęs Kristaus paliepimą: „Pranciškau, eik ir atstatyk mano griūvančią bažnyčią“, savo rankomis atstatė keletą bažnyčių Asyžiaus apylinkėse. Atsisakęs visko, ką turėjo, gyveno kaip atsiskyrėlis. 1208 metais suprato, kad Dievas jį kviečia atnaujinti dvasinę Bažnyčią. Atnaujinimo pagrindu turi būti evangelinis gyvenimas neturte ir apaštalavimas Kristaus bei Jo mokinių pavyzdžiu. Apsivilkęs šiurkščiu abitu ir persijuosęs virve, jis pradėjo skelbti Dievo Žodį. Iš pradžių Pranciškus buvo dažnai išjuokiamas ir nesuprastas. Vėliau radosi vis daugiau norinčių juo sekti. Taip šv. Pranciškus tapo trijų vienuolijų pagal jo rašytą regulą (vienuoliško gyvenimo taisykles) steigėju: Mažesniųjų brolių (1209 m.), šv. Klaros seserų (1211 m.) ir tretininkų (1221 m.).


Tikėjimas ir malda – dvasinės stiprybės ginklas

Kęstutis PRANCKEVIČIUS

Mons. Alfonsas Svarinskas (stovi)
dėkoja jį pasveikinusiems bičiuliams.
Iš kairės: kun. Petras Dumbliauskas SDB,
brigados generolas Eduardas Mažeikis,
pulk. Arūnas Dudavičius
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotrauka

55-eri metai tarnystės Viešpačiui Dievui ir tikintiesiems, paženklinti skaudžių tremčių tolimose Šiaurės golgotose, nuolatiniai persekiojimai ir patyčios, troškimas prikelti savo tautą iš sovietinės ateistinės ideologijos priespaudos – tai bene esminės Lietuvos partizanų kapeliono, monsinjoro Alfonso SVARINSKO gyvenimo ir veiklos patirties gairės, daugeliui tikinčiųjų tapusios gyvu įkvėpimo šaltiniu, kaip reikia mylėti savo Tėvynę ir kantriai puoselėti bendražmogiškas krikščioniško tikėjimo vertybes.


Per dosniųjų rankas kalba Dievas...

Rima Kukalienė,

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ programų koordinatorė

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“
programų koordinatorė Rima Kukalienė
(kairėje) ir direktoriaus
pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė
Giedriaus SINKEVIČIAUS nuotrauka

Rugpjūčio mėnesį „Lietuvos Caritas“ ir Lietuvos krašto apsaugos ministerija visus pakvietė dalyvauti akcijoje  „Šiltos kepurės Afganistano vaikams“. Ypač geranoriškai į kvietimą dalyvauti akcijoje atsiliepė ir gausiai dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos bendruomenė. Kepures pristatė nevyriausybinių organizacijų, Marijampolės, Alytaus, Vilkaviškio, Aleksoto, Lazdijų, Šakių, Prienų dekanatų parapijų atstovai. Aktyviausiai akcijoje dalyvavo Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo, Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Liudvinavo šv. Liudviko, Igliaukos šv. Kazimiero, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies, Miroslavo Švč. Trejybės ir kitų parapijų bendruomenių nariai.


Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Ilgamečio klebono kunigystės 60-metis

Iš kairės: kun. Anicetas Kisielius,
prelatas Vincas Petras Stukas,
kun. Albinas Pipiras, mons. Lionginas
Vaičiulionis, kun. Pranciškus
Sabaliauskas, stovi: kun. Albertas
Kasperavičius, meras Gintautas
Gegužinskas, dr. Aldona Vasiliauskienė,
kun. Saulius Paliūnas, Seimo narys
Antanas Matulas, Pušaloto bibliotekos
vedėja Vera Kvetkaitė-Mašalienė,
gydytoja doc. Genovaitė Jusaitienė
ir kun. Algis Neverauskas

PUŠALOTAS. Rugsėjo 27 dieną Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje iškilmingai paminėtos ilgamečio šios parapijos klebono kun. Albino Pipiro kunigystės 60 metų jubiliejus (apie jo gyvenimą rašėme rugsėjo 25 d., Nr. 68).

Prieš šv. Mišias Jubiliatas su procesija garbingai atlydėtas į bažnyčią. Šv. Mišiose kartu su Jubiliatu meldėsi kunigai: mons. Lionginas Vaičiulionis, prel. Petras Vincentas Stukas, kun. Anicetas Kisielius, kun. Pranas Sabaliauskas OP, kun. Saulius Paliūnas ir Pušaloto klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Šv. Mišiose giedojo parapijos choras (vadovas Vytautas Ogintas).


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Tituliniai atlaidai ir bažnyčios šimtmetis

Šiuo metu Šilalės parapijoje
dirbantys kunigai: klebonas dekanas
Stasys Toleikis (viduryje)ir vikarai
Mindaugas Alekna (kairėje)
ir Kęstutis Motiejaitis (dešinėje)

ŠILALĖ. Spalio 4-ąją, sekmadienį, buvo švenčiami tituliniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai ir minimas 1909 metais pastatytos neogotikinės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios šimtmetis. Ši šventovė – miesto puošmena. Jos projektą parengė lenkų architektas J. P. Dziekonskis, pastatymu rūpinosi tuometiniai kunigai: klebonas prel. B. Pacevičius ir kan. Pr. Kuodis. Pastarojo palaikai ilsisi bažnyčios šventoriuje. Bažnyčia pastatyta vietos dvarininkų ir parapijiečių lėšomis. Šventovei didingumo suteikia beveik 60 m aukščio grakštus bokštas, o vidų puošia 16 spalvingų vitražų su šventųjų atvaizdais. Bažnyčioje yra trys altoriai ir apie 20 vertingų XVIII–XIX amžiaus medinių skulptūrų. Meniškiausia – Nukryžiuotojo skulptūra. Virš zakristijos įsikūręs nedidelis meno ir istorijos muziejėlis, kurio vienas garsiausių eksponatų – originalus XIX amžiaus nežinomo dailininko nutapytas šv. Onos portretas.


Blogio ašies paieškos

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Toliau narpliojamas šalį sudrebinęs pedofilijos skandalas. Pateikti įtarimai Kauno verslininkui ir politikui Audriui Ūsui, prievartavusiam mažametę D. Kedžio dukterį. Paneigta klaidinga informacija, kad neva D. Kedys trukdė atlikti psichologines ekspertizes dukrai. Atliktos net kelios ekspertizės, paskutinė iš jų, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos vadovo K. Daškevičiaus teigimu, –  rugpjūčio mėnesį. Pedofilijos bylos tyrime dalyvavęs Vilniaus apygardos prokuroras N. Bieliauskas pasitraukė iš pareigų. Prokurorų ir kitų teisėsaugos pareigūnų veiksmai garsioje pedofilijos byloje svarstomi ir Seime. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas teigia, kad teisėsaugoje susiklosčiusi sudėtinga situacija siejasi ne vien su konkrečių pareigūnų aplaidžiu darbu, bet ir su teisėsaugoje paplitusia korupcija. P. Saudargo nuomone, ypač pavojinga tendencija, kai aukšto rango teisėsaugos pareigūnai aktyviai įsitraukia į nusikalstamą veiklą ir tuo kompromituoja pačią teisingumo sąvoką. Tai atskleidžia ir įtakingo teisėjo J. Furmanavičius įsitraukimas į nusikalstamą veiklą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija