2010 m. rugsėjo 17 d.
Nr. 68
(1853)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šilinių atlaidų kronika

Pirmąją Šiluvos atlaidų dieną
rinkosi kariai, partizanai,
laisvės kovotojai
Raimundo Kovo nuotrauka

Lietuvos kariuomenės diena

Rugsėjo 8 dieną, trečiadienį, Bažnyčiai švenčiant Švč. Mergelės Marijos Gimimą, Šiluvoje prasidėjo didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Liturginę katechezę šv. Mišioms besirengiantiems maldininkams vedęs Ruklos įgulos karo kapelionas majoras dr. kun. Arnoldas Valkauskas kvietė atrasti savo krikščioniškąją tapatybę sekant Marijos paprastumo ir paklusnumo Dievo valiai pavyzdžiu. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasveikino garbingus pamaldų dalyvius: kariuomenės padalinių vadus, generolus, majorus, seržantus, viešojo saugumo tarnybos pareigūnus, visus karius, taip pat partizanus, šaulius, savanorius. Buvo pasveikinti ir visi atvykusieji į Šiluvą, ypač Jonavos dekanato tikintieji, šio krašto valdžios žmonės, taip pat Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“ (vadovas Vytautas Verseckas, koncertmeisteris Vytautas Abaris), Karinių oro pajėgų orkestras (kapelmeisteris kapitonas Ričardas Kukulskis, dirigentas vyr. leitenantas Remigijus Terminas), giedoję ir groję per šv. Mišias.


Jėzuito viešnagė

Romas BACEVIČIUS,

Stasys POVILAITIS

Kun. Gediminas Kijauskas SJ
Stasio POVILAIČIO nuotrauka

„XXI amžiaus“ redakcijoje lankėsi kun. Gediminas Kijauskas SJ, kuris šiemet šventė tris jubiliejus: minėjo kunigystės 50-metį, jėzuitų vienuolystės 60-metį ir gyvenimo 80-metį. Šis kunigas jėzuitas net 65-erius metus gyveno toli nuo tėvynės ir tik praėjusių metų spalį grįžo į Lietuvą, darbuojasi Vilniuje, Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje.

Svečias papasakojo apie savo vaikystę Vilkaviškio vyskupijoje, Lankeliškių parapijoje, Galiorkiškės kaime. 1941-ųjų birželio 22-ąją, kai prasidėjo karas, Kijauskų šeima iš pradžių galvojo, kad tai perkūnija. Kai suprato, kad prasidėjo karas, pirma džiuginanti mintis buvo, kad jų šeimai ką tik vykusių trėmimų grėsmė jau praėjo. Tačiau netrukus pasiekė skaudi žinia, kad bolševikai netoliese, Budavonėje, žiauriai nužudė tris kunigus – J. Petriką, V. Balsį ir J. Dabrilą.


Piligrimystė į Šiluvą – padėka už Laisvės metus 

Laima Zimkienė

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis (centre) Kryžių kalne
laimina jaunuosius piligrimus

Rugsėjo 3–5 dienomis Šiaulių vyskupija jau aštuntą kartą pakvietė jaunimą į piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą. 65 kilometrų kelią  daugiau nei 700 žygeivių įveikė per kelias dienas ir Šiluvą pasiekė rugsėjo 5-ąją, sekmadienį, prieš pietus. Mintis piligriminiu žygiu sujungti Kryžių kalną ir Šiluvą kilo Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui 2003 metais, pažymint dešimtąsias  popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą metines. Šiaulių vyskupas – visų piligriminių žygių „Kryžių kalnas – Šiluva“ pagrindinis iniciatorius, organizatorius ir aktyvus dalyvis.  Kelyje  piligrimai buvo kviečiami apmąstyti iš Dievo gautos laisvės dovaną ir tai, kaip visiems kartu toliau kurti laisvos ir atsakingos tautos istoriją.  


Apaštalinis nuncijus lankėsi jaunimo šventėje

Kazimiera Sipienė

Gargždų ateitininkams buvo įdomu
agapės metu pabendrauti su iškiliu
svečiu apaštaliniu nuncijumi
arkivyskupu Luigi Bonazzi

Jau tapo tradicija kiekvienų metų rugpjūčio 26 dieną Telšių vyskupijos jaunimui susirinkti į iškilmę Vėžaičių šv. Kazimiero bažnyčioje. Šiemet į susitikimą su jaunimu atvyko ne tik Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, bet ir apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jis vadovavo šv. Mišių koncelebracijai, pasakė aktualų pamokslą apie jaunimo problemas.  Jis patarė sekti šv. Kazimiero pavyzdžiu, mokė atsirinkti tikrąsias vertybes, ištvermingai vykdyti Dievo valią.


Nebijokime savo pašaukimo

Klierikas Antanas Šneideraitis

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo Bazilikoje
šv. Mišias aukojo Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ, talkino
gausus būrys Mažeikių dekanato kunigų

Rugsėjo 2-ąją Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyko mėnesiniai atlaidai, tradiciškai skirti paminėti naujuosius mokslo metus Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje bei vyskupijos licėjuje. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, talkino gausus būrys Mažeikių dekanato kunigų, seminarijos dėstytojai.  

Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo, jog gyvenime svarbiausi yra du dalykai – pažinimas ir dvasinis gyvenimas. Kiekvienam dvasininkui šie abu dalykai yra ypatingai svarbūs, nes tik tuomet jis galės įsigilinti ir suprasti Šventojo Rašto prasmę ir tinkamai jį skelbti kitiems. „Tai labai svarbus ir atsakingas uždavinys“, – kalbėjo ganytojas.


Atsinaujinti Kristuje – prieš naujus mokslo metus

Marius Zinkevičius

Tikybos mokytojams Kanoninius
siuntimus skelbti Gerąją Naujieną
įteikia (iš kairės) Šiaulių
vyskupijos Katechetikos centro
vadovė Danutė Kratukienė, pastoracinių
centrų kapelionas, kunigas Tadas Rudys,
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
Danutės Kratukienės nuotraukos

Rugpjūčio 26–27 dienomis Šiaulių vyskupijos tikintieji turėjo galimybę susitikti su psichologijos mokslų daktaru profesoriumi kunigu Kęstučiu Trimaku, atvykusiu į Lietuvą iš JAV paminėti garbingo Ateitininkų federacijos šimtmečio jubiliejaus. Susitikimą su kunigu profesoriumi Kęstučiu Trimaku, padedant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, organizavo vyskupijos Katechetikos ir Jaunimo centrai.


Pasveikino kunigą kraštietį

Kazimiera Sipienė

Kun. Andrius Vaitkevičius (centre)
po šv. Mišių su parapijos kunigais,
klierikais, ateitininkais

Rugpjūčio 21 dieną sukako penkeri metai, kai buvo įšventintas kunigu iš Gargždų parapijos kilęs kun. Andrius Vaitkevičius. Kiekvieną penktadienio vakarą Gargždų ateitininkai renkasi giedoti šv. Mišiose, todėl buvo sumanyta  rugpjūčio 20-ąją pasikviesti Klaipėdoje, Marijos, Taikos Karalienės, parapijoje vikaru dirbantį kun. teol. lic. Andrių Vaitkevičių, buvusį aktyvų ateitininką. Tą vakarą  kun. Andrius vadovavo šv. Mišių koncelebracijai, pasakė prasmingą pamokslą. Po pamaldų kun. Andrių penkerių metų kunigystės sukakties proga sveikino parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, kunigai,  ateitininkai, parapijos Šeimos centro atstovai. Ateitininkų kambaryje prie arbatos  puodelio kun. Andrius bendravo su ateitininkais, parapijos kunigais. Netrukus jis vėl išvyks į Romą, popiežiškąjį Laterano universitetą doktorantūros apie šeimą ir santuoką studijoms. Dabar jis yra paskirtas Telšių vyskupijos Šeimos centro reikalų vedėju.


Skambėjo „Vargonų legendos“

Marius Zinkevičius

Profesorius Algirdas Budrys (kairėje)
ir maestro Bernardas Vasiliauskas

Rugpjūčio 25–26 dienomis Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo ir Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčiose nuskambėjo I tarptautinio vargonų muzikos festivalio „Vargonų legendos“ koncertai. Festivalį organizavo Radviliškio miesto kultūros centras, projektą parėmė LR Kultūros ministerija ir Kultūros rėmimo fondas.

Pirmas tokio pobūdžio renginys


Sakralinė muzika Bistrampolio festivalyje

Ona Striškienė

Bistrampolio dvare jau kelinti metai vyksta muzikos festivaliai. Jų iniciatorius – dabartinis Kupiškio klebonas dekanas kunigas Rimantas Gudelis. Kartu darniai dirba dvaro direktorė Jūratė Jezerskienė ir renginių koordinatorė Jūratė Kavaliauskienė. Stengiamasi pakviesti solidžius kolektyvus, atlikėjus, kad čia pabuvojęs klausytojas išeitų praturtėjęs dvasiškai, pakylėtas. Šiemet vyksta jau VIII festivalis.


Lenkai ir lietuviai paminėjo Seinų Dievo Motinos vainikavimo metines

Seinų bazilika
Edvardo ŠIUGŽDOS nuotrauka

Rugsėjo 5-ąją, sekmadienį, Seinuose iškilmingai pažymėtos Dievo Motinos statulos vainikavimo 35-osios metinės. Iškilmei vadovavo Elko vyskupijos, kuriai Seinai šiuo metu priklauso, ordinaras vyskupas Jerzy’s Mazur’as. Dalyvavo ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, mat Vilkaviškio vyskupija 1926 metais buvo sudaryta iš Lietuvai atitekusios buvusios Seinų vyskupijos dalies.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija