2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vėlinės

Kun. Vladas ALEKSONIS

Į „XXI amžiaus“ redakciją atėjęs kaunietis Sigitas Balčius atnešė pluoštą savo mamos sesers sūnaus, taigi pusbrolio, kun. Vlado Aleksonio eilėraščių. Jis nežino tikslios kunigo biografijos, bet sakė, kad kun. V. Aleksonis buvo gimęs Liškiavos parapijoje 1909 m. birželio 17 dieną, kunigu įšventintas 1934 m. birželio 17 d., 1944 metų vasarą iš Bartninkų pasitraukė į Vakarus. S. Balčius ilgai apie pusbrolį nieko nežinojo. Vėliau jie susirado vienas kitą ir ėmė susirašinėti. 1984 metais kun. V. Aleksonis gyveno Čikagoje (JAV), 1993 metais – Farge (netoli Čikagos), o paskutinis laiškas – kalėdinis sveikinimas iš ten atėjo 1998 metų pabaigoje. Kada kunigas mirė, S. Balčius nežino, nes niekas apie tai nepranešė. Kun. V. Aleksonis rašė eilėraščius, todėl šiandien, per mirusiųjų pagerbimo savaitę, prisimindami šį kunigą, keletą jų spausdiname. Beje, po pusbroliui atsiųstais savo eilėraščiais kun. V. Aleksonis pasirašydavo ne savo pavardę, o slapyvardžiu Autorius Nežinomas arba A. N. „XXI amžiaus“ skaitytojų, galinčių ką nors daugiau papasakoti apie kun. V. Aleksonį, prašome atsiliepti.

 

 

 

 

 

Kun. Vladas ALEKSONIS

 

Vėlinės I

 

Pagal kunigą R. Mikutavičių

 


Kapų ramybė, kai sustoja laikas,
Žvakelės, antkapiai ir gėlės,
Kas amžinybės nuotaiką suteikia –
Čia tylūs žmonės ir nemarios vėlės.


Kiek daug čia mistikos ir paslaptingumo
Tarp klausimo būti ar nebūti,
Bet tuo pačiu ir didingumo
Bent kiek su jais pabūti.


Kiek daug apmąstymų lemties
Mūs amžinybės klausimais –
Ir kiek mažai išties
Atsakymų sulauksime.


Koksai vingiuotas mūsų kelias
Šiame margam gyvenime,
Koks mažas ir trapus žmogelis
Visatos gigantomanijoj.


Ir tas materialus judėjimas,
Ko sustabdyt negali niekas.
Ir karštas mumyse tikėjimas,
Kada išganymo mes siekiam.

 


Vėlinės II

 

Pagerbkime amžino poilsio žemę,
Kur ilsis seneliai, tėvai ar draugai.
Lai jų atminimas mumyse rusena –
Mes juos prisiminsim ilgai – dar ilgai.


Mes Vėlinių dieną prisimenam juosius,
Kiek skausmo jiems teko patirt.
Išeit amžinybėn, palikus gyvuosius,
Paklusus likimui numirt.


Žvakelės ir gėlės šią Vėlinių dieną –
Kiek daug čionai ilsis žmonių –
Žmogaus laikinumas mus liečia kiekvieną,
Tik laikas mus skiria nuo jų.

 


Vėlinės III

(Tėviškės kapinėse)

Pagal B. Brazdžionio eilėraščio
„Per pasaulį keliauja žmogus“ nuotaikas


Pagerbkime amžino poilsio žemę,
Kur ilsis seneliai, tėvai ir draugai,
Šioj žemėje žmonės per amžius gyveno,
Šioj žemėj gyvens dar ir mūsų vaikai.


Jie džiaugės, skubėjo, gyventi norėjo,
Bet laikas – kaip upė srauni.
Jie dirbo, mylėjo, bet visko nespėjo
Į nežinią – kai išeini.


Jie kūrė gėrybes, daugiau vis norėjo,
Galvojo – gyvens dar ilgai.
Gyvenimas trumpas, taip greitai praėjo –
Kur dingo žmogus – nežinai.


Kapuose ir baigės gyvenimo kelias.
Čia ilsisi daugel kartų.
Ir mes pailsėsim ramybės vietelėj –
Draugai, buvę priešai – kartu.


Jie buvo tokie, kaip ir mes, pakeleivi,
Mes būsime lygiai, kaip jie.
Ar jie pagalvojo, kad mes žvelgsim bailiai
Į jų atminimą šiandien.


Kapinės

 

Tai mus palikusiųjų miestas.
Čia amžinybėn kelias tiestas.
Kapuos ir baigias visų kelias –
Lai būva jiems lengva žemelė.


Kai pagalvojam apie prasmę,
Ką po mirties tenai atrasma,
Pajutę laiko tėkmės greitį
Skubam iš kapinių išeiti.


O tai didžioji paslaptis,
Ko nevalia suprasti niekam.
Tą pasakys tiktai mirtis,
Kada gyvenimą paliekam.


Mūsų gyvenimo miražas
Pilnai parodo, koks jis mažas.
Žmogus, pabūgęs mirties baimės,
Pabėgti nori nuo nelaimės.


Mes nesuprasim paslapties
Iki mirtis mus nepakvies
Šaltojoj žemėj gulti,
Nes mes tik – žemės dulkė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija