2012 m. birželio 22 d.    
Nr. 25
(2000)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Įspūdinga Viešpaties diena

Tėvai laimina vaikus,
priimsiančius Pirmąją Komuniją

UPYNA. Nors birželio 17-osios, sekmadienio, rytas išaušo gerokai apsiniaukęs, su krapnojančiu lietučiu, tačiau parapijos tikinčiųjų tai neatbaidė atvykti į Šv. Antano Paduviečio atlaidus. Nors Upynos bažnyčia tituluota Švč. Marijos Vardo titulu, čia populiarūs ir Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Be to, upyniškiams tai buvo dviguba šventė: Votyvos metu būrelis Upynos parapijos vaikučių priėmė Pirmąją Komuniją, o Sumos metu buvo meldžiamasi į šv. Antaną Paduvietį – ypatingo pamaldumo šventąjį, kuris žinomas, kaip garsus pamokslininkas, nuolankumo ir kantrumo pavyzdys, vargšų ir našlaičių bei nuliūdusiųjų guodėjas. Liaudyje jis žinomas kaip pagalbininkas, padedantis atrasti pamestus ar pavogtus daiktus. Šis šventasis yra laikomas visų stebuklų įsikūnijimu bei įvairiose bėdose atsidūrusių žmonių pagalbininku.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Paskutinės gegužinės pamaldos

Žemaičių Kalvarija. Gegužės 31 dieną Bažnyčiai švenčiant liturginę Marijos Apsilankymo pas Elzbietą šventę, Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo švenčiami tituliniai šios šventovės atlaidai. Tą dieną 12 val. Žemaičių Kalvarijoje aukotoms šv. Mišioms vadovavo Žemaičių Kalvarijos kanauninkų kapitulos pirmininkas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas ir Gardamo klebonas, Švėkšnos respublikinės psichiatrinės ligoninės kapelionas kun. Antanas Gylys. Pamokslą pasakė kan. A. Sabaliauskas. Tą dieną šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupijos įvairių parapijų Marijos legiono nariai, kurie po šv. Mišių susibūrė į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus ir nuotaikingos agapės metu turėjo puikią progą kartu pabūti bei nuoširdžiai pabendrauti.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Devintinės

Devintinių procesija Gargžduose

Gargždai. Šv. arkangelo Mykolo parapijoje Devintinės kasmet švenčiamos iškilmingai. Tam ruošiamasi iš anksto. Iškilmingoje eisenoje miesto gatvėmis jaunimas, moksleiviai ateitininkai, organizacijų atstovai neša vėliavas, šalia monstrancijos su gėlėmis rankose, pasipuošusios, pagarbiai eina mergaitės, taip atkreipiamas gatvėje praeivių dėmesys į eucharistinę procesiją. Procesijos dalyvių saugumu kasmet dėmesingai rūpinasi Klaipėdos rajono Policijos komisariato pareigūnai.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Marijos statula

TAURAGĖ. Jau rašėme, kad gegužės 30 dieną Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ pašventino 600 metų Žemaičių krikšto jubiliejui paminėti skirtą paminklą – Dievo Motinos Marijos statulą, pastatytą ant granitinio postamento. Apeigose dalyvavo daug tikinčiųjų, Tauragėje dirbantys kunigai. Ganytojas pasidžiaugė, kad Tauragės dekano kan. Alvydo Bridikio iniciatyva ir jo rūpestingumo dėka, tikintiesiems palaikant, Telšių vyskupijoje pastatytas pirmasis paminklas 600 metų Žemaičių krikšto jubiliejaus proga. Tokius jubiliejui skirtus ženklus yra kviečiamos statyti visos Telšių vyskupijos parapijos. Šioje nuotraukoje – Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Tauragėje dirbantys kunigai ir būrys parapijiečių prie Dievo Motinos Marijos statulos.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Atlaidai ir Tėvo diena birželio sekmadienį…

Parapijos klebonas kun. Darius Auglys
ir kun. Mindaugas Malinauskas SJ.

VIDIŠKIAI. Lyg sena mamos suknelė marguoja birželio ryto pieva. Brendi per ją ir jauti, kokios švelnios dobiliukų galvelės, susižavi besiilsinčiu drugeliu. Negali atsigėrėti birželio dosnumu: daugybė spalvų ir kvapų.

Būtent pirmojo birželio sekmadienio rytą šventėme Tėvo dieną.

Tėvas – žmogus, kuris yra Dievo vietininkas žemėje, paskirtas saugoti, rūpintis, būti pavyzdžiu savo vaikams. Jis turi jiems būti tarsi užuovėja nuo negandų, sunkumų. Visuomenėje nusistovėjusi nuomonė, kad tėvo pareiga – aprūpinti šeimą materialiai, bet iš tikrųjų, vykdant Dievo valią, tėvas turėtų būti kertiniu šeimos židinio akmeniu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija